2 Sam 22:29

22:29 my lamp. Cf. notes on 21:17; 1 Sam. 3:3.