“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (Psalm 37:4) Copyright © 1934 Public Domain

Powered by BibleGateway.com