A A A A A
Bible Book List

Čtvrtá Mojžíšova 26 Bible 21 (B21)

Nová generace

Nové sčítání

26 Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: „Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje.“ [a]

Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: „Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.“

Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta:

Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský, Checron a z něj rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský.

To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů.

Palu měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. [b] 10 Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením. 11 Korachovi synové ale nevymřeli.

12 Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z něj rod jaminský, Jachin a z něj rod jachinský, 13 Cochar a z něj rod cocharský, [c] Šaul a z něj rod šaulský.

14 To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů.

15 Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod chagijský, Šuni a z něj rod šunijský, 16 Ozni a z něj kmen oznijský, Eri a z něj kmen erijský, 17 Arodi a z něj kmen arodijský, [d] Areli a z něj kmen arelijský.

18 To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů.

19 (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) [e]

20 Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašský. 21 Synové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod chamulský.

22 To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů.

23 Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský, [f] 24 Jašub a z něj rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský.

25 To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů.

26 Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj rod elonský, Jachleel a z něj rod jachleelský.

27 To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů.

28 Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim.

29 Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský.

30 Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z něj rod chelecký, 31 Asriel a z něj rod asrielský, Šechem a z něj rod šechemský, 32 Šemid a z něj rod šemidský, Chefer a z něj rod cheferský. 33 Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa.

34 To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů.

35 Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod bekerský, Tachan a z něj rod tachanský. 36 Synové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. 37 To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů.

To jsou synové Josefovi po svých rodech.

38 Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský, Achiram a z něj rod achiramský, 39 Šufam [g] a z něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamský. 40 Synové Belovi: Ard a Naáman: z Arda [h] rod ardský, z Naámana rod naámanský.

41 To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů.

42 Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský.

To jsou čeledi Danovy po svých rodech. 43 Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů.

44 Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod jišvijský, Berija a z něj rod berijský. 45 Synové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský. 46 Ašerova dcera se jmenovala Serach.

47 To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů.

48 Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z něj rod gunijský, 49 Jecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský.

50 To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů.

51 Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. [i]

52 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 53 „Ať je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. 54 Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší – každému podle jeho velikosti. 55 Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. 56 Dědictví jim bude rozděleno losem, ať už malému či velkému.“

57 Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijský.

58 Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský, rod mušijský, rod korachovský.

Kehat zplodil Amrama. 59 Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam. 60 Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. 61 Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. [j]

62 Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví.

63 Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. 64 Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. 65 O těch totiž Hospodin řekl: „Musejí zemřít na poušti,“ a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. [k]

Footnotes:

 1. Čtvrtá Mojžíšova 26:2 Num 1:2–3
 2. Čtvrtá Mojžíšova 26:9 Num 16
 3. Čtvrtá Mojžíšova 26:13 rekonstruované znění, srov. Gen 46:10, Exod 6:15 (MT: Zerach … zerašský – tak jako ve v. 20)
 4. Čtvrtá Mojžíšova 26:17 podle Sam (MT: Arod … arodský); Gen 46:16
 5. Čtvrtá Mojžíšova 26:19 Gen 38:6–10
 6. Čtvrtá Mojžíšova 26:23 podle LXX, Sam, Syr, Vul (MT: Puva … punský); 1.Let 7:1
 7. Čtvrtá Mojžíšova 26:39 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Sam, Syr, Vul (MT: Šefufam)
 8. Čtvrtá Mojžíšova 26:40 podle Sam, Vul (v MT chybí)
 9. Čtvrtá Mojžíšova 26:51 Num 2:32
 10. Čtvrtá Mojžíšova 26:61 Lev 10:1–2
 11. Čtvrtá Mojžíšova 26:65 Num 14:28–30
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes