A A A A A
Bible Book List

Лука 7 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус излекува слугата на стотник

Когато свърши да говори на хората, Исус влезе в Капернаум. Там живееше един стотник, [a] чийто слуга бе смъртно болен. Стотникът много обичаше слугата си. Затова като чу за Исус, той изпрати при него няколко юдейски старейшини да го помолят да дойде и спаси живота на слугата му. Старейшините отидоха при Исус и настойчиво го замолиха: „Стотникът заслужава да направиш това за него. Той обича нашия народ и дори ни построи синагога. [b]

Исус тръгна с тях и вече бяха недалеч от къщата, когато стотникът изпрати при него приятели да му кажат: „Господи, не си прави труда, защото аз не съм достоен да влезеш под моя покрив. Не дойдох лично при теб, защото считам себе си за недостоен, но ти само кажи и слугата ми ще оздравее. Самият аз съм подвластен на други, а на мен са подчинени войниците ми. Като кажа на някой: «Иди!», той отива. Като заповядам на друг: «Ела!», той идва. На слугата си казвам: «Направи това!» и той го прави.“

Като чу тези думи, Исус се смая. Той се обърна и каза на множеството, което го следваше: „Казвам ви: такава вяра не съм срещал даже и в Израел.“

10 А хората, изпратени от стотника, се върнаха в къщата и видяха, че слугата е оздравял.

Исус съживява младеж от Наин

11 На следващия ден Исус се запъти към град Наин. С него вървяха учениците му и огромна тълпа хора. 12 Когато наближиха градската порта, изнасяха мъртвец, единствен син на майка-вдовица. Придружаваше я голямо множество от града. 13 Когато Господ я видя, сърцето му се изпълни със състрадание и той й каза: „Не плачи!“ 14 После се приближи и докосна ковчега. Носачите спряха, а Исус каза: „Младежо, казвам ти: Стани!“ 15 Мъртвият се надигна, седна и започна да говори, и Исус го върна на майка му.

16 Всички се изпълниха със страхопочитание и славеха Бога, като казваха: „Велик пророк се появи сред нас! Бог дойде да помогне на своя народ!“

17 Новината за Исус се разпространи из цяла Юдея и всички околни места.

Исус отговаря на Йоан

18 Когато учениците на Йоан [c] му разказаха всички тези неща, той повика при себе си двама от тях 19 и ги изпрати при Господа да попитат: „Ти ли си Онзи, който трябваше да дойде, или да очакваме някой друг?“

20 Двамата дойдоха при Исус и му казаха: „Йоан Кръстител ни изпрати при теб да те питаме ти ли си Онзи, който трябваше да дойде, или да очакваме някой друг?“

21 Точно тогава Исус излекува много хора от болести, недъзи и зли духове и върна зрението на много слепи. 22 Той отговори на Йоановите ученици: „Вървете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте: слепи проглеждат, сакати прохождат, прокажени оздравяват, глухи прочуват, мъртви възкръсват и бедните чуват Благата вест. 23 Благословен е онзи, който може да ме приеме. [d]

24 След като пратениците на Йоан си тръгнаха, Исус започна да говори на тълпите за Йоан: „Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика, полюшвана от вятъра ли? Не? 25 Тогава какво излязохте да видите? Човек, облечен в хубави дрехи ли? Чуйте! Онези, които се обличат скъпо и живеят в разкош, ще намерите в дворците. 26 Така че какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, и казвам ви: този човек е много повече от пророк. 27 Той е онзи, за когото е писано:

«Чуй! Пред теб изпращам пратеника си,
който ще подготви пътя за теб.» [e]

28 Казвам ви: сред всички хора, родени някога, няма по-велик от Йоан. Но дори и най-незначителният в Божието царство е по-велик от него.“

29 Всички, които чуха Исус, дори и бирниците, се съгласиха, че Божието учение е добро, като се кръстиха [f] с кръщението на Йоан. 30 Но фарисеите [g] и законоучителите отхвърлиха Божията воля за тях, като отказаха да бъдат кръстени от него.

31 Исус продължи: „Какво да кажа за хората от това поколение? С какво да ги сравня? 32 Те са като деца, които седят на пазара и си подвикват едно на друго:

«Свирехме ви весели песни,
    а вие не играхте!
Пяхме погребални песни,
    а вие не плакахте!»

33 Дойде Йоан Кръстител, който не яде хляб и не пие вино, а вие казвате: «Обладан е от демон!» 34 Дойде Човешкият Син, [h] който яде и пие, а вие казвате: «Вижте го този! Лакомник и пияница! Приятел на бирници и грешници!» 35 Но мъдростта се доказва от тези, които я приемат.“

Симон Фарисеят

36 Един от фарисеите [i] покани Исус да обядва с него. Исус влезе в къщата му и седна на масата. 37 Една грешница, която живееше в същия град, научи, че Исус се храни в къщата на фарисея и донесе алабастров съд с миро. 38 Тя застана зад Исус, в краката му и заплака, обливайки краката му със сълзи. След това ги избърса с косите си, целуна ги и изля мирото върху тях. 39 Като видя това, фарисеят, който беше поканил Исус, си каза: „Ако този човек наистина беше пророк, щеше да знае коя го докосва и що за жена е; щеше да знае, че е грешница.“

40 Исус се обърна към фарисея: „Симоне, искам да ти кажа нещо.“

Симон отвърна: „Говори, Учителю.“

41 Исус започна: „Двама души бяха длъжници на един и същи лихвар. Единият дължеше петстотин динария, [j] а другият – петдесет. 42 И двамата обаче нямаха пари да си изплатят дълговете и затова лихварят благосклонно им ги опрости. Кой от тях ще обикне лихваря повече?“

43 Симон отговори: „Предполагам този, на когото е опростил по-голямата сума.“

„Прав си“ – каза му Исус. 44 След това, обръщайки се към жената, каза на Симон: „Виждаш ли тази жена? Когато влязох в дома ти, ти не ми даде вода да си измия краката. А тя изми краката ми със сълзите си и ги изсуши с косите си. 45 Ти не ме целуна, докато тя не е престанала да целува краката ми от момента, в който влязох тук. 46 Ти не помаза главата ми със зехтин, а тя помаза краката ми с миро. 47 Затова ти казвам: многобройните й грехове са простени. Ето защо тя обикна много. Този, на когото се прости малко, след това и обича малко.“

48 Исус се обърна към жената: „Греховете ти са простени.“

49 Гостите започнаха да говорят помежду си: „Кой е този, че и грехове да прощава?“

50 А Исус каза на жената: „Вярата ти те спаси. Върви си в мир.“

Footnotes:

  1. Лука 7:2 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
  2. Лука 7:5 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  3. Лука 7:18 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  4. Лука 7:23 може да ме приеме Букв.: „не намира в мен повод да съгреши“.
  5. Лука 7:27 Малахия 3:1
  6. Лука 7:29 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  7. Лука 7:30 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  8. Лука 7:34 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  9. Лука 7:36 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  10. Лука 7:41 + динарий Сребърна монета; дневната надница на работниците.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes