A A A A A
Bible Book List

Евреи 8 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус е нашият първосвещеник

Същността на това, което говорим, е, че имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на Величието в небесата и служи в Най-Святото Място в истинската скиния, издигната от Господа, а не от човек.

Всеки първосвещеник се поставя, за да принася дарове и жертви, така че и нашият първосвещеник трябваше да има нещо, което да принесе. Ако живееше на земята, той нямаше да бъде дори свещеник, защото вече има свещеници, които принасят даровете, изисквани от закона. Тяхната служба е само подобие или сянка на небесните неща. Затова Бог предупреди Моисей, когато той се готвеше да издигне скинията: „Постарай се да направиш всичко по образеца, който ти беше показан в планината.“ [a] Но Исус бе поставен на служба, която далеч превъзхожда тяхната, точно както новият завет, чийто посредник е той, далеч превъзхожда стария и се основава на обещания за по-добри неща.

Ако първият завет беше без недостатъци, нямаше да се търси друг, който да го замени. Но Бог обвини хората с думите:

„Виж! Идва времето, казва Господ,
    когато ще сключа нов завет
    с народа на Израел [b] и народа на Юда.
Той няма да е като онзи завет,
който сключих с предците им в деня,
    когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от Египет,
защото те не останаха верни на моя завет
    и аз се отвърнах от тях, казва Господ.
10 Това е заветът, който ще сключа с народа на Израел
    след онези дни, казва Господ.
В умовете им ще вложа законите си
    и върху сърцата им ще ги напиша.
Аз ще бъда техният Бог и те ще бъдат моят народ.
11 И няма да е нужно вече никой да учи
своя съгражданин или сънародник
    и да му казва: «Познай Господа!»,
защото всички ще ме познават –
    от най-ниско до най-високопоставения.
12 Ще им простя всички злодеяния
    и никога вече няма да си спомня греховете им.“ [c]

13 Бог нарече този завет „нов“, като с това призна първия за стар, а всичко, изживяло времето си и вече остаряло, скоро изчезва.

Footnotes:

  1. Евреи 8:5 Цитат от Изх. 25:40.
  2. Евреи 8:8 Израел Първоначално така се нарича еврейският народ, но името „Израел“ също се използва, за да обозначи целия Божий народ – всички хора, които са святи и принадлежат на Бога. Вж. още ст. 10.
  3. Евреи 8:12 Eремия 31:31-34
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

Евреи 8 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата,

служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.

Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове и жертви; затова, нужно е и Тоя <първосвещеник> да има нещо да принася.

А ако беше на земята, Той не щеше нито да бъде свещеник, защото има <такива>, които принасят даровете според закона;

(които служат на <онова, което е само> образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисея, когато щеше да направи скинията; защото: "Внимавай", <му> каза <Бог>, "да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината"),

но на дело <Христос> е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.

Защото, ако оня първи <завет> е бил без недостатък, <Бог> не би търсил място за втори.

А напротив, когато порицава <израилтяните>, казва: "Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;

Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; Защото те не устояха в завета Ми, И Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

11 И няма <вече> да учат всеки съгражданина си И всеки брата си, като му казват: Познай Господа; Защото всички ще Ме познават, От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към неправдите им И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече".

13 А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes