A A A A A
Bible Book List

Ámos 1 Bible 21 (B21)

Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše [a] a izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, [b] měl vidění o Izraeli.

Říkal:

Hospodin bude ze Sionu řvát,
burácet bude z Jeruzaléma! [c]
Vyprahnou louky pastýřů,
uschne i vrchol Karmelu.

Už toho mám dost!

Toto praví Hospodin:

Damašek hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že Gileáda mlátili
cepy okovanými, [d]
sešlu na Chazaelův dům oheň,
aby pohltil Ben-hadadovy paláce.
Rozlámu závoru Damašku;
odstraním trůnícího v Údolí hříchu,
třímajícího žezlo v Bet-edenu.
Aramejský lid bude vyhnán do Kíru, [e]
praví Hospodin.

Toto praví Hospodin:

Gaza hřešila trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že vyháněli všechen lid
a prodávali je Edomským,
sešlu na hradby Gazy oheň,
aby pohltil její paláce.
Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu,
kdo třímá žezlo v Aškelonu.
Obrátím svou ruku proti Ekronu
a zbytky Filištínů zahynou,
praví Panovník Hospodin.

Toto praví Hospodin:

Týr hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že prodávali vyhnance Edomským
a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli,
10 sešlu na hradby Týru oheň,
aby pohltil jeho paláce.

11 Toto praví Hospodin:

Edom hřešil trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že bratra stíhal mečem
a všechen soucit potlačil,
neustále jen soptil hněvem,
dál a dál ve svém zuření –
12 za to sešlu na Teman oheň,
aby pohltil paláce v Bosře.

13 Toto praví Hospodin:

Amonci hřešili trojnásob,
čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že v Gileádu rozpárali těhotné,
aby rozšiřovali své hranice,
14 zapálím na hradbách Raby oheň,
aby pohltil její paláce
uprostřed vřavy v den boje,
uprostřed bouře v den vichřice.
15 Jejich král půjde do vyhnanství
a jeho velmoži spolu s ním,
praví Hospodin.

Footnotes:

  1. Ámos 1:1 783–742 př. n. l. (2.Král 15:1–7; 2.Let 26)
  2. Ámos 1:1 786–746 př. n. l. (2.Král 14:23–29)
  3. Ámos 1:2 Joel 4:16
  4. Ámos 1:3 2.Král 8:12; 10:32–33
  5. Ámos 1:5 2.Král 16:6–9
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes