A A A A A
Bible Book List

Матей 18 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Най-великият в небесното царство

18 По това време учениците дойдоха при Исус и го попитаха: „Кой е най-великият в небесното царство?“

Тогава Исус извика при себе си едно детенце, изправи го пред тях и каза: „Истина ви казвам: докато не се промените и не станете като малки деца, никога няма да влезете в небесното царство. Който се смири като това детенце, той е най-великият в небесното царство. Който приеме едно такова детенце в мое име, мен приема.

Исус предупреждава за изкушенията

Но който изкуши едно от тези малките, които вярват в мен, да извърши грях, за него би било по-добре да окачат воденичен камък на шията му и да се удави в дълбокото море. Горко на хората по света заради нещата, които ги изкушават да извършат грях, защото такива неща винаги ще има, но горко на този, чрез когото идват. Ако ръката ти или кракът ти те изкушават да извършиш грях, отрежи ги и ги хвърли. По-добре е за теб да влезеш в живота без ръка или крак, отколкото да имаш две ръце и два крака, но да бъдеш хвърлен във вечния огън. Ако окото ти те изкушава да извършиш грях, извади го и го хвърли. По-добре е за теб да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи, но да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.

Притча за изгубената овца

10 Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото техните ангели в небесата винаги гледат лицето на моя Баща в небесата. 11 [a]

12 Ако човек има сто овце и една от тях се изгуби, той ще остави другите деветдесет и девет на хълма и ще отиде да търси изгубилата се, нали? 13 Истина ви казвам: щом я намери, той е по-щастлив за нея, отколкото за онези деветдесет и девет, които не са се отделяли от стадото. 14 Така и вашият Баща в небесата не иска да се изгуби нито едно от тези малките.

Когато човек извърши грях

15 Ако твоят брат или сестра извърши грях спрямо теб, иди и кажи на този човек в какво е сгрешил. Но го направи насаме, между вас двамата. Ако човекът се вслуша в думите ти, значи си му помогнал отново да бъде твой брат. 16 Но ако откаже да те слуша, иди отново при него и вземи със себе си още един или двама души, за да може всичко да се потвърди от двама или трима свидетели. [b] 17 Ако човекът откаже да ги слуша, тогава кажете на църквата. [c] Ако и нея откаже да слуша, тогава се отнасяй към него като към езичник или като към бирник.

18 Истина ви казвам: каквото вържете на земята, ще бъде вързано и в небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано и в небето.

19 Казвам ви също, че ако двама от вас са единодушни за това, за което се молят, то моят Баща в небесата ще го изпълни. 20 Защото ако двама или трима са се събрали в мое име, аз съм там с тях.“

21 Тогава Петър дойде при Исус и попита: „Господи, когато някой [d] продължава да върши грях спрямо мен, колко пъти трябва да му прощавам? Да му прощавам ли, ако съгреши седем пъти?“

22 Исус му отговори: „Казвам ти, че трябва да му прощаваш не само седем, а седемдесет и седем пъти. [e]

23 Така небесното царство е като царя, който решил да събере парите, които слугите му дължали. 24 Когато започнал да събира парите, при него довели един слуга, който му дължал десет хиляди таланта. [f] 25 Но понеже слугата не бил в състояние да върне тази сума, господарят заповядал да го продадат заедно с жена му, децата му и цялото му имущество за изплащане на дълга. 26 Тогава слугата паднал на колене пред господаря и му се примолил: «Имай търпение към мен и ще ти изплатя всичко, което ти дължа!» 27 Господарят съжалил слугата, опростил му дълга и го пуснал да си върви.

28 По-късно същият този слуга намерил друг слуга, който му дължал сто динария. [g] Сграбчил го за гърлото и казал: «Върни ми парите, които ми дължиш!» 29 Човекът паднал на колене и му се примолил: «Имай търпение към мен и ще ти изплатя дължимото!» 30 Но слугата отказал да чака и го хвърлил в затвора, докато изплати дълга си. 31 Другите слуги видели какво станало и много се натъжили, затова отишли при господаря си и му разказали всичко, което се случило.

32 Тогава господарят извикал слугата и му казал: «Ти си зъл слуга! Аз ти опростих целия дълг, понеже ме помоли. 33 Не трябваше ли и ти да проявиш милост към другия слуга така, както аз проявих милост към теб?» 34 Разгневен, господарят му го пратил да бъде наказан, докато не върне всичко, което дължал. 35 Ето как моят небесен Баща ще се отнесе към вас, ако всеки един не прости на своя брат или сестра от цялото си сърце.“

Footnotes:

  1. Матей 18:11 Някои гръцки ръкописи добавят стих 11: „Човешкият Син дойде да спаси изгубените.“ Вж. Лука 19:10.
  2. Матей 18:16 Всичко … свидетели Вж. Втор. 19:15.
  3. Матей 18:17 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  4. Матей 18:21 някой Букв: „брат ми“.
  5. Матей 18:22 седемдесет и седем пъти Или: „седемдесет пъти по седем“. Вж. Бит. 4:24.
  6. Матей 18:24 + талант От 27 до 36 кг златни, сребърни или медни монети. Един талант се равнява на 30 000 динария.
  7. Матей 18:28 + динарий Сребърна монета; дневната надница на работниците.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes