A A A A A
Bible Book List

Лука 12 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Не бъдете като фарисеите

12 Междувременно, когато събралата се многохилядна тълпа стана толкова голяма, че хората започнаха да се настъпват един друг, Исус се обърна първо към учениците си и им каза: „Пазете се от маята на фарисеите [a]! Имам предвид тяхното лицемерие. Всичко скрито ще се разкрие. Всяка тайна ще стане явна. Това, което сте казали на тъмно, ще се чуе на светло. Всичко, казано шепнешком на тайно място, ще бъде разгласено от покривите.“

От кого трябва да се страхувате

Тогава Исус каза на хората: „Но на вас, приятели мои, казвам: не се страхувайте от тези, които убиват тялото, защото те не могат да направят нищо повече след това. Ще ви кажа от кого да се страхувате: страхувайте се от Онзи, който има власт не само да погуби тялото ви, но и да изпрати душата ви в пъкъла. Да, казвам ви, от него трябва да се страхувате.

Нима не се продават пет врабчета само за два асария [b]? И въпреки това Бог не забравя нито едно от тях! Той знае дори колко косъма имате на главите си. Не се страхувайте! Вие сте по-ценни от много врабчета.

Признавайте открито вярата си

Казвам ви: който открито признае пред хората, че вярва в мен, тогава и Човешкият Син [c] ще го признае пред Божиите ангели. Но ако някой се отрече от мен пред хората, тогава и Човешкият Син ще се отрече от него пред Божиите ангели.

10 Ако някой говори против Човешкия Син, може да му се прости. Но ако богохулства срещу Святия Дух, няма да му се прости.

11 Когато ви отведат в синагогите [d] пред управителите и властите, не се притеснявайте как ще се защитите или какво ще кажете, 12 защото в онзи момент Святият Дух ще ви научи какво трябва да кажете.“

Притча за глупавия богаташ

13 Някакъв човек от тълпата се обърна към Исус: „Учителю, кажи на брат ми да раздели с мен бащиното ни наследство.“

14 Но Исус отговори: „Човече, кой е казал, че трябва да ви стана съдия или да решавам как да разделите бащиното си наследство?“ 15 След това каза на хората: „Внимавайте и се пазете от всяка алчност, защото животът на човека не се състои в голямото му богатство.“

16 После Исус им разказа следната притча: „Един богаташ събрал богата реколта от земята си 17 и се замислил: «Какво да направя? Няма къде да прибера реколтата си.» 18 Тогава решил: «Ето какво ще направя: ще разруша старите хамбари и ще построя по-големи, където ще складирам всичкото си зърно и имущество. 19 Тогава ще си кажа: запасил си се добре за години наред. Почивай, яж, пий и се весели!» 20 Но Бог му казал: «Глупако, тази вечер ти ще умреш. Какво ще стане с това, което си натрупал? На кого ще го оставиш?»

21 Така е с всеки, който трупа богатства за себе си, а не богатее с това, което Бог иска.“

Поставяйте Божието царство на първо място

22 Исус се обърна към учениците си: „Затова ви казвам: не се тревожете за живота си – какво ще ядете, нито пък за тялото си – какво ще облечете. 23 Защото животът е по-важен от храната, а тялото – по-важно от дрехите. 24 Вижте враните! Те не сеят и не жънат, нямат нито склад, нито хамбар, но Бог ги храни. А колко по-ценни сте вие от птиците! 25 Кой от вас може с безпокоене да удължи живота си с един единствен ден? 26 Щом не сте в състояние да направите такова малко нещо, защо тогава да се безпокоите за останалото? 27 Вижте как растат кремовете. Те не работят и не си правят дрехи. Но казвам ви: дори Соломон, в цялата си слава, не се е обличал както тези цветя. 28 Ако Бог облича така полската трева, която днес я има, а утре ще я хвърлят в пещта, колко по-хубаво ще облече вас! Колко малко вяра имате! 29 Ето защо, не мислете постоянно какво ще ядете и пиете и не се тревожете. 30 За всичко това се безпокоят онези, които не вярват в Бога, но вашият Баща знае, че се нуждаете от тези неща. 31 Затова търсете неговото царство и останалото също ще ви бъде дадено.

Съкровище в небето

32 Не се страхувай, малко стадо, защото вашият Баща иска да ви даде царството. 33 Продайте имота си и раздайте парите на бедните. Направете си кесии, които не овехтяват. Събирайте си съкровище в небесата, което не се изчерпва. Него нито крадци го достигат, нито молци го изяждат. 34 Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Бъдете готови

35 Бъдете готови, с облечени дрехи и запалени лампи. 36 Бъдете като слуги, които чакат господарят им да се върне от сватбено празненство и да му отворят веднага, щом дойде и почука на вратата. 37 Благословени са тези слуги, които останат будни и дочакат господаря си. Истина ви казвам: той ще запретне ръкави, ще ги настани на масата и ще им прислужва. 38 Може да се наложи слугите да стоят до полунощ или до по-късно, но ще бъдат благословени, когато господарят им се върне и ги завари да го чакат. 39 Помнете, че ако стопанинът знаеше кога в къщата му ще влезе крадец, нямаше да позволи да му я ограбят. 40 Вие също бъдете готови, защото Човешкият Син [e] ще дойде тогава, когато не го очаквате.“

Кой е довереният слуга

41 Тогава Петър попита: „Господи, само на нас ли разказваш тази притча или и на останалите?“

42 Господ отговори: „Кой е довереният и благоразумен иконом? Този, на когото стопанинът поверява другите си слуги, за да им раздава храната в определеното време. 43 Благословен е този слуга, когато господарят му се върне и го завари да върши онова, което му е възложил. 44 Истина ви казвам: господарят ще му повери целия си имот. 45 Какво обаче ще стане, ако този слуга си помисли, че господарят му няма да се върне скоро и започне да бие другите слуги и слугини, да яде, да пие и да пиянства? 46 Господарят му ще се върне в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае. Ще го подложи на ужасна смърт [f] и ще го хвърли там, където са невярващите.

47 Слугата, който знае какво иска господарят му, но не се подготвя и не го прави, ще бъде наказан сурово. 48 А онзи, който не е знаел какво иска господарят му и е извършил нещо, което заслужава наказание, ще бъде наказан по-малко. От този, на когото е дадено много, ще се очаква много и от този, на когото е поверено повече, ще се изисква повече.

Хората ще имат разногласия заради Исус

49 Дойдох да запаля огън на земята и как бих искал вече да се е разгорял! 50 Но ми предстои да бъда кръстен [g] и колко се терзая, докато това се изпълни! 51 Да не мислите, че съм дошъл да донеса мир на земята? Не! Дойдох, за да донеса разделение. 52 От днес нататък семейство от пет души ще бъде разделено: трима срещу двама и двама срещу трима.

53 Бащата ще бъде против сина
    и синът – против бащата.
Майката ще е против дъщерята
    и дъщерята – против майката.
Свекървата ще е против снахата
    и снахата – против свекървата.“

Разбирайте времената

54 Тогава Исус каза на хората: „Когато видите облаци, идващи от запад, веднага си казвате: «Ще вали дъжд.» И наистина скоро започва да вали. 55 Като задуха южнякът, казвате: «Ще бъде горещо.» Така и става. 56 Лицемери! Можете да разбирате времето, [h] а как не можете да разберете това, което става сега?

Разрешавайте споровете си

57 Защо не можете сами да решите кое е правилно? 58 Когато някой те призове на съд, постарай се още по пътя натам да разрешиш спора с него. Иначе той ще те даде под съд, съдията ще те предаде на стражата и стражата ще те хвърли в затвора. 59 И казвам ти: няма да излезеш оттам, докато не си платиш всичко до последната лепта. [i]

Footnotes:

  1. Лука 12:1 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Лука 12:6 + асарий Медна или бронзова монета, равна на една шестнадесета от динария.
  3. Лука 12:8 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  4. Лука 12:11 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  5. Лука 12:40 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  6. Лука 12:46 подложи на ужасна смърт Букв.: „разсече на две“ или „насече на парчета“.
  7. Лука 12:50 кръстен Тук тези думи имат особено значение: „кръстен“ или „потопен“, „погребан“ в скърби и страдания.
  8. Лука 12:56 Можете да разбирате времето Букв.: „Знаете как да тълкувате лицето на земята и на небето.“
  9. Лука 12:59 + лепта Монета, равна на половин кодрант.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes