A A A A A
Bible Book List

Římanům 16 Bible 21 (B21)

Pozdravy

16 Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v Kenchrejích. Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte jí nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala, neboť je to zastánkyně má i mnoha dalších.

Pozdravujte Priscillu s Akvilou, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro mě nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen já, ale i všechny církve z pohanů.

Pozdravujte i církev u nich doma.

Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii.

Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala.

Pozdravujte Andronika s Junií, mé krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než já.

Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu.

Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana, a mého milovaného Stachyna.

10 Pozdravujte Apella, osvědčeného v Kristu.

Pozdravujte všechny doma u Aristobula.

11 Pozdravujte mého krajana Herodiona.

Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě.

12 Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána.

Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána tolik napracovala.

13 Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku.

14 Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nich.

15 Pozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nich.

16 Pozdravte se navzájem svatým polibkem.

Pozdravují vás všechny církve Kristovy.

17 Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! 18 Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. 19 O vaší oddanosti se ale ví všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. 20 Bůh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. [a]

Milost našeho Pána Ježíše s vámi.

21 Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a moji krajané Lukios, Jáson a Sozipater. 22 Pozdravuji vás v Pánu já, Tercius, který jsem tento dopis psal. 23 [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás městský pokladník Erastus a bratr Kvartus. [b]

25 Tomu, který má moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, 26 ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry – 27 jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.

Footnotes:

  1. Římanům 16:20 Gen 3:15; Luk 10:18–19; Ef 1:22; Zjev 20:10
  2. Římanům 16:23 Někt. rukopisy přidávají v. 24 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen.
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes