A A A A A
Bible Book List

Йоан 13 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Тайната вечеря

13 Преди празника Пасха Иисус знаеше, че е дошъл часът Му да премине от този свят към Своя Отец. Той беше възлюбил Своите, които бяха в света, възлюбил ги беше докрай. Това стана по време на вечеря. Тогава дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Искариот, син на Симон, да Го предаде. Иисус, като знаеше, че Отец всичко е предал в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната Си дреха, взе ленена кърпа и се препаса. После наля вода в легена, започна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която беше препасан. Така Той стигна до Симон Петър, който Му каза: „Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?“ Иисус му отговори: „Това, което правя Аз, ти сега не знаеш, а после ще разбереш.“ Петър Му каза: „Никога няма да умиеш нозете ми.“ Иисус му отговори: „Ако не те умия, няма да имаш нищо общо с Мене.“ Симон Петър Му рече: „Господи, не само нозете, но също ръцете и главата.“ 10 Иисус му каза: „Който се е окъпал, има нужда да умие само нозете си, защото целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.“ 11 Понеже знаеше кой щеше да Го предаде, затова рече: „Не всички сте чисти.“

12 А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и ги попита: „Разбирате ли какво направих с вас? 13 Вие Ме наричате Учител и Господ и с право го казвате, понеже съм такъв. 14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да си умивате нозете един на друг. 15 Защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото Аз направих за вас. 16 Истината, истината ви казвам: слугата не стои по-високо от господаря си, нито пратеникът – по-високо от този, който го е изпратил. 17 Ако знаете това, блажени сте, щом го изпълнявате.

18 Не говоря за всички вас. Аз зная кои съм избрал. Но трябва да се сбъдне Писанието: ‘Който яде с Мене хляб, той се надигна против Мене[a]’. 19 Отсега ви казвам всичко това, преди да се е сбъднало, та когато се сбъдне, да повярвате, че Аз съм Предсказаният. 20 Истината, истината ви казвам: който приема този, когото Аз изпратя, Мене приема, а който приема Мене, приема Този, Който Ме е изпратил.“

Иисус предсказва, че ще бъде предаден

21 Като каза това, дълбоко смутен, Иисус заяви пред всички: „Истината, истината ви казвам: един от вас ще Ме предаде.“ 22 Тогава учениците се спогледаха един друг, понеже недоумяваха за кого говори. 23 А един от учениците, когото Иисус обичаше, беше седнал до самия Иисус. 24 На него Симон Петър кимна да попита кой ли ще е този, за когото говори. 25 Той, като се наклони към Иисус, каза: „Господи, кой е?“ 26 Иисус отговори: „Онзи е, за когото Аз натопя залък и му дам.“ И като натопи залък, подаде го на Юда Искариот, син на Симон. 27 Тогава, след залъка, Сатаната влезе в него. А Иисус му рече: „Каквото ще вършиш, върши го по-скоро.“ 28 Но никой от насядалите на трапезата не разбра защо му каза това. 29 А понеже Юда пазеше касата, някои мислеха, че Иисус му казва: „Купи каквото ни трябва за празника“, или – да раздаде нещо на сиромасите. 30 Той взе залъка и веднага излезе. Беше нощ.

Прощална беседа на Иисус Христос с учениците Му

Нова заповед за любовта

31 Когато Юда излезе, Иисус каза: „Сега се прослави Синът човешки и Бог се прослави чрез Него. 32 Ако Бог се прослави чрез Него, и Бог ще Го прослави чрез Себе Си, и ще Го прослави веднага. 33 Деца Мои, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и каквото казах на юдеите, същото казвам сега и на вас: ‘Където отивам Аз, вие не можете да дойдете’. 34 Нова заповед ви давам: да се обичате взаимно. Както Аз ви обикнах, тъй и вие да се обичате взаимно. 35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици – ако имате любов помежду си.“

Иисус предсказва отричането на Петър

36 Симон Петър Го попита: „Господи, къде отиваш?“ Иисус му отговори: „Където Аз отивам, ти не можеш да Ме последваш сега, а ще Ме последваш по-късно.“ 37 Петър Му рече: „Господи, защо не мога да Те последвам сега? Живота си съм готов да отдам за Тебе.“ 38 Иисус му отговори: „Готов си да отдадеш за Мене живота си? Истината, истината ти казвам: преди да пропее петел, три пъти ще се отречеш от Мене.“

Footnotes:

  1. 13:18 Букв. вдигна против Мене петата си.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes