A A A A A
Bible Book List

Лука 19 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Закхей

19 Исус минаваше през Eрихон. В този град имаше един богат човек на име Закхей. Той беше началник на бирниците. Закхей се опитваше да зърне Исус, но не можеше поради ниския си ръст и насъбралата се тълпа. Затова изтича напред до място, откъдето Исус щеше да мине, и се покатери на едно смокиново дърво, за да го види. Когато стигна до това място, Исус погледна нагоре, видя Закхей и му каза: „Закхей, слизай бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.“

Закхей бързо слезе от дървото и с радост прие Исус в къщата си. Всички хора видяха това и започнаха да роптаят: „Вижте само къде ще отседне – при един грешник!“

Тогава Закхей се изправи и каза на Господа: „Ето, Господи! Половината от имота си ще дам на бедните. Ако съм ограбил някого, ще му заплатя четирикратно.“

Исус му каза: „Днес този дом получи спасение, понеже и този човек е син на Авраам. 10 Защото Човешкият Син [a] дойде да търси и спаси изгубеното.“

Притча за тримата слуги

11 Исус наближаваше Ерусалим. Някои хора мислеха, че Божието царство ще настъпи веднага. 12 Затова Исус им разказа следната притча: „Един благородник отишъл в далечна страна, за да бъде коронясан за цар, след което да се върне и управлява народа си. 13 Той извикал десет от слугите си, дал им десет мнаси [b] и им заръчал: «Търгувайте с парите, докато се върна.» 14 Гражданите мразели този човек и изпратили след него пратеници да кажат, че не го искат за цар.

15 Но той станал цар, върнал се в страната си и повикал слугите си, на които бил дал пари, за да узнае кой какво е спечелил. 16 Дошъл първият слуга и казал: «С твоята мнаса, господарю, спечелих още десет.» 17 «Браво!» – отговорил царят. «Ти си добър слуга. И понеже си бил верен в малкото, поверявам ти управлението на десет града.» 18 Тогава дошъл вторият слуга и казал: «С твоята мнаса, господарю, спечелих още пет.» 19 «Поверявам ти управлението на пет града» – отвърнал царят. 20 Дошъл и третият слуга и казал: «Господарю, ето твоята мнаса. Аз я увих в кърпа и я скрих, 21 защото се страхувах от теб. Знаех, че си суров човек и взимаш каквото не си спечелил, и жънеш каквото не си сял.» 22 Тогава царят му отговорил: «Със собствените ти думи ще те съдя. Ти си зъл слуга! Казваш, че си знаел, че съм суров, че взимам каквото не съм спечелил и жъна каквото не съм сял. 23 Защо тогава не вложи парите ми в банката, за да си ги получа сега с лихвите?» 24 А на стоящите наоколо хора царят казал: «Вземете му мнасата и я дайте на онзи слуга, който е спечелил десет мнаси.» 25 Те му казали: «Но, господарю, той вече има десет мнаси.» 26 Царят отвърнал: «Казвам ви: всеки, който има, ще получи още, а на онзи, който няма, ще се отнеме и малкото, което има. 27 А сега, къде са хората, които не ме искаха за цар? Доведете ги и ги убийте пред очите ми!»“

Исус влиза в Ерусалим като цар

28 След като каза тези неща, Исус тръгна напред, изкачвайки се към Ерусалим. 29 Когато наближи градовете Витфагия и Витания недалеч от хълма, наречен Елеонска планина, [c] Исус изпрати напред двама от учениците си. 30 Той им каза: „Идете в онова село отсреща. Като влезете в него, ще намерите едно вързано магаренце, което никой още не е възсядал. Отвържете го и го доведете тук. 31 Ако някой ви попита защо отвързвате магарето, отговорете така: «Господ има нужда от него.»“

32 Учениците влязоха в града и намериха всичко така, както им беше казал Исус. 33 Когато отвързваха магаренцето, стопаните му попитаха: „Защо отвързвате магаренцето?“

34 Тогава учениците отговориха: „Господ има нужда от него.“ 35 Те отведоха магаренцето при Исус, метнаха връхните си дрехи на гърба на животното и качиха Исус отгоре. 36 Докато той яздеше, хората постилаха пред него връхните си дрехи. 37 Виждайки го да се приближава, цялото множество ученици се събра в подножието на Елеонската планина и всички радостни започнаха гръмогласно да прославят Бога за всички чудеса, които бяха видели:

38 „«Благословен да бъде царят,
    който идва в името на Господа!» [d]

Мир на небето
    и слава във висините!“

39 Някои от намиращите се сред тълпата фарисеи [e] казаха на Исус: „Учителю, заповядай на учениците си да престанат.“

40 А Исус им отговори: „Казвам ви: ако те млъкнат, камъните ще завикат!“

Исус плаче за Ерусалим

41 Когато наближи и видя града, Исус заплака за него 42 и каза: „Как бих искал днес да узнаеш какво ще ти донесе мир! Но сега това е скрито от очите ти. 43 Ще дойдат дни, когато враговете ти ще издигнат стена около теб и ще те обградят от всички страни. 44 Те ще те сринат до основи и ще избият жителите ти. Камък върху камък няма да остане, защото не позна времето, когато Бог те посети.“

Исус отива в храма

45 Исус влезе в храма и започна да гони хората, които търгуваха вътре. 46 Той каза: „Писано е: «Моят дом ще бъде дом на молитва», [f] а вие го превърнахте в «свърталище на разбойници».“ [g]

47 Всеки ден Исус поучаваше в храма. Главните свещеници, законоучителите и водачите на народа търсеха начин да го убият, 48 но не знаеха как да го направят, защото хората възторжено поглъщаха всяка негова дума.

Footnotes:

  1. Лука 19:10 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  2. Лука 19:13 + мнаса Около половин килограм златни, сребърни или медни монети. Една мнаса се равнява на една шестдесета част от таланта.
  3. Лука 19:29 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
  4. Лука 19:38 Псалм 118:26
  5. Лука 19:39 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  6. Лука 19:46 Цитат от Ис. 56:7.
  7. Лука 19:46 Цитат от Ер. 7:11.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes