“Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” (1 John 5:12) Copyright © 1934 Public Domain

Powered by BibleGateway.com