A A A A A
Bible Book List

Марк 11 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус влиза в Ерусалим като цар

11 Като наближиха Ерусалим, недалеч от Витфагия и Витания – близо до Елеонската планина, [a] Исус изпрати двама от учениците си напред и им каза: „Идете в града, който се простира пред вас. Веднага щом влезете там, ще намерите едно вързано магаренце, което никой още не е възсядал – отвържете го и го доведете. Ако някой ви попита защо правите това, отговорете му така: «Господ има нужда от него и веднага ще го върне.»“

Те влязоха в града и намериха на улицата едно магаренце, вързано до една врата, и го отвързаха. Наблизо стояха няколко души, които ги попитаха: „Какво правите? Защо отвързвате магарето?“ Учениците им отговориха така, както им беше казал Исус, и хората им разрешиха да го вземат. Те го откараха при Исус и като метнаха връхните си дрехи на гърба на магарето, той го възседна. Много хора постилаха връхните си дрехи на пътя му, други слагаха пред него клонките, които бяха счупили в полето, и ги постилаха на пътя. Някои вървяха пред Исус, други – зад него и всички викаха:

„Осанна [b]!
    «Благословен да бъде този,
    който идва в името на Господа!» [c]

10 Благословено да е идващото
царство на нашия баща Давид [d]!
Осанна във висините!“

11 Исус влезе в Ерусалим и отиде в храма. Огледа всичко вътре, но тъй като вече беше късно, излезе и отиде във Витания с дванадесетте апостола.

Исус казва, че смокиновото дърво ще изсъхне

12 На другия ден, когато излизаха от Витания, Исус усети глад. 13 В далечината видя едно раззеленено смокиново дърво и отиде да провери дали по него има някакъв плод. Когато се приближи, видя само листа, защото още не беше дошло времето на смокините. 14 Тогава Исус каза на дървото: „Вече никой да не вкуси от плода ти!“ И учениците му чуха това.

Исус отива в храма

15 После пристигнаха в Ерусалим. Исус влезе в храма и започна да гони хората, които продаваха и купуваха там. Той преобърна масите на онези, които обменяха пари, и скамейките на продавачите на гълъби, 16 и не разреши на никого да пренася свои неща през храма. 17 След това започна да учи хората, като им говореше: „Писано е: «Моят дом ще бъде наречен дом на молитва на всички народи» [e], а вие сте го превърнали в «свърталище на разбойници» [f].“

18 Главните свещеници и законоучителите чуха тези думи и започнаха да търсят начин да убият Исус. Те се страхуваха от него, защото целият народ беше удивен от учението му. 19 С идването на вечерта Исус и учениците му напуснаха града.

Исус показва силата на вярата

20 На сутринта, минавайки покрай смокиновото дърво, те видяха, че то е изсъхнало до корен. 21 Петър си спомни за него и каза на Исус: „Учителю, виж! Вчера ти прокле тази смокиня и сега тя е суха и мъртва.“

22 Исус отговори: „Вярвайте в Бога. 23 Истина ви казвам: ако заповядате на тази планина: «Стани и скочи в морето!», без да допускате в сърцето си никакво съмнение и вярвате, че каквото казвате, ще се сбъдне, то ще бъде изпълнено за вас. 24 Затова ви казвам: вярвайте, че всичко, което поискате в молитвите си, сте го получили – и то ще бъде ваше. 25 А когато заставате да се молите, прощавайте, ако имате нещо против някого. Тогава вашият Баща в небесата също ще прости греховете ви.“ 26 [g]

Откъде идва властта на Исус

27 Исус и учениците му отново дойдоха в Ерусалим. Когато влязоха в храма, главните свещеници, законоучителите и юдейските водачи се приближиха до Исус 28 и му казаха: „С чия власт вършиш тези неща? И кой ти я даде да ги вършиш?“

29 Исус им каза: „Ще ви задам един въпрос и ако ми отговорите, ще ви кажа с чия власт върша всичко това. 30 Откъде беше Йоановото [h] кръщение [i] – от Бога или от хората? Отговорете ми!“

31 Те взеха да обсъждат това помежду си, разсъждавайки: „Ако отговорим «От Бога», той ще каже: «Защо тогава не му повярвахте?» 32 А как да му кажем: «От хората»?“ Те се страхуваха от народа, тъй като всички вярваха, че Йоан действително е бил пророк. 33 Затова отговориха: „Не знаем.“

Исус им каза: „Тогава и аз няма да ви кажа с чия власт върша това.“

Footnotes:

  1. Марк 11:1 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
  2. Марк 11:9 + Осанна Еврейска дума, която означава „Спаси!“. В евангелията тя вероятно е използвана като радостен вик в прослава на Бога или неговия Месия.
  3. Марк 11:9 Псалм 118:25-26
  4. Марк 11:10 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
  5. Марк 11:17 Цитат от Ис. 56:7.
  6. Марк 11:17 Цитат от Ер. 7:11.
  7. Марк 11:26 Някои ранни гръцки ръкописи включват ст.26: „Но ако не прощавате на другите, то и вашият Баща в небесата няма да прости греховете ви.“
  8. Марк 11:30 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  9. Марк 11:30 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes