A A A A A
Bible Book List

Матей 21 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус влиза в Ерусалим като цар

21 Като наближиха Ерусалим, Исус и учениците му спряха във Витфагия при Елеонската планина. [a] Исус изпрати напред двама от учениците си с думите: „Идете в селото, което виждате пред вас и там ще намерите една вързана магарица заедно с малкото й магаренце. Отвържете ги и ми ги доведете. Ако някой ви попита защо ги взимате, кажете му: «Господ има нужда от тях и веднага ще ги върне.»“

Това се случи, за да се изпълни казаното чрез пророка:

„Кажете на Сион [b]:
    «Виж! Твоят цар идва при теб,
    кротък и възседнал магаре
    и магаренце –
    малкото на магарица.»“ [c]

Учениците отидоха и направиха това, което им каза Исус. Доведоха магарицата и магаренцето, сложиха връхните си дрехи върху тях и той седна отгоре им. Много хора от тълпата постилаха връхните си дрехи пред него, а други режеха клони от дърветата и ги постилаха на пътя му. Пред него и зад него вървяха тълпи от хора. Всички викаха:

„Осанна [d] на Давидовия Син [e]!
    «Благословен да бъде този,
    който идва в името на Господа!» [f]

Осанна във висините!“

10 Когато Исус влезе в Ерусалим, в целия град цареше оживление. Хората се питаха: „Кой е този човек?“

11 От тълпите, които го следваха, отговаряха: „Това е Исус, пророкът от град Назарет в Галилея.“

Исус отива в храма

12 Исус влезе в храма и изгони всички, които купуваха и продаваха там. Той преобърна масите на онези, които обменяха пари, и скамейките на продавачите на гълъби 13 и им каза: „Писано е: «Моят дом ще бъде наречен дом на молитва» [g], а вие го превръщате в «свърталище на разбойници» [h].“

14 Някои от намиращите се в храма слепи и сакати хора се приближиха до Исус и той ги излекува. 15 Когато главните свещеници и законоучителите видяха чудесата, които извърши, и чуха възклицанията на децата в храма: „Осанна [i] на Давидовия Син [j]!“, те се разгневиха 16 и го попитаха: „Чуваш ли какво казват тези деца?“

Исус им отговори: „Чувам. А вие никога ли не сте чели: «Научил си децата и бебетата да те прославят» [k]?“

17 След това ги остави и отиде във Витания, където пренощува.

Исус показва силата на вярата

18 Рано на другата сутрин, когато се връщаше в града, Исус усети глад. 19 Той видя едно смокиново дърво край пътя и отиде до него, но там нямаше нищо друго освен листа. Тогава Исус му каза: „Никога вече да не дадеш плод!“ И дървото веднага изсъхна.

20 Учениците му видяха това и удивено го попитаха: „Как смокиновото дърво изсъхна толкова бързо?“

21 Исус им отговори: „Истина ви казвам: ако имате вяра и не се съмнявате, не само ще можете да направите същото, което аз направих с това дърво, но и ако кажете на тази планина: «Стани и скочи в морето!», така и ще стане. 22 Ако вярвате, ще получите всичко, което искате в молитвите си.“

Откъде идва властта на Исус

23 Исус отиде в храма и докато проповядваше там, главните свещеници и старейшините на народа дойдоха при него и му казаха: „Кажи ни, с чия власт вършиш тези неща? Кой ти я даде?“

24 Исус отвърна: „Аз също ще ви задам един въпрос. Ако ми отговорите, ще ви кажа с чия власт върша тези неща. 25 Кажете ми: кръщението [l] на Йоан [m] от Бога ли дойде или от хората?“

Главните свещеници и старейшините започнаха да се съветват помежду си: „Ако отговорим: «От Бога», той ще ни попита: «Защо тогава не му повярвахте?» 26 Ако кажем: «От хората», има защо да се страхуваме от народа, понеже той вярва, че Йоан е пророк.“ 27 Затова му отговориха: „Не знаем.“

Тогава Исус им каза: „И аз няма да ви кажа с чия власт върша тези неща.“

Притча за двамата сина

28 „Кажете ми какво мислите за това: Един човек имал двама сина. Отишъл при по-големия и казал: «Сине, иди днес да работиш на лозето ми.»

29 Синът отговорил: «Няма да отида», но по-късно размислил и отишъл.

30 След това бащата отишъл и казал същото и на другия син. Той отговорил: «Ще отида», но не удържал на думата си.

31 Кой от двамата сина изпълнил волята на баща си?“

Старейшините отговориха: „Първият син.“

Исус им каза: „Истина ви казвам: бирниците и блудниците ще отидат в Божието царство преди вас, 32 защото Йоан [n] дойде да ви покаже как да живеете праведно, но вие не му повярвахте. А бирниците и блудниците му повярваха! Но дори и след като видяхте това, не размислихте и не му повярвахте.

Бог изпраща своя Син

33 Чуйте още една притча: Един човек имал нива, която засадил с лози. Оградил земята с плет, изкопал трап, в който да мачка гроздето, и построил кула. След това дал лозето под наем на земеделци и отпътувал. 34 Когато дошло времето за гроздобер, собственикът изпратил слугите си при земеделците, за да приберат неговия дял от реколтата. 35 Но земеделците хванали слугите, набили единия, убили другия, а третия пребили с камъни. 36 Тогава стопанинът изпратил други слуги при земеделците, но те се разправили с тях по същия начин. 37 Най-накрая човекът решил да изпрати сина си, като си мислел, че към него земеделците ще проявят уважение. 38 Но когато видели сина, те си казали: «Това е наследникът. Хайде да го убием и да вземем наследството му!» 39 Сграбчили го, извели го извън лозето и го убили.

40 Когато се върне собственикът на лозето, как ще постъпи с тези земеделци?“

41 Юдейските главни свещеници и старейшини му отговориха: „Сигурно е, че ще убие тези зли хора, а след това ще даде лозето на други земеделци, които ще му дават неговия дял от реколтата, когато я приберат.“

42 Исус им каза: „Никога ли не сте чели в Писанията:

«Камъкът, който зидарите
    отхвърлиха,
стана крайъгълен камък.
Господ извърши това
    и то е чудесно в нашите очи»? [o]

43 Затова ви казвам, че Божието царство ще ви се отнеме и ще се даде на народ, който живее по начин, подобаващ за това царство. 44 Който падне върху този камък, ще се разбие, а този, върху когото падне камъкът, ще бъде смазан.“ [p]

45 Когато чуха тези притчи, главните свещеници и фарисеите [q] разбраха, че Исус говори за тях 46 и искаха да го арестуват, но се страхуваха от тълпите, защото те вярваха, че той е пророк.

Footnotes:

 1. Матей 21:1 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
 2. Матей 21:5 Сион Ерусалим, градът на Божия избран народ.
 3. Матей 21:5 Захария 9:9
 4. Матей 21:9 + Осанна Еврейска дума, която означава „Спаси!“. В евангелията тя вероятно е използвана като радостен вик в прослава на Бога или неговия Месия.
 5. Матей 21:9 + Давидов Син Име на Месията. Той е от рода на Давид, втория цар на Израел (около 1000 г. пр. Хр.).
 6. Матей 21:9 Псалм 118:26
 7. Матей 21:13 Цитат от Ис. 56:7.
 8. Матей 21:13 Цитат от Ер. 7:11.
 9. Матей 21:15 + Осанна Еврейска дума, която означава „Спаси!“. Тук тя вероятно е използвана като радостен вик в прослава на Бога или неговия Месия.
 10. Матей 21:15 + Давидов Син Име на Месията. Той е от рода на Давид, втория цар на Израел (около 1000 г. пр. Хр.).
 11. Матей 21:16 Цитат от Пс. 8:3 (Септуагинта).
 12. Матей 21:25 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
 13. Матей 21:25 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 14. Матей 21:32 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 15. Матей 21:42 Псалм 118:22-23
 16. Матей 21:44 Някои гръцки ръкописи не съдържат стих 44.
 17. Матей 21:45 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes