Add parallel Print Page Options

10 Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti. Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali té Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.

Slovo je ti blízko

O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: „Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít.“ [a] Spravedlnost z víry však mluví takto: „Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?“ (totiž přivést Krista dolů) ani: „Kdo sestoupí do propasti?“ (totiž vyvést Krista z mrtvých). Co tedy říká? „Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci“ [b] (totiž to slovo víry, které kážeme).

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10 Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. 11 Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“ [c] 12 Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. 13 Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“ [d]

Kdo uvěřil naší zprávě?

14 Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? 15 A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno:

„Jaká nádherná podívaná
je příchod poslů dobrých zpráv!“ [e]

16 Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izaiáš říká: „Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?“ [f] 17 Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.

18 Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak:

„Po celé zemi se jejich hlas šíří,
v nejzazších končinách jejich slova zní.“ [g]

19 Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Už Mojžíš kdysi řekl:

„Kvůli těm, kdo nejsou národ,
vzbudím ve vás žárlivost,
kvůli nevědomému národu
vás popudím k hněvu.“ [h]

20 Izaiáš to říká ještě odvážněji:

„Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali,
ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli.“ [i]

21 O Izraeli však říká:

„Po celý den jsem vztahoval ruce
k lidu nevěřícímu a vzpurnému.“ [j]

Footnotes

  1. Římanům 10:5 Lev 18:5; Eze 20:11
  2. Římanům 10:8 Deut 30:12–14
  3. Římanům 10:11 Iza 28:16
  4. Římanům 10:13 Joel 3:5 (Skut 2:21)
  5. Římanům 10:15 Iza 52:7; Nah 2:1
  6. Římanům 10:16 Iza 53:1
  7. Římanům 10:18 Žalm 19:5
  8. Římanům 10:19 Deut 32:21
  9. Římanům 10:20 Iza 65:1
  10. Římanům 10:21 Iza 65:2

Bible Gateway Sponsors