A A A A A
Bible Book List

Лука 11 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Учението на Исус за молитвата

11 Веднъж Исус се молеше на едно място. След като свърши, един от учениците му каза: „Господи, научи ни да се молим, както Йоан [a] научи своите ученици.“

Исус им каза: „Когато се молите, казвайте:

«Отче, да се почита името ти,
    да настъпи царството ти.
Давай ни всеки ден хляба,
    от който се нуждаем.
Прости греховете ни,
    защото и ние прощаваме на
    всеки, който ни причинява зло.
И не ни изправяй
    пред изкушение.»“

Искайте настойчиво

Тогава Исус им каза: „Да предположим, че един от вас отиде посред нощ в дома на приятеля си и каже: «Приятелю, дай ми, моля те, три хляба назаем, защото един приятел пристигна у дома от път, а нямам с какво да го нахраня.» А вашият приятел отговори отвътре: «Не ме безпокой! Вратата вече е залостена, а аз и децата ми сме си легнали. Не мога да стана сега, за да ти дам хляб.» Казвам ви: дори и да не стане заради приятелството ви, то заради вашата настойчивост той ще стане и ще ви даде каквото ви е нужно. Затова ви казвам: искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. 10 Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; на който хлопа, му отварят. 11 Има ли сред вас баща, който да даде на детето си змия, когато то му поиска риба? 12 Или пък скорпион, когато поиска яйце? 13 Щом вие, колкото и да сте зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, то колко повече небесният Баща ще даде Святия Дух на онези, които поискат от него!“

Силата на Исус е от Бога

14 Веднъж Исус прогонваше демон от един ням човек. Щом демонът излезе, човекът проговори. Хората бяха удивени. 15 Но някои казаха: „Той прогонва демоните, защото използва силата на Веелзевул [b] – главатаря на демоните.“

16 Други се опитаха да подложат Исус на изпитание и поискаха от него небесно знамение. 17 Но Исус знаеше за какво мислят и затова им каза: „Всяко царство, разединено от вътрешни борби, рухва, и семейство, раздирано от разпри, се разпада. 18 Но ако Сатана воюва против себе си, как тогава ще оцелее царството му? Вие казвате, че използвам силата на Веелзевул, за да прогонвам демоните. 19 Но ако аз използвам силата на Веелзевул, за да ги прогонвам, то чия сила използват вашите възпитаници, за да ги прогонват? Следователно те самите ще опровергаят думите ви. 20 Но ако прогонвам демоните, като използвам силата, дадена ми от Бога, това доказва, че Божието царство вече е дошло при вас.

21 Когато един силен човек е добре въоръжен и пази своя дом, тогава имотът му е в безопасност. 22 Но когато друг, по-силен от него, го нападне и победи, той взима оръжието, на което човекът е разчитал, и разграбва имота му.

23 Който не е с мен, е против мен и който не събира заедно с мен, разпилява.

Връщането на злия дух

24 Когато един зъл дух излезе от човек, той се скита по безводни места да търси покой, но не може да намери и казва: «Ще се върна обратно в дома си, който напуснах.» 25 Когато се върне там, намира дома почистен и подреден. 26 Тогава излиза и довежда други седем духа, по-зли от него. Всички те влизат и заживяват там. Така положението на този човек тогава става по-лошо, отколкото е било преди.“

Истински благословените хора

27 Когато Исус каза това, една жена от тълпата високо възкликна: „Благословена е майката, която те е родила и откърмила!“

28 Но Исус й отговори: „Още по-благословени са тези, които чуват Божието слово и му се подчиняват.“

Дай ни доказателство!

29 Все повече хора се тълпяха около Исус и той започна да говори: „Това поколение е лукаво. То иска знамение, но никакво знамение няма да му бъде дадено освен знамението с Йона. [c] 30 Както Йона беше знамение за онези, които живееха в Ниневия, [d] така ще бъде и Човешкият Син [e] за това поколение. 31 В деня на съда Южната царица [f] ще се изправи срещу хората от това поколение и ще ги осъди, защото тази жена дойде от другия край на света да чуе мъдрите думи на Соломон. А тук има нещо по-велико от Соломон! 32 В деня на съда жителите на Ниневия ще се изправят срещу това поколение и ще го осъдят, защото когато Йона им проповядва, те се покаяха. [g] А тук има нещо по-велико от Йона!

Бъдете светлина за света

33 Никой не поставя запалена лампа в килер или под дълбок съд, а я слага на поставка, за да могат тези, които влизат, да виждат светлината. 34 Очите ти са светлина за тялото. Ако са здрави, цялото ти тяло е изпълнено със светлина. Ако са болни, тялото ти тъне в мрак. 35 Затова внимавай да не би светлината в теб да е тъмнина. 36 Ако цялото ти тяло е изпълнено със светлина и няма нито една тъмна част, тогава то ще свети, както когато лампата те осветява със сиянието си.“

Исус порицава фарисеите

37 Когато Исус свърши да говори, един фарисей [h] го покани да обядва заедно с него. И така, Исус влезе и седна на масата. 38 Фарисеят остана много изненадан, като видя, че Исус не си изми ръцете преди ядене. 39 Но Господ му каза: „Вие, фарисеите, измивате чашата и чинията отвън, а отвътре сте пълни с алчност и лукави намерения. 40 Колко сте глупави! Нали Онзи, който е направил външността, е направил и вътрешността? 41 Така че давайте на бедните онова, което е вътре в чашите и чиниите ви, и тогава ще бъдете напълно чисти. 42 Горко ви, фарисеи! Вие давате една десета от джоджена, седефчето и всяко растение в градината ви, а забравяте да бъдете справедливи и да обичате Бога. Тези неща трябваше да правите, като не забравяте и останалите. 43 Горко ви, фарисеи! Вие обичате да заемате най-почетните места в синагогите [i] и да ви поздравяват по пазарите. 44 Горко ви! Вие сте като небелязани гробове, по които хората стъпват, без да го знаят.“

Исус разговаря със законоучители

45 Един от законоучителите каза на Исус: „Учителю, с тези думи обиждаш и нас.“

46 Исус отговори: „Горко и на вас, законоучители! Вие измисляте строги закони, които са непосилно бреме за хората. Карате другите да ги спазват, а вие даже пръста си не мръдвате да им облекчите товара. 47 Горко ви! Вие строите гробници за пророците, а същите тези пророци бяха убити от предците ви. 48 Така показвате на всички, че одобрявате това, което предците ви извършиха – те убиха пророците, а вие строите гробници за тях. 49 Затова и Божията мъдрост казва: «Ще им изпратя пророци и апостоли. Някои от тях ще убият, а други ще преследват.» 50 А вие, които живеете сега, ще трябва да отговаряте за кръвта на всички пророци, пролята след сътворението на света – 51 от кръвта на Авел до кръвта на Захария, [j] който бе убит между олтара и храма. Да, казвам ви: вие, които живеете сега, ще трябва да отговаряте за тях.

52 Горко ви, законоучители! Вие скрихте ключа към познанието за Бога. Не само че самите вие не пожелахте да се сдобиете с това познание, но попречихте и на други да учат.“

53 Когато Исус си тръгваше, озлобените законоучители и фарисеи [k] започнаха да го обсипват с различни въпроси, 54 за да могат да го поставят натясно чрез собствените му думи.

Footnotes:

 1. Лука 11:1 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 2. Лука 11:15 + Веелзевул Или: Ваал-Зевув. Думата означава „Господар на небесното жилище“ или „Господар на мухите“. Докато в Стария Завет това е името на филистимско божество (IV Цар. 1:2-3), в Новия Завет така се нарича главатарят на демоните, Сатана.
 3. Лука 11:29 знамението с Йона Прави се паралел между трите дни, които Йона прекарва в корема на рибата, и трите дни, които Исус прекарва в гроба. Вж. Йона.
 4. Лука 11:30 Ниневия По времето на Йона този град е столицата на Асирийската империя, най-големия враг на Израел. Въпреки това Йона е изпратен там да проповядва, за да могат хората да се обърнат към Бога и да се спасят.
 5. Лука 11:30 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
 6. Лука 11:31 Южната царица «Царицата на Сава» или «Савската царица», която пропътува ок. 1600 км, за да чуе мъдрите думи на Соломон. Вж. III Цар. 10:1-13.
 7. Лука 11:32 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 8. Лука 11:37 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 9. Лука 11:43 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 10. Лука 11:51 Авел, Захария В еврейския Стар Завет Авел е първата, а Захария – последната жертва на убийство.
 11. Лука 11:53 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes