“Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” (Proverbs 15:23) Copyright © 1934 Public Domain

Powered by BibleGateway.com