A A A A A
Bible Book List

Čtvrtá Mojžíšova 12 Bible 21 (B21)

Vzpoura Mojžíšových sourozenců

12 Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: „Vzal si za ženu Kúšanku!“ [a] Říkali také: „Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?“ A Hospodin to slyšel.

(Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.)

Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: „Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!“ Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: „Árone a Miriam!“ A když ti dva přišli, řekl:

„Slyšte má slova:
Je-li mezi vámi Hospodinův prorok,
dám se mu poznat skrze vidění,
promluvím k němu skrze sen.
S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné,
jemu byl svěřen můj celý dům!
S ním rozmlouvám tváří v tvář,
zřetelně, a ne v hádankách,
spatřuje Hospodina tak, jak je!
Jak to, že jste se nezalekli
pomluvit mého služebníka Mojžíše?“

Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel.

10 Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, [b] bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, 11 řekl Mojžíšovi: „Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. 12 Prosím, ať má sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!“

13 Mojžíš tedy volal k Hospodinu: „Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!“

14 Hospodin Mojžíšovi odpověděl: „Kdyby jí otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? Ať je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět.“ 15 Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět.

16 Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran.

Footnotes:

  1. Čtvrtá Mojžíšova 12:1 hebr. Kúš označuje Habeš, Etiopii (Gen 10:6); mohlo však jít i o Kúšan (v Abk 3:7 jiný název pro Midián) – pak by byla míněna Mojžíšova midiánská manželka Sipora (Exod 2:16–21)
  2. Čtvrtá Mojžíšova 12:10 viz pozn. Lev 13:2
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

'Čtvrtá Mojžíšova 12 ' not found for the version: Slovo na cestu.
Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

Viewing of
Cross references
Footnotes