A A A A A
Bible Book List

Лука 20 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Откъде идва властта на Исус

20 Един ден Исус беше в храма, поучаваше хората и им съобщаваше Благата вест за Божието царство. Главните свещеници заедно със законоучителите и старейшините дойдоха при него и го попитаха: „Кажи ни, с чия власт вършиш всичко това? Кой ти я даде?“

Исус им отговори: „Аз също ще ви задам един въпрос. Кажете ми: Йоановото [a] кръщение от Бога ли беше или от хората?“

Те започнаха да обсъждат помежду си: „Ако отговорим: «От Бога», той ще каже: «Защо тогава не му повярвахте?» Ако пък кажем: «От хората», целият народ ще ни убие с камъни, защото вярва, че Йоан е пророк.“ Затова отговориха: „Не знаем.“

Тогава Исус им каза: „И аз няма да ви кажа с чия власт върша всичко това.“

Бог изпраща своя Син

После Исус започна да разказва следната притча: „Един човек засадил лозе, дал го под наем на лозари и заминал за дълго. 10 Когато дошло време за гроздобер, той изпратил един от слугите си при лозарите, за да получи своя дял от реколтата. Но те го набили и го изгонили с празни ръце. 11 Тогава изпратил друг слуга. Но и към него лозарите се отнесли грубо, набили го и го изгонили с празни ръце. 12 Изпратил трети слуга, когото лозарите също наранили и изхвърлили. 13 Тогава стопанинът на лозето си казал: «Какво да правя? Ще изпратя своя любим син. Може би към него ще се отнесат с уважение.» 14 Но когато видели сина му, лозарите си казали: «Това е наследникът. Да го убием, за да стане лозето наше!» 15 И те изхвърлили сина от лозето и го убили.

След всичко това какво ще направи с тях собственикът на лозето? 16 Ще дойде и ще убие тези лозари, а след това ще даде лозето на други.“

Като чуха това, хората казаха: „Дано това никога да не се случи!“ 17 Но Исус ги погледна и каза: „Какво тогава означава Писанието:

«Камъкът, който зидарите
    отхвърлиха,
стана крайъгълен камък»? [b]

18 Който падне върху този камък, ще се разбие на парчета и ако този камък падне върху някого, ще го смаже.“

19 Законоучителите и главните свещеници искаха да хванат Исус още в този момент, защото разбраха, че тази притча се отнася за тях, но се страхуваха от народа.

Юдейските водачи се опитват да подведат Исус

20 Затова изчакваха удобен момент да го заловят. Те изпратиха при него шпиони, които се преструваха на искрени, за да се хванат за някоя негова дума и да го предадат на пълномощията и властта на губернатора. 21 И така, тези хора попитаха Исус: „Учителю, знаем, че това, което казваш и поучаваш, е правилно, че си безпристрастен към хората и вярно поучаваш истината за Божия път. 22 Кажи ни, редно ли е да плащаме данък на цезаря или не?“

23 Но Исус знаеше, че се опитват да го подведат и им каза: 24 „Дайте ми един динарий. [c] Чии са това изображение и това име?“ Те отговориха: „На цезаря.“

25 Исус им каза: „Тогава давайте цезаровото на цезаря, а Божието – на Бога.“

26 Те не можаха с хитрост да накарат Исус да каже нещо пред хората, което би могло да се използва против него, и смаяни от отговора му, млъкнаха.

Някои садукеи се опитват да подведат Исус

27 Няколко садукеи [d] (садукеите отричат възкресението) дойдоха при Исус и го попитаха: 28 „Учителю, Моисей е написал, че ако женен мъж умре, без да е имал деца, тогава брат му трябва да се ожени за вдовицата и те трябва да имат деца, за да продължат рода на умрелия брат. [e] 29 Имало седем братя. Първият се оженил, но умрял бездетен. 30 След това вторият, 31 после третият от братята се оженили за тази жена. Същото се случило и с останалите – всички те умрели, без да оставят деца. 32 Последна умряла жената. 33 Всеки един от седемте братя бил женен за нея. Тогава, чия жена ще бъде тя след възкръсението?“

34 Исус им отговори: „В този свят хората се женят и омъжват. 35 Но онези, които бъдат счетени за достойни да възкръснат от мъртвите и да живеят в онзи свят, няма да се женят или омъжват. 36 Те ще бъдат като ангели и за тях вече няма да има смърт. Те са деца на Бога, защото са били възкресени от мъртвите. 37 А че мъртвите възкръсват, го каза ясно още Моисей, когато говореше за горящия храст [f] и нарече Господа «Бога на Авраам, Бога на Исаак и Бога на Яков» [g]. 38 Той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото всички хора, които принадлежат на Бога, са живи.“

39 Някои от законоучителите казаха: „Добре отговори, Учителю.“ 40 Оттогава никой вече не се осмели да му задава други въпроси.

Давидов син ли е Месията

41 Тогава Исус каза: „Защо хората говорят, че Месията [h] е Давидов [i] син? 42 Самият Давид казва в книгата на Псалмите:

«Господ каза на моя Господ:
Седни от дясната ми страна,
43     докато подчиня твоите врагове на властта ти.» [j] [k]

44 И тъй, Давид го нарича «Господ». Тогава как може Месията да е негов син?“

Исус изобличава законоучителите

45 Докато всички хора го слушаха, Исус каза на учениците си: 46 „Пазете се от законоучителите! Те обичат да се разхождат пременени с дългите си роби, за да изглеждат важни. Обичат да ги поздравяват по пазарите, да заемат най-предните столове в синагогите [l] и най-почетните места при празненствата. 47 Отнемат имуществото на вдовици, а после за пред хората казват дълги молитви. Те ще получат по-сурово наказание.“

Footnotes:

 1. Лука 20:4 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 2. Лука 20:17 Псалм 118:22
 3. Лука 20:24 + динарий Сребърна монета; дневната надница на работниците.
 4. Лука 20:27 + садукеи Една от водещите еврейски религиозни групи, която приема само първите пет книги на Стария Завет и не вярва във възкресението.
 5. Лука 20:28 Ако … брат Вж. Втор. 25:5-6.
 6. Лука 20:37 горящия храст Вж. Изх. 3:1-12.
 7. Лука 20:37 «Бога … Яков» Думи, взети от Изх. 3:6.
 8. Лука 20:41 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 9. Лука 20:41 + Давидов син Име на Месията. Той е от рода на Давид, втория цар на Израeл (около 1000 г. пр. Хр.).
 10. Лука 20:43 докато … властта ти Букв.: „докато направя враговете ти столче за краката ти“.
 11. Лука 20:43 Псалм 110:1
 12. Лука 20:46 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes