A A A A A
Bible Book List

Лука 17 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус поучава за греха и прошката

17 Исус каза на учениците си: „Неща, които изкушават хората да извършат грях, неизбежно ще дойдат, но горко на онзи, чрез когото дойдат. За него би било по-добре да му окачат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морето, отколкото да изкуши някого от тези малките да съгреши. Затова внимавайте какво правите!

Ако брат ти съгреши, порицай го и ако съжали, прости му. И ако в един ден ти причини зло седем пъти и след това седем пъти ти каже: «Съжалявам», прости му.“

Колко голяма е вярата ви

Тогава апостолите казаха на Господа: „Дай ни повече вяра.“

Господ им отговори: „Ако имате вяра колкото синапено зрънце, можете да заповядате на тази черница: «Изкорени се и се засади в морето!» и тя ще ви се подчини.

Служете предано

Ако някой от вас има слуга, който му оре земята или пасе овцете, ще му каже ли веднага като се върне от полето: «Влизай и сядай да ядеш»? Не, разбира се! По-скоро ще му каже: «Приготви ми вечерята, сложи си престилката и ми прислужвай, докато ям и пия. След това можеш и ти да ядеш и пиеш.» Нима ще благодари на слугата за това, че е изпълнил заповедта му? 10 Същото е и с вас. Когато изпълните всичко, което ви е било заповядано, кажете: «Ние сме само едни слуги. Не заслужаваме благодарност. Просто изпълнихме дълга си.»“

Бъдете благодарни

11 На път за Ерусалим Исус минаваше по границата между Самария и Галилея. 12 Когато влизаше в едно село, го срещнаха десет души, болни от проказа. Те стояха на разстояние 13 и викаха: „Исусе! Господарю! Смили се над нас!“

14 Когато ги видя, Исус им каза: „Идете и се покажете на свещениците.“ [a]

Докато вървяха към свещениците, те оздравяха. 15 Но един от тях, веднага щом видя, че е излекуван, се върна при Исус, възхвалявайки Бога със силен глас, 16 хвърли се в краката му и му благодари. Този човек беше самарянин. [b] 17 Исус отговори: „Десет души бяха излекувани. Къде са останалите девет? 18 Единствено този чужденец ли се върна да благодари на Бога?“ 19 После му каза: „Стани и си върви. Вярата ти те излекува.“

Божието царство е във вас

20 Веднъж фарисеите [c] попитаха Исус: „Кога ще дойде Божието царство?“

Исус отговори: „Божието царство не идва по видим начин. 21 Хората няма да кажат «Виж, тук е!» или «Там е!», защото Божието царство е във вас.“

22 А на учениците си Исус каза: „Ще дойде време, когато ще копнеете да видите поне един от дните на Човешкия Син, [d] но няма да можете. 23 Хората ще ви казват: «Виж, там е!» или «Виж, тук е!», но не отивайте и не ги следвайте. 24 Защото в деня на своето завръщане Човешкият Син [e] ще бъде като светкавицата, която блясва и озарява небето от край до край. 25 Но преди това той трябва да понесе много страдания и да бъде отхвърлен от това поколение. 26 Когато дойде Човешкият Син, ще бъде както беше по времето на Ной: 27 хората ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, в който Ной влезе в кораба. После дойде потопът и унищожи всички. 28 Същото беше и по времето на Лот – хората ядяха и пиеха, купуваха и продаваха, засаждаха и строяха. 29 Но в деня, в който Лот напусна Содом, [f] от небето се изсипа огън и жупел и погуби всички. 30 Така ще бъде и в деня, в който Човешкият Син дойде отново.

31 В онзи Ден, [g] ако човек е на покрива на къщата си, не трябва да слиза, за да си прибере отвътре вещите. Който е на полето, не трябва да се връща – 32 спомнете си какво се случи с жената на Лот! [h] 33 Който се опита да запази живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си, ще го съхрани. 34 Казвам ви, че тогава двама души ще споделят едно легло през нощта: единият ще бъде взет, а другият – оставен. 35 Две жени ще мелят зърно заедно: едната ще бъде взета, а другата – оставена.“ 36 [i]

37 Учениците попитаха Исус: „Къде ще стане това, Господи?“

Той им отговори: „Където е трупът, там ще се съберат и лешоядите.“

Footnotes:

  1. Лука 17:14 покажете се на свещениците Според закона на Моисей свещеник трябва да засвидетелства, че болен от проказа е оздравял. Вж. Лев. 14:1-32.
  2. Лука 17:16 + самаряни Жителите на Самария, които евреите от Юдея не приемат за чисти наследници на Израел, макар че са с частичен еврейски произход и спазват Моисеевия закон.
  3. Лука 17:20 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  4. Лука 17:22 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  5. Лука 17:24 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  6. Лука 17:29 + Содом и Гомора Градове, които Бог разрушава, за да накаже грешните хора, които живеят там. Вж. Бит. 19.
  7. Лука 17:31 + Ден Денят, в който Христос ще дойде да съди хората и ще вземе със себе си онези, които му принадлежат.
  8. Лука 17:32 жената на Лот Историята за жената на Лот се намира в Бит. 19:15-17,26.
  9. Лука 17:36 Някои гръцки ръкописи включват стих 36: „Двама ще работят на полето: единият ще бъде взет, а другият – оставен.“
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes