Ramiah

one who had taken "a strange wife." (Ezra 10:25)