1 Chr 23:24, 27

23:24, 27 twenty years. See note on v. 3.