A A A A A
Bible Book List

Йоан 12 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус във Витания с приятелите си

12 Шест дни преди Пасхата [a] Исус отиде във Витания, където живееше Лазар, когото той беше възкресил от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта поднасяше храната. Лазар беше един от тези, които се хранеха заедно с Исус. Тогава Мария донесе около една литра [b] скъпо миро от чист нард [c] и го изля върху нозете на Исус, а после ги избърса с косата си. Благоуханието на маслото изпълни цялата къща.

Един от учениците на Исус, Юда Искариотски, който по-късно щеше да го предаде, каза: „Това миро, което струва триста динария, [d] трябваше да бъде продадено и парите да се дадат на бедните.“ (Той каза това не от загриженост за бедните, а защото беше крадец – държеше касата и често си взимаше пари оттам.)

Тогава Исус отговори: „Не я спирай! Нека направи това за деня на моето погребение. Бедните винаги ще бъдат с вас, [e] но аз няма винаги да съм с вас.“

Заговорът срещу Лазар

Много от юдеите чуха, че Исус е във Витания и отидоха там не само заради него, а и за да видят Лазар, когото Исус беше възкресил от мъртвите. 10 Тогава главните свещеници решиха да убият и Лазар, 11 защото заради него много юдеи ги оставяха и започваха да вярват в Исус.

Исус влиза в Ерусалим като цар

12 На следващия ден многото хора, дошли в Ерусалим за Пасхата, [f] чуха, че Исус ще пристигне в града. 13 Те взеха палмови клонки и излязоха да го посрещнат с възгласи:

„«Осанна [g]!
    Благословен да бъде този,
    който идва в името на Господа!» [h]

Благословен да бъде
    царят на Израел!“

14 Исус намери едно магаренце и се качи на него, както е казано в Писанието:

15 „Не се страхувай, Сионе [i]!
Виж! Твоят цар идва,
    възседнал магаренце.“ [j]

16 (Първоначално учениците му не разбраха това, но когато Исус бе издигнат в слава, те си спомниха, че това бе писано за него и че те бяха направили тези неща за него.)

17 Тези, които бяха с Исус, когато възкреси Лазар от мъртвите и му заповяда да излезе от гробницата, започнаха да разказват на всички за станалото. 18 Затова и множеството бе излязло да го посрещне, защото бяха чули, че той е извършил това знамение. [k] 19 Тогава фарисеите [l] казаха помежду си: „Вижте, че не постигаме нищо! Ето, целият свят е тръгнал след него!“

Исус говори за живота и смъртта

20 Сред дошлите в Ерусалим на поклонение за празника Пасха [m] имаше и някои гърци. 21 Те отидоха при Филип, който беше от галилейския град Витсаида, и започнаха да го молят: „Господине, искаме да видим Исус.“ 22 Филип отиде и каза на Андрей, след което двамата отидоха и казаха на Исус.

23 Исус им отговори: „Дойде времето Човешкият Син [n] да се прослави. 24 Уверявам ви: ако пшениченото зърно не падне на земята и не умре, то си остава само едно, но ако умре, ражда много зърна. 25 Който обича живота си, ще го загуби, а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. 26 Който ми служи, трябва да ме следва. Където съм аз, там трябва да бъде и моят служител. Отец ще почете всеки, който ми служи.

Исус говори за своята смърт

27 Сега душата ми е развълнувана и не зная дали да кажа: «Отче, избави ме от това страдание!» Но нали затова съм дошъл на този свят, за да страдам! 28 Отче, прослави името си!“

Тогава от небето се разнесе глас: „Прославил съм го и пак ще го прославя!“

29 Хората, които бяха там и чуха, помислиха, че това е гръм. Други пък казаха: „Ангел му говори.“

30 В отговор Исус им каза: „Не заради мен дойде този глас, а заради вас. 31 Настъпи часът този свят да бъде съден. Сега управителят на този свят ще бъде изгонен. 32 Когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички хора към себе си.“ 33 (Той каза това, за да посочи с каква смърт ще умре.)

34 Хората му отговориха: „Но от закона знаем, че Месията [o] ще живее вечно. Защо казваш, че Човешкият Син [p] трябва да бъде издигнат? Кой е този Човешки Син?“

35 Тогава Исус им каза: „Светлината ще бъде сред вас още малко. Затова вървете, докато имате светлината, за да не ви погълне мракът. Който върви в тъмнина, не знае къде отива. 36 Доверете се на светлината, докато все още я имате, за да станете хора, които принадлежат на светлината.“ Като каза това, Исус си тръгна и се скри от тях.

Някои юдеи отказват да повярват

37 Въпреки че беше извършил тези знамения [q] пред очите им, те не повярваха в него, 38 за да се изпълни казаното от пророк Исая:

„Господи, кой повярва
    на посланието ни?
И на кого Господ разкри силата си?“ [r]

39 Затова те не можеха да повярват, защото Исая беше казал още:

40 „Бог заслепи очите им
и вкамени сърцата им,
за да не видят с очите си,
нито да разберат със сърцата си,
и се обърнат към мен,
за да ги излекувам.“ [s]

41 Исая каза това, защото видя славата [t] на Исус и говори за него.

42 Дори и сред юдейските водачи имаше много хора, които бяха повярвали в Исус, но поради страх от фарисеите [u] не признаваха това открито, за да не бъдат отлъчени от синагогата. [v] 43 Те обичаха хорските хвалби повече, отколкото похвалите от Бога.

Учението на Исус ще съди хората

44 Исус каза високо: „Който вярва в мен, вярва не само в мен, но и в Онзи, който ме изпрати. 45 И който вижда мен, вижда Онзи, който ме изпрати. 46 Дойдох на света като светлина, за да не може никой, който вярва в мен, да остане в тъмнина.

47 Ако някой чуе думите ми и не им се подчинява, аз няма да го съдя, защото не съм дошъл, за да съдя света, а за да го спася. 48 Има кой да съди този, който ме отхвърля и не приема думите ми. Словото, което съм говорил, ще го съди в последния ден. 49 Защото аз говорех не от себе си, а самият Отец, който ме изпрати, ми заповяда какво да говоря и да поучавам. 50 Аз зная, че неговата заповед носи вечен живот. Така че това, което говоря, е същото, което Отец ми каза.“

Footnotes:

 1. Йоан 12:1 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
 2. Йоан 12:3 + литра Римска мярка (либра), равна на 327 грама.
 3. Йоан 12:3 миро от чист нард Много скъпо масло от корените на едноименното растение в Индия.
 4. Йоан 12:5 + динарий Сребърна монета; дневната надница на работниците.
 5. Йоан 12:8 Бедните … с вас Вж. Втор. 15:11.
 6. Йоан 12:12 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
 7. Йоан 12:13 + Осанна Еврейска дума, която означава „Спаси!“. Тук тя вероятно е използвана като радостен вик в прослава на Бога или неговия Месия.
 8. Йоан 12:13 Псалм 118:25-26
 9. Йоан 12:15 Сионе Букв. «дъще Сионова». Има се предвид Ерусалим, градът на Божия избран народ.
 10. Йоан 12:15 Захария 9:9
 11. Йоан 12:18 + знамение В евангелието според Йоан думата „знамение“ се използва за самото чудотворно действие и като начин да се покаже, че Исус има сила и власт от Бога.
 12. Йоан 12:19 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 13. Йоан 12:20 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
 14. Йоан 12:23 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава «човешко същество» или «човечество», но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 15. Йоан 12:34 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 16. Йоан 12:34 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава «човешко същество» или «човечество», но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 17. Йоан 12:37 + знамение В евангелието според Йоан думата „знамение“ се използва за самото чудотворно действие и като начин да се покаже, че Исус има сила и власт от Бога.
 18. Йоан 12:38 Исая 53:1
 19. Йоан 12:40 Исая 6:10
 20. Йоан 12:41 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава «светлина» и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е «величие» или «власт» и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
 21. Йоан 12:42 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 22. Йоан 12:42 + синагога Място, където юдеите са се събирали за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes