A A A A A
Bible Book List

Лука 6 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус е Господар на съботата

Един съботен ден Исус вървеше през едни житни полета. Учениците му късаха класове, стриваха ги с длани и ядяха зърната. Някои от фарисеите [a] им казаха: „Защо правите това, което законът забранява да се върши в съботен ден?“

Исус им отвърна: „Нима не сте чели какво направи Давид, [b] когато той и хората с него бяха гладни? Давид влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове [c] и яде от тях, като даде и на другите с него да ядат, въпреки че законът на Моисей разрешава това само на свещениците.“ И им каза: „Човешкият Син [d] е Господар на съботата.“

Исус излекува човек с изсъхнала ръка

Веднъж, пак в събота, Исус отиде в синагогата [e] да поучава. Там имаше един човек с изсъхнала дясна ръка. Законоучителите и фарисеите [f] търсеха повод да обвинят Исус, затова внимателно го наблюдаваха дали ще излекува някого в събота или не. Исус обаче знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: „Изправи се и застани пред всички!“ Човекът се изправи и застана там. Тогава Исус се обърна към тях: „Питам ви, какво изисква законът да се прави в събота – добро или зло? Да се спасява живот или да се погубва?“ 10 Исус обиколи всички с поглед и каза на човека: „Протегни си ръката!“ Той си протегна ръката и тя оздравя. 11 Гняв обзе фарисеите и законоучителите и те започнаха да обсъждат помежду си какво да сторят на Исус.

Исус избира своите дванадесет апостола

12 През онези дни Исус се качи на хълма, за да се моли, и прекара цялата нощ в молитва към Бога. 13 На сутринта той събра учениците си, избра дванадесет от тях и ги нарече апостоли:

14 Симон, когото нарече Петър,

брат му Андрей,

Яков,

Йоан,

Филип,

Вартоломей,

15 Матей,

Тома,

Яков – синът на Алфей,

Симон, наречен Зилот, [g]

16 Юда – синът на Яков,

и Юда Искариотски,

    който по-късно го предаде.

Исус поучава и лекува хората

17 Исус слезе от хълма заедно с апостолите си и застана на едно равно място сред голяма група свои ученици. Там имаше и много хора от цяла Юдея, Ерусалим и крайбрежните градове Тир и Сидон. 18 Те бяха дошли да чуят Исус и да бъдат излекувани от болестите си. Измъчваните от зли духове също бяха излекувани. 19 Всеки се опитваше да се докосне до Исус, защото от него излизаше сила, която лекуваше всички.

20 Исус погледна учениците си и каза:

„Благословени сте вие, бедните,
защото ваше е Божието царство.
21 Благословени сте вие,
    които сега сте гладни,
защото ще бъдете наситени.
Благословени сте вие,
    които сега плачете,
защото ще се смеете от радост.

22 Благословени сте, когато хората ви ненавиждат, отлъчват от обществото, обиждат и злословят името ви заради Човешкия Син. [h] 23 Ликувайте, когато това стане, и скачайте от радост, защото наградата ви в небето е голяма! Та нали по същия начин предците им се отнасяха с пророците!

24 Но горко на вас, богатите,
защото вече сте имали лесен живот.
25 Горко на вас,
    които сега сте сити,
защото ще гладувате.
Горко на вас,
    които сега се смеете,
защото ще скърбите и ще плачете.

26 Горко ви, когато всички говорят за вас само добро, защото по същия начин предците им говореха за лъжепророците.

Обичайте враговете си

27 На вас, които ме слушате, казвам: обичайте враговете си. Отвръщайте с добро на онези, които ви мразят. 28 Благославяйте онези, които ви проклинат. Молете се за онези, които ви причиняват зло. 29 Ако някой те удари по едната буза, предложи му и другата. Ако ти отнеме връхната дреха, остави му и ризата си. 30 Давай на всеки, който те помоли. Ако някой ти отнеме нещо твое, не си го искай обратно. 31 Отнасяйте се с другите така, както искате те да се отнасят с вас. 32 Ако обичате само онези, които ви обичат, нима заслужавате да ви похвалят за това? Та нали и грешниците обичат онези, които ги обичат! 33 Ако отвръщате с добро само на онези, които ви правят добро, нима заслужавате да ви похвалят за това? Та нали и грешниците правят същото! 34 И ако давате назаем само на онези, които очаквате да ви се издължат, нима заслужавате да ви похвалят за това? Та нали и грешниците си дават един друг назаем, като очакват заемът да им бъде върнат. 35 Вие обаче обичайте враговете си, правете им добро и давайте назаем, без да очаквате някаква отплата. Тогава наградата ви ще бъде голяма и вие ще бъдете деца на Всевишния. Защото Бог е добър дори към неблагодарните и злите хора. 36 Бъдете състрадателни, както вашият Баща е състрадателен.

Не съдете другите

37 Не съдете, за да не съдят и вас. Не осъждайте и няма да ви осъждат. Прощавайте, за да прощават и на вас. 38 Давайте и ще ви се дава. В ръцете ви ще се излее повече, отколкото можете да държите. Ще получите толкова много, че то ще прелива в скута ви. Защото каквато мярка използвате за другите, такава ще бъде използвана и за вас.“

39 Исус им разказа следната притча: „Нима може слепец да води друг слепец? Нали и двамата ще паднат в ямата! 40 Ученикът не превъзхожда своя учител, но всеки, когато е напълно обучен, ще бъде като учителя си.

41 Защо забелязваш тресчицата в окото на брат си, а не виждаш гредата в собственото си око? 42 Нима можеш да кажеш: «Братко, нека извадя тресчицата от окото ти», когато не виждаш гредата в своето? Лицемер! Първо извади гредата от собственото си око. Едва тогава ще виждаш достатъчно ясно, за да извадиш тресчицата от окото на брат си.

Два вида плодове

43 Доброто дърво не ражда лоши плодове, както и лошото дърво не ражда добри. 44 Всяко дърво се познава по плодовете му. Хората не берат смокини от тръни, нито пък грозде – от къпинов храст. 45 От сърцето на добрия човек излиза добро, а от сърцето на злия – зло. Устата говори това, с което е пълно сърцето.

Два вида хора

46 Защо се обръщате към мен с думите «Господи, Господи!», а не вършите това, което говоря? 47 Ще ви дам пример на кого прилича всеки, който идва при мен, чува думите ми и им се подчинява. 48 Такъв човек е като строителя, който направил дълбок изкоп и положил основите върху скала. Когато станало наводнение и реката връхлетяла върху къщата, тя не помръднала, защото била здраво построена. 49 А този, който чува думите ми, но не се подчинява, прилича на човека, който построил къща направо върху земята, без основи. Когато реката я връхлетяла, къщата се сгромолясала и била напълно разрушена.“

Footnotes:

  1. Лука 6:2 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Лука 6:3 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
  3. Лука 6:4 присъствените хлябове 12 безквасни хляба, дар за Бога, поставяни в храма в Ерусалим всяка събота. Само свещениците имат право да ядат този хляб. Вж. Лев. 24:5-9.
  4. Лука 6:5 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  5. Лука 6:6 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  6. Лука 6:7 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  7. Лука 6:15 + Зилот Член на еврейска политическа група, която воюва против римляните.
  8. Лука 6:22 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes