A A A A A
Bible Book List

Матей 12 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус е Господар на съботата

12 Почти по същото време, в един съботен ден Исус излезе да се разходи из житните полета. Учениците му огладняха и започнаха да късат житни класове и да ядат. Но когато фарисеите [a] видяха това, казаха на Исус: „Виж! Твоите ученици вършат нещо, което законът забранява да се върши в съботния ден.“

Тогава Исус ги попита: „Не сте ли чели какво направи Давид, [b] когато той и хората с него бяха гладни? Той влезе в Божия дом и яде от хлябовете, принесени в дар на Бога, въпреки че беше против закона Давид и другите с него да ядат от тях. Това беше позволено само на свещениците. И не сте ли чели в закона, че в съботния ден свещениците в храма нарушават съботата, но никой не ги счита за виновни? Но аз ви казвам: тук има нещо по-велико от храма. Ако знаехте какво означават думите: «Милост искам, а не жертва», [c] не бихте осъждали невинните. Понеже Човешкият Син [d] е Господар на съботния ден.“

Исус излекува човек с изсъхнала ръка

Исус си тръгна от това място и отиде в синагогата [e] им. 10 Там имаше един човек с изсъхнала ръка. Няколко юдеи търсеха причина да обвинят Исус, че върши грях и го попитаха: „Позволено ли е да се лекува в съботен ден?“

11 Исус им отговори: „Ако някой от вас има овца и тя падне в яма в съботен ден, няма ли да я хване и да я извади? 12 А един човек е много по-ценен от една овца! Така че, позволено е да се върши добро в съботен ден.“

13 След това Исус каза на човека с изсъхналата ръка: „Протегни ръката си!“ Той я протегна и тя отново стана здрава като другата му ръка. 14 Тогава фарисеите [f] излязоха и започнаха да кроят планове как да убият Исус.

Исус е Божият избран служител

15 Исус разбра това и си замина оттам. Огромни тълпи от хора го последваха и той ги излекува всичките, 16 но ги предупреди да не разгласяват кой е. 17 Това стана, за да се изпълни казаното чрез пророк Исая:

18 „Ето моят служител,
    когото съм избрал,
този, когото обичам
    и в когото намирам голяма радост.
Ще положа Духа си върху него
и той ще провъзгласи справедливост за народите.
19 Няма да се кара или да вика,
нито хората ще чуят гласа му
    по улиците си.
20 Повалена тръстика
    няма да пречупи
и мъждукащ фитил
    няма да угаси.
Няма да спре,
    докато справедливостта
    не възтържествува.
21 И в него ще бъде надеждата
    на всички народи.“ [g]

Силата на Исус е от Бога

22 След това доведоха при Исус един човек, който беше сляп и ням поради това, че бе обладан от демон. Исус го излекува, така че човекът и проговори, и прогледна. 23 Всички хора бяха смаяни и заговориха: „Възможно ли е този да е Давидовият Син [h]?“ 24 Фарисеите [i] чуха това и казаха: „Той прогонва демоните само защото използва силата на Веелзевул [j] – главатаря на демоните.“

25 А Исус знаеше какво си мислят и им каза: „Всяко царство, разединено от вътрешни борби, рухва, и всеки град или семейство, раздирано от разпри, няма да оцелее. 26 Ако Сатана прогонва своите демони, [k] той воюва против себе си. Как тогава ще оцелее царството му? 27 И ако аз използвам силата на Веелзевул, за да прогонвам демоните, то чия сила използват вашите възпитаници, за да ги прогонват? Следователно те самите ще опровергаят думите ви. 28 Но ако прогонвам демоните, като използвам силата на Божия Дух, това доказва, че Божието царство вече е дошло при вас.

29 Може ли някой да влезе в къщата на силен човек и да го обере, ако преди това не го завърже? Само тогава ще може да ограби дома му.

30 Който не е с мен, е против мен и който не събира заедно с мен, разпилява. 31 Така че, казвам ви: на хората може да им се прости всеки грях, който извършват, и всяко богохулство, което изричат. Но ако някой говори срещу Духа, няма да му се прости. 32 На всеки, който говори против Човешкия Син, [l] може да му се прости, но на онзи, който говори против Святия Дух, няма да му се прости нито в сегашния свят, нито в бъдещия.

Дървото се познава по плода

33 Ако искате добри плодове, трябва да имате добро дърво. Ако дървото ви не е добро, то и плодовете му ще са лоши. Дървото се познава по плодовете, които дава. 34 Рожби на ехидни [m]! Как бихте могли да кажете нещо добро, ако вие самите сте лоши? Устата говори това, с което е пълно сърцето. 35 Добрият човек говори добри неща, които идват от доброто, събрано в сърцето му. Злият човек говори лоши неща, които идват от злото, събрано в сърцето му. 36 Но казвам ви: в деня на съда хората ще трябва да дават отчет за всяка необмислено казана дума. 37 Въз основа на думите си ще бъдеш оправдан и въз основа на думите си ще бъдеш осъден.“

Дай ни доказателство!

38 Тогава някои от фарисеите [n] и законоучителите отговориха на Исус с думите: „Учителю, искаме да те видим да извършваш знамение.“

39 Но Исус им отвърна: „Лукаво и неверно поколение иска знамение, но никакво знамение няма да му бъде дадено освен знамението с пророк Йона. 40 Както Йона беше в корема на огромната риба три дни и три нощи, точно така Човешкият Син [o] ще бъде в гроба три дни и три нощи. 41 А в деня на съда жителите на Ниневия [p] ще се изправят срещу това поколение и ще го осъдят, защото когато Йона им проповядва, те се покаяха. [q] А тук има нещо по-велико от Йона! 42 В деня на съда Южната царица [r] ще се изправи срещу това поколение и ще го осъди, защото тази жена дойде от другия край на света, за да чуе мъдрите думи на Соломон. А тук има нещо по-велико от Соломон!

Връщането на злия дух

43 Когато един зъл дух излезе от човек, той се скита по безводни места да търси покой, но не може да намери. 44 Тогава казва: «Ще се върна обратно в дома си, който напуснах.» Когато се върне там, намира дома празен, почистен и подреден. 45 Тогава излиза и довежда със себе си други седем духа, по-зли и от него. Всички те влизат и заживяват там. Така положението на този човек тогава става по-лошо, отколкото е било преди. Същото ще се случи и с днешното лукаво поколение.“

Истинското семейство на Исус

46 Докато Исус приказваше на хората, навън стояха майка му и братята му и искаха да говорят с него. 47 Един човек му каза: „Майка ти и братята ти те чакат навън и искат да говорят с теб.“

48 Исус отвърна на този, който му каза това: „Коя е майка ми и кои са братята ми?“ 49 След това посочи учениците си и каза: „Ето моята майка и моите братя. 50 Който изпълнява волята на моя Баща в небесата, е мой брат, сестра и майка.“

Footnotes:

 1. Матей 12:2 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 2. Матей 12:3 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
 3. Матей 12:7 Цитат от Ос. 6:6.
 4. Матей 12:8 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 5. Матей 12:9 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 6. Матей 12:14 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 7. Матей 12:21 Исая 42:1-4
 8. Матей 12:23 + Давидов Син Име на Месията. Той е от рода на Давид, втория цар на Израел (около 1000 г. пр. Хр.).
 9. Матей 12:24 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 10. Матей 12:24 + Веелзевул Или: Ваал-Зевув. Думата означава „Господар на небесното жилище“ или „Господар на мухите“. Докато в Стария Завет това е името на филистимско божество (IV Цар. 1:2-3), в Новия Завет така се нарича главатарят на демоните, Сатана.
 11. Матей 12:26 Ако Сатана … демони Букв.: „Ако Сатана прогонва Сатана“.
 12. Матей 12:32 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 13. Матей 12:34 + ехидна Отровна змия, пепелянка или усойница.
 14. Матей 12:38 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 15. Матей 12:40 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 16. Матей 12:41 Ниневия По времето на Йона този град е столицата на Асирийската империя, най-големия враг на Израел. Въпреки това Йона е изпратен там да проповядва, за да могат хората да се обърнат към Бога и да се спасят.
 17. Матей 12:41 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 18. Матей 12:42 Южната царица „Царицата на Сава“ или „Савската царица“, която пропътува ок. 1600 км, за да чуе мъдрите думи на Соломон. Вж. III Цар. 10:1-13.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes