A A A A A
Bible Book List

Лука 24 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Възкресението на Исус

24 Рано сутринта в първия ден на седмицата жените донесоха при гробницата благоуханията, които бяха приготвили. Те видяха, че камъкът е отместен от гробницата, и влязоха, но не намериха тялото на Господ Исус. Докато стояха там озадачени, изведнъж до тях се изправиха двама мъже в ослепителни дрехи. Обзети от страх, жените сведоха лица до земята, а мъжете им казаха: „Защо търсите живия сред мъртвите? Той не е тук, той възкръсна! Спомнете си какво ви говореше, докато беше още в Галилея: «Човешкият Син [a] ще бъде предаден в ръцете на грешници, ще бъде разпънат на кръст, а на третия ден ще възкръсне.»“ И тогава жените си спомниха думите на Исус.

Те се върнаха от гробницата и разказаха всичко това на единадесетте апостола и на всички останали. 10 Тези жени бяха Мария Магдалина, Йоана и Мария – майката на Яков. Заедно с другите жени те разказваха на апостолите за случилото се, 11 а те сметнаха думите им за празни приказки и не им повярваха. 12 Петър обаче стана и хукна към гробницата. Той погледна вътре, но там бяха само ленените платна за повиване на тялото. После си тръгна, като се чудеше на станалото. [b]

По пътя за Емаус

13 Същия ден двама от учениците отиваха към Емаус – село на около дванадесет километра от Ерусалим. 14 Те си говореха помежду си за всичко, което бе станало. 15 И както си говореха и обсъждаха тези неща, самият Исус се приближи и тръгна заедно с тях. 16 Те го видяха, но не можаха да го разпознаят. 17 Той им каза: „За какво си говорите, докато вървите?“

Двамата спряха с натъжени лица. 18 Този, който се казваше Клеопа, отговори: „Ти трябва да си единственият посетител в Ерусалим, който не знае какво се случи там тези дни.“

19 Исус попита: „Какво?“

„Това с Исус от Назарет – казаха те. – Той беше човек, който чрез делата и думите си показа, че е велик пророк пред Бога и хората. 20 Но нашите главни свещеници и водачи го предадоха, за да бъде осъден на смърт, и го разпънаха на кръст. 21 А ние се надявахме, че той е този, който ще освободи Израел! И отгоре на всичко сега има и още нещо: изминаха три дни, откакто го разпънаха, 22 а днес няколко жени от нашата група ни разказаха нещо удивително: рано тази сутрин отишли при гробницата, 23 но не намерили тялото му. Върнаха се и ни разказаха как им се явили ангели, които им казали, че той е жив. 24 Тогава някои от нас също отидоха на гробницата и намериха всичко точно така, както бяха казали жените, но него не видели.“

25 Тогава Исус им каза: „Колко сте глупави и колко трудно ви е да повярвате на всичко, което са говорили пророците! 26 Нали Месията [c] трябваше да мине през всички тези страдания, преди да влезе в славата си!“ 27 И като започна от Моисей и продължи с всичките пророци, Исус им обясни казаното за него в цялото Писание.

28 Когато наближиха селото, където отиваха, Исус даде вид, че ще продължи нататък. 29 Те настойчиво го замолиха: „Остани с нас! Вечерта наближава и денят вече свърши.“ И той влезе, за да остане с тях.

30 Исус седна с тях на масата, взе хляба и като благодари на Бога, разчупи го и им го даде. 31 Тогава очите им се отвориха и те го познаха, но той изчезна от погледа им. 32 Те си казаха: „Нима не горяха сърцата ни, когато той ни говореше по пътя и ни обясняваше Писанията?“

33 И двамата веднага станаха и се върнаха в Ерусалим. Там намериха единадесетте апостола и останалите, събрани заедно, 34 които им казаха: „Господ наистина е възкръснал! Той се е явил на Симон.“

35 Тогава двамата разказаха за случилото им се по пътя и как са разбрали, че това е той, когато разчупил хляба.

Исус се явява на учениците си

36 Докато двамата още говореха, Исус се изправи сред тях и им каза: „Мир на вас!“

37 Те се стреснаха и се изплашиха, защото помислиха, че виждат дух. 38 Но Исус им каза: „Защо се плашите? И защо се прокрадват съмнения в ума ви? 39 Погледнете ръцете и нозете ми – това наистина съм аз. Докоснете ме и ще се уверите. Нима духът има плът и кости, както виждате, че имам аз?“

40 Като каза това, Исус им показа ръцете и нозете си. 41 Но учениците му от радост и изумление още не можеха да повярват. Затова Исус ги попита: „Имате ли нещо за ядене?“ 42 Дадоха му парче печена риба. 43 Той я взе и я изяде пред тях.

44 После им каза: „Още когато бях с вас, ви говорех, че трябва да се сбъдне всичко писано за мен в закона на Моисей, книгите на пророците и псалмите.“

45 И той им отвори умовете да разберат Писанията. 46 След това им каза: „Писано е, че Месията [d] трябва да страда и да възкръсне от мъртвите на третия ден. 47 Вие трябва да проповядвате на всички хора в моето име, започвайки от Ерусалим. Кажете им, че трябва да се покаят [e] и Бог ще прости греховете им. 48 Вие сте свидетели на тези неща. 49 Чуйте! Аз ще ви пратя това, което моят Баща обеща. Останете в града, докато получите тази сила от горе.“

Исус се възнася в небето

50 Исус изведе учениците си от Ерусалим почти до Витания, вдигна ръце и ги благослови. 51 И докато ги благославяше, се отдели от тях и се възнесе в небето. 52 Те му се поклониха и после с огромна радост се върнаха в Ерусалим. 53 И бяха постоянно в храма, възхвалявайки Бога.

Footnotes:

  1. Лука 24:7 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  2. Лука 24:12 Някои гръцки ръкописи не съдържат този стих.
  3. Лука 24:26 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  4. Лука 24:46 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  5. Лука 24:47 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes