“[கவனிப்பதும் கீழ்ப்படிவதும்] எனது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, கேட்பதில் தீவிரமாகவும், பேசுவதில் பொறுமையாகவும், கோபிப்பதில் தாமதமாகவும் இருங்கள்.” (James 1:19) 2008

Powered by BibleGateway.com