Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Old/New Testament

Each day includes a passage from both the Old Testament and New Testament.
Duration: 365 days
Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)
Version
Isaia 50-52

Robul Domnului, batjocorit şi ajutat

50 Aşa vorbeşte Domnul: „Unde este cartea(A) de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce M-au împrumutat(B) v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi(C) şi din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când(D) am strigat? Este mâna(E) Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu(F) mustrarea Mea, Eu usuc(G) marea şi prefac râurile(H) în pustie; peştii(I) lor se strică din lipsă de apă şi pier de sete! Îmbrac(J) cerurile cu negura de jale şi(K) le învelesc cu un sac.” „Domnul(L) Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel(M) doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici. Domnul Dumnezeu Mi-a(N) deschis urechea, şi nu M-am împotrivit(O), nici nu M-am tras înapoi. Mi-am dat spatele(P) înaintea celor ce Mă loveau şi obrajii(Q) înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut(R) faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine. Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape(S): ‘Cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!’ Iată(T), Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia(U) îi va mânca. 10 Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în(V) întuneric şi n-are lumină să(W) se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 11 Iar voi toţi, care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din(X) mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri(Y).”

Izbăvirea şi întoarcerea

51 „Ascultaţi-Mă(Z), voi(AA), care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoşi. Uitaţi-vă(AB) la părintele vostru Avraam şi spre Sara, care v-a născut, căci(AC) l-am chemat când era numai el singur, l-am(AD) binecuvântat şi înmulţit. Tot astfel, Domnul are milă(AE) de Sion şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca(AF) un Rai şi pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi în mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă. Ia aminte spre Mine, dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci(AG) din Mine va ieşi Legea şi voi pune Legea Mea lumină(AH) popoarelor. Neprihănirea(AI) Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, şi braţele(AJ) Mele vor judeca popoarele, ostroavele(AK) vor nădăjdui în Mine şi se vor încrede în(AL) braţul Meu. Ridicaţi(AM) ochii spre cer şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile(AN) vor pieri ca un fum, pământul(AO) se va preface în zdrenţe ca o haină şi locuitorii lui vor muri ca nişte muşte, dar mântuirea Mea va dăinui în veci şi neprihănirea Mea nu va avea sfârşit. Ascultaţi-Mă(AP), voi, care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai în(AQ) inimă Legea Mea! Nu(AR) te teme de ocara oamenilor şi nu tremura de ocările lor. Căci(AS) îi va mânca molia ca pe o haină şi-i va roade viermele cum roade lâna, dar neprihănirea Mea va dăinui în veci şi mântuirea Mea se va întinde din veac în veac. Trezeşte-te(AT), trezeşte-te şi îmbracă-te(AU) cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te, ca(AV) în zilele de odinioară şi în veacurile din vechime! Oare(AW) n-ai doborât Tu Egiptul(AX) şi n-ai străpuns balaurul(AY)? 10 Nu eşti Tu Acela care ai uscat(AZ) marea, apele adâncului celui mare, şi ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi? 11 Astfel, cei(BA) răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi. 12 Eu, Eu vă mângâi(BB). Dar cine eşti tu, ca să te temi de(BC) omul cel muritor şi de fiul omului, care trece ca iarba(BD), 13 şi să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care(BE) a întins cerurile şi a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit, toată ziua, înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde(BF) este mânia asupritorului? 14 În curând cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu(BG) va muri în groapă şi nu va duce lipsă de pâine. 15 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care(BH) stârnesc marea şi fac să-i urle valurile, şi al cărui Nume este Domnul oştirilor. 16 Eu pun(BI) cuvintele Mele în gura ta şi te acopăr(BJ) cu umbra mâinii Mele, ca să întind(BK) ceruri noi şi să întemeiez un pământ nou, şi să zic Sionului: ‘Tu eşti poporul Meu!’ 17 Trezeşte-te(BL), trezeşte-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai(BM) băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut(BN), ai sorbit până în fund potirul ameţelii! 18 Căci nu este niciunul care să-l călăuzească, din toţi copiii pe care i-a născut, nu este niciunul care să-l ia de mână din toţi copiii pe care i-a crescut. 19 Amândouă aceste lucruri ţi s-au întâmplat(BO): ‘Dar cine te va plânge?’ – pustiirea şi dărăpănarea, foametea şi sabia. – ‘Cum(BP) să te mângâi eu?’ 20 Fiii(BQ) tăi, leşinaţi, zăceau în toate colţurile uliţelor, ca cerbul într-un laţ, plini de mânia Domnului şi de mustrarea Dumnezeului tău. 21 De aceea, nenorocitule, beat ce eşti, dar(BR) nu de vin, ascultă: 22 ‘Aşa vorbeşte Domnul tău, Domnul, Dumnezeul tău, care(BS) apără pe poporul Lui: Iată că îţi iau din mână potirul ameţelii, potirul mâniei Mele, că să nu mai bei din el! 23 Şi îl(BT) voi pune în mâna asupritorilor tăi, care(BU) îţi ziceau: «Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!» Îţi făceai atunci spinarea ca un pământ şi ca o uliţă pentru trecători’.”

52 Trezeşte-te, trezeşte-te(BV)! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate(BW) sfântă! Căci(BX) nu va mai intra în tine niciun(BY) om netăiat împrejur sau necurat. Scutură-ţi(BZ) ţărâna de pe tine, scoală-te şi şezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi(CA) legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului! Căci aşa vorbeşte Domnul: „Fără plată(CB) aţi fost vânduţi şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint”. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Odinioară, poporul Meu s-a pogorât să locuiască pentru o vreme în Egipt(CC), apoi asirianul l-a asuprit fără temei. Şi acum, ce am să fac aici – zice Domnul – când poporul Meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie – zice Domnul – şi cât e ziulica de mare este batjocorit(CD) Numele Meu. De aceea, poporul Meu va cunoaşte Numele Meu, de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: ‘Iată-Mă!’ Ce(CE) frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: ‘Dumnezeul(CF) tău împărăţeşte!’ Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul şi strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci(CG) Domnul mângâie pe poporul Său şi răscumpără(CH) Ierusalimul. 10 Domnul(CI) Îşi descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor şi toate(CJ) marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.” 11 „Plecaţi(CK), plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă(CL), cei ce purtaţi vasele Domnului! 12 Nu(CM) ieşiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă, căci(CN) Domnul vă va ieşi înainte şi(CO) Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea.”

Fiinţa şi lucrarea Robului Domnului

13 Iată, Robul(CP) Meu va propăşi; Se(CQ) va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14 După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa(CR) şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor –, 15 tot aşa(CS), pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împăraţii(CT) vor închide gura, căci vor vedea ce(CU) nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră.

1 Tesaloniceni 5

Cât despre vremuri(A) şi soroace, n-aveţi(B) trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua(C) Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie(D) neaşteptată va veni peste ei, ca(E) durerile naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de scăpare. Dar(F) voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii(G) ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea(H) să nu dormim ca ceilalţi, ci să(I) veghem şi să fim treji. Căci cei ce(J) dorm, dorm noaptea(K) şi cei ce se îmbată se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm(L) cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu(M) nu ne-a rânduit la mânie, ci(N) ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, 10 care(O) a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11 De aceea(P), mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. 12 Vă rugăm, fraţilor, să(Q) priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. 13 Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.

Trăiţi în pace(R) între voi. 14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi(S) pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi(T) pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi(U) pe cei slabi, să fiţi(V) răbdători cu toţi. 15 Luaţi seama(W) ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutaţi totdeauna să(X) faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi. 16 Bucuraţi-vă(Y) întotdeauna. 17 Rugaţi-vă(Z) neîncetat. 18 Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru(AA) toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 19 Nu(AB) stingeţi Duhul. 20 Nu(AC) dispreţuiţi prorociile. 21 Ci cercetaţi(AD) toate lucrurile şi păstraţi(AE) ce este bun. 22 Feriţi-vă(AF) de orice se pare rău. 23 Dumnezeul păcii(AG)(AH) vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să(AI) fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 24 Cel ce v-a chemat este credincios(AJ) şi va face lucrul acesta. 25 Fraţilor, rugaţi-vă(AK) pentru noi. 26 Spuneţi sănătate(AL) tuturor fraţilor cu o sărutare sfântă. 27 În Domnul vă rog fierbinte ca(AM) epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor. 28 Harul(AN) Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.