“Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy!” (Deuteronomy 18:15) Copyright © 1934 Public Domain

Powered by BibleGateway.com