A A A A A
Bible Book List

Лука 9 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус изпраща апостолите си да проповядват

Исус събра дванадесетте апостола и им даде сила и власт да прогонват демони и да лекуват болести. След това ги изпрати да провъзгласяват Божието царство и да лекуват болните, като им каза: „Не взимайте нищо за из път – нито тояга, нито торба, нито хляб, нито пари. Излезте само с дрехата, която е на гърба ви. Когато влезете в нечия къща, останете там дотогава, докато дойде време да си тръгвате. А ако хората не ви посрещнат с «добре дошли», напуснете града, като изтърсите праха от краката си [a] като знак на предупреждение към тях.“

Апостолите тръгнаха от село на село, като навсякъде съобщаваха Благата вест и лекуваха хората.

Ирод е объркан

Губернаторът Ирод [b] чу за всичко, което ставаше, и беше объркан, тъй като едни казваха, че Йоан [c] е възкръснал от мъртвите, други твърдяха, че се е появил Илия, [d] трети пък говореха, че е възкръснал някой древен пророк. Ирод каза: „Аз лично заповядах да обезглавят Йоан. Кой е тогава човекът, за когото чувам такива неща?“ И той търсеше възможност да го види.

Исус нахранва повече от 5000 души

10 След като се върнаха, апостолите разказаха на Исус за всичко, което са извършили. После заедно с него отидоха в град Витсаида, където можеха да бъдат сами. 11 Но хората научиха за това и го последваха. Исус ги посрещаше с радост, говореше им за Божието царство и лекуваше онези, които бяха болни.

12 Към залез слънце дванадесетте апостола дойдоха при него и му казаха: „Пусни хората да се разотидат, за да си намерят подслон и храна в околните села и стопанства, защото това място е необитавано.“

13 Исус им отговори: „Вие ги нахранете.“

А те отвърнаха: „Имаме само пет хляба и две риби. Ще трябва да отидем и купим храна за всички тези хора.“ 14 (Там имаше около пет хиляди мъже.)

Исус каза на учениците си: „Накарайте хората да седнат на групи, всяка от около петдесет души.“

15 Те направиха както им бе наредено. Всички хора насядаха. 16 Тогава Исус взе петте хляба и двете риби, вдигна поглед към небето и благодари на Бога. След това раздели храната, даде я на апостолите и им каза да я раздадат на хората. 17 Всички ядоха до насита, а с това, което остана, напълниха дванадесет кошници.

Исус е Месията

18 Веднъж Исус се беше усамотил и се молеше. При него дойдоха учениците му и той ги попита: „Кой съм аз според хората?“

19 Те му отговориха: „Някои казват, че си Йоан Кръстител, [e] други – че си Илия, [f] а трети – че си възкръснал древен пророк.“

20 Тогава Исус ги попита: „А според вас кой съм?“

Петър му отговори: „Ти си Месията, [g] изпратен от Бога.“

21 Исус ги предупреди да не казват на никого за това.

Исус казва, че трябва да умре

22 После им каза: „Човешкият Син [h] трябва да понесе много страдания. Той ще бъде отхвърлен от юдейските старейшини, главните свещеници и законоучителите. Ще бъде убит, но на третия ден ще възкръсне.“

23 Исус продължи да говори, този път на всички: „Ако някой иска да ме последва, трябва да каже «Не!» на собствените си желания, да носи своя кръст всеки ден и да ме следва. 24 Който иска да спаси живота си, ще го загуби, но който загуби живота си заради мен, ще го спаси. 25 Каква полза има човек да спечели целия свят, ако унищожи или погуби сам себе си? 26 Ако някой се срамува от мен и моите думи, то и аз ще се срамувам от него, когато дойда в своята слава [i] и тази на Отца и на святите ангели. 27 Истина ви казвам: някои от хората, които сега стоят тук, няма да умрат, преди да видят Божието царство.“

Моисей, Илия и Исус

28 Около осем дни след като каза това, Исус взе със себе си Петър, Йоан и Яков и се качи на хълма да се моли. 29 Докато се молеше, изразът на лицето му започна да се променя, а дрехите му станаха ослепително бели. 30 Внезапно двама мъже започнаха да разговарят с него. Това бяха Моисей и Илия, [j] 31 които се появиха в слава. Те говореха на Исус за смъртта му в Ерусалим, през която той предстоеше да премине. 32 Петър и другите спяха, а когато се събудиха, видяха славата на Исус и двамата мъже, които стояха до него. 33 А когато Моисей и Илия се отдалечаваха от Исус, Петър, без да съзнава какво говори, му каза: „Господарю, хубаво е, че сме тук. Хайде да вдигнем три шатри – една за теб, една за Моисей и една за Илия.“

34 Докато изричаше това, над тях се спусна облак, който ги обгърна. Учениците се изплашиха, когато навлязоха в него. 35 От облака се чу глас, който каза: „Това е моят Син. Той е избраникът ми. Него слушайте!“

36 Когато гласът заглъхна, Исус беше отново сам. Петър, Яков и Йоан запазиха мълчание за известно време и не разказаха на никого за това, което бяха видели.

Исус излекува момче, обладано от зъл дух

37 На другия ден, когато слязоха от хълма, огромна тълпа посрещна Исус. 38 Изведнъж от тълпата се разнесе мъжки вик: „Моля те, Учителю, ела и виж сина ми! Той е единственото ми дете. 39 Зъл дух внезапно влиза в него и той изведнъж закрещява. Духът го кара да се гърчи и на устата му излиза пяна. Не си отива от него, докато напълно не го е изтощил. 40 Аз молих твоите ученици да го прогонят, но те не успяха.“

41 Тогава Исус отговори: „Поколение без никаква вяра и заблудено от правия път! Докога трябва да бъда с вас и да ви търпя?“ И заповяда на човека: „Доведи сина си тук!“

42 Докато момчето се приближаваше, демонът го повали на земята и го накара да се гърчи. Но Исус смъмри злия дух, излекува момчето и го върна на баща му. 43 Всички бяха смаяни от Божието величие.

Исус говори за своята смърт

Докато хората все още се чудеха на това, което Исус направи, той се обърна към учениците си и им каза: 44 „Чуйте внимателно това, което сега ще ви кажа: Човешкият Син [k] скоро ще бъде предаден в ръцете на хората.“ 45 Но те не разбраха думите му, тъй като смисълът им беше скрит за тях, за да не могат да го проумеят, а се страхуваха да попитат Исус за това, което каза.

Най-великият в небесното царство

46 Учениците на Исус започнаха да спорят за това кой е най-великият сред тях. 47 Но Исус, знаейки мислите им, взе едно детенце и го изправи до себе си. 48 Тогава им каза: „Който приеме това детенце в мое име, приема мен. А който приеме мен, приема Онзи, който ме е изпратил. Най-смиреният сред вас е най-велик.“

Който не е против вас, е с вас

49 Йоан отговори: „Господарю, видяхме един човек, който използваше твоето име, за да прогонва демони от хората. Опитахме се да го спрем, защото не е един от нас.“

50 А Исус му каза: „Не го спирайте. Който не е против вас, е с вас.“

Град в Самария

51 Наближаваше денят, когато Исус щеше да се възнесе на небето. Той твърдо реши да тръгне към Ерусалим 52 и изпрати напред вестители, които отидоха в едно село в Самария, за да подготвят всичко за пристигането му. 53 Но хората там не искаха да го приемат, защото се беше запътил към Ерусалим. 54 Когато видяха това, учениците му Яков и Йоан казаха: „Господи, да заповядаме ли да се изсипе огън от небето и да ги унижощи?“ [l]

55 Но Исус се обърна и ги смъмри. [m] 56 И те се отправиха към друго село.

По стъпките на Исус

57 Докато вървяха по пътя, някой каза на Исус: „Ще те последвам, където и да отидеш.“

58 Исус отвърна: „Лисиците си имат леговища, небесните птици – гнезда, а Човешкият Син [n] няма къде да подслони главата си.“

59 На друг човек той каза: „Последвай ме.“

А човекът отговори: „Господи, нека първо отида да погреба баща си.“

60 Но Исус му отвърна: „Остави мъртвите сами да погребват мъртъвците си. Ти тръгни и възвестявай Божието царство.“

61 Друг човек каза: „Аз ще те последвам, Господи, но нека първо се сбогувам със семейството си.“

62 А Исус отвърна: „Човек, който е сложил ръката си на ралото, но погледът му е все назад, е безполезен за Божието царство.“

Footnotes:

 1. Лука 9:5 изтърсите праха от краката си Израз на презрение. Предупреждение за прекратяване на всякакви връзки с тях.
 2. Лука 9:7 + Ирод Ирод Антипа, тетрарх (управител) на Галилея и Перея, син на Ирод Велики.
 3. Лука 9:7 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 4. Лука 9:8 + Илия Божий пророк от 850 г. пр.Хр. Вж. Мал. 4:5-6.
 5. Лука 9:19 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 6. Лука 9:19 + Илия Божий пророк от 850 г. пр. Хр. Вж. Мал. 4:5-6.
 7. Лука 9:20 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 8. Лука 9:22 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
 9. Лука 9:26 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава «светлина» и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е «величие» или «власт» и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
 10. Лука 9:30 + Илия Божий пророк от 850 г. пр. Хр. Вж. Мал. 4:5-6.
 11. Лука 9:44 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
 12. Лука 9:54 Някои гръцки ръкописи добавят: „както направи Илия“.
 13. Лука 9:55 Някои гръцки ръкописи добавят: „И Исус каза: «Вие не знаете на какъв дух принадлежите. 56 Човешкият Син не дойде, за да унищожи хората, а за да ги спаси.»“
 14. Лука 9:58 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes