A A A A A
Bible Book List
Prev Day Next Day

This plan was paused on

Unpause and Continue Reading

Today's audio is from the NLT. Switch to the NLT to read along with the audio.

1 Chronicles 26:12-27:34; Romans 4:13-5:5; Psalm 14; Proverbs 19:17 (New Vietnamese Bible)

1 Sử Ký 26:12-27:34

12 Đây là các ban giữ cổng cùng những người trưởng ban; họ cũng như các anh em mình có nhiệm vụ phục vụ đền thờ CHÚA. 13 Họ theo từng tộc, trẻ cũng như già đều bắt thăm nhận cổng.

14 Thăm cho cổng Đông trúng nhằm Sê-lê-mia; thăm về cổng Bắc trúng vào Xa-cha-ri, con Sê-lê-mia, một cố vấn khôn ngoan. 15 Thăm cho cổng Nam trúng vào Ô-bết-Ê-đôm còn thăm về nhà kho nhằm các con trai ông. 16 Súp-bim và Hô-sa được cổng Tây với cửa Sa-lê-kết ở trên con đường dốc. Trạm canh này liền với trạm canh kia: 17 Mỗi ngày có 6 người Lê-vi canh cổng Đông, 4 người canh cổng Bắc, 4 người canh cổng Nam và các nhà kho, 2 người mỗi nhà kho. 18 Về khu phụ thuộc[a] phía tây, 4 người canh ngoài đường và 2 người ở trong khu vực.

19 Đó là những ban canh cổng theo dòng dõi Kô-rê và Mê-ra-ri.

Những Người Quản Lý Nhà Kho Và Thẩm Phán

20 Trong vòng người Lê-vi, A-hi-gia lo việc quản lý các nhà kho đền thờ Đức Chúa Trời và kho chứa các vật thánh.

21 Các con cháu của La-đan thuộc tộc Ghẹt-sôn; trưởng tộc họ La-đan, thuộc tộc Ghẹt-sôn là Giê-hi-ên. 22 Các con trai của Giê-hi-ên là Xê-tham và Giô-ên, em người, quản lý các kho tàng đền thờ CHÚA.

23 Trong các dòng Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn và U-xi-ên,

24 có Sê-bu-ên, con cháu Ghẹt-sôn, thuộc dòng dõi Môi-se là viên chức quản lý kho tàng. 25 Các họ hàng của người theo tộc Ê-li-ê-se: Rê-ha-bia, con người, I-sa, con người, Giô-ram, con người, Xiếc-ri, con người, Sê-lô-mi, con người. 26 Sê-lô-mi và các anh em người quản lý các nhà kho chứa đồ thánh mà vua Đa-vít, các trưởng tộc, các người chỉ huy ngàn quân và trăm quân cùng các người chỉ huy quân đội dâng hiến. 27 Người ta cũng lấy các chiến lợi phẩm trong chiến trận sung vào kho để tu bổ đền thờ CHÚA. 28 Tất cả những vật mà Sa-mu-ên, vị tiên kiến, vua Sau-lơ con trai của Kích, Áp-ne con trai của Nê-rơ, Giô-áp con trai của Xê-ru-gia và mọi người khác dâng hiến đều do Sê-lô-mi và anh em người quản lý.

29 Trong dòng Dít-sê-ha có Kê-na-nia và các con trai người được lập lên làm viên chức và thẩm phán trên Y-sơ-ra-ên, có nhiệm vụ cai quản những việc bên ngoài đền thờ.

30 Trong dòng Hếp-rôn có Ha-sa-bia và họ hàng người, là những người có khả năng, con số lên đến 1,700 người; họ cai quản Y-sơ-ra-ên về phía tây sông Giô-đanh trong mọi công việc của CHÚA cũng như phục dịch vua. 31 Về dòng Hếp-rôn, Giê-ri-gia là trưởng tộc theo gia phả của gia đình. Vào năm thứ bốn mươi dưới triều vua Đa-vít, người ta tra cứu và thấy giữa vòng dòng họ Hếp-rôn có những người có khả năng tại Gia-ê-xe trong vùng Ga-la-át. 32 Những người họ hàng của Giê-ri-gia gồm 2,700 người có khả năng, là trưởng tộc, được vua Đa-vít lập lên cai quản người Ru-bên, người Gát và một nửa bộ tộc Ma-na-se trong mọi công việc của Đức Chúa Trời lẫn của vua.

Tổ Chức Quân Đội Của Vua Đa-vít

27 Dân Y-sơ-ra-ên được liệt kê như sau: Các trưởng tộc, những người chỉ huy ngàn quân, chỉ huy trăm quân và các viên chức phục vụ vua về mọi vấn đề trong các đoàn quân; đoàn quân hoạt động cũng như đoàn quân nghỉ hằng tháng cho suốt năm. Mỗi đoàn quân có hai mươi bốn ngàn người.

Trưởng đoàn thứ nhất cho tháng thứ nhất là Gia-sô-bê-am, con trai Giáp-đi-ên; đoàn này có 24,000 người.

Người thuộc dòng dõi Phê-rết, đứng đầu trên hết các quan trong đoàn quân hoạt động vào tháng thứ nhất.

Trưởng đoàn quân cho tháng hai là Đô-đai, người A-hô-ha; Mích-lô là người chỉ huy trong đoàn quân này; đoàn quân có 24,000 người.

Trưởng đoàn quân thứ ba cho tháng ba là Bê-na-gia, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, trưởng tế; đoàn quân của người có 24,000 người.

Bê-na-gia là một dũng sĩ trong nhóm ba mươi dũng sĩ mà ông là trưởng; Am-mi-xa-đáp, con trai người cũng ở trong đoàn quân của ông.

Trưởng đoàn quân thứ tư cho tháng tư là A-sa-ên, em Giô-áp; con trai người là Xê-ba-đia kế vị người; đoàn quân của người có 24,000 người.

Trưởng đoàn quân thứ năm cho tháng năm là Sê-mê-hút, người Ghít-ra; đoàn quân người có 24,000 người.

Trưởng đoàn quân thứ sáu cho tháng sáu là Y-ra, con trai Y-ke người Thê-cô-a; đoàn quân người có 24,000 người.

10 Trưởng đoàn quân thứ bảy cho tháng bảy là Hê-lết, người thuộc bộ tộc Ép-ra-im ở Pha-lôn; đoàn quân người có 24,000 người.

11 Trưởng đoàn quân thứ tám cho tháng tám là Si-bê-cai thuộc họ Xê-rách ở Hu-sa; đoàn quân người có 24,000 người.

12 Trưởng đoàn quân thứ chín cho tháng chín là A-bi-ê-xe, người ở A-na-tốt thuộc bộ tộc Bên-gia-min; đoàn quân người có 24,000 người.

13 Trưởng đoàn quân thứ mười cho tháng mười là Ma-ha-rai thuộc họ Xê-rách ở Nê-tô-pha; đoàn quân người có 24,000 người.

14 Trưởng đoàn quân thứ mười một cho tháng mười một là Bê-na-gia thuộc bộ tộc Ép-ra-im ở Phi-ra-thôn; đoàn quân người có 24,000 người.

15 Trưởng đoàn quân thứ mười hai cho tháng mười hai là Hiên-đai thuộc họ Ốt-ni-ên ở Nê-tô-pha; đoàn quân người có 24,000 người.

Những Người Lãnh Đạo Các Chi Tộc

16 Những người lãnh đạo các bộ tộc Y-sơ-ra-ên gồm có:

Ê-li-ê-se, con trai Xiếc-ri lãnh đạo bộ tộc Ru-bên;

Sê-pha-tia, con trai Ma-a-ca lãnh đạo bộ tộc Si-mê-ôn;

17 Ha-sa-bia, con trai Kê-mu-ên lãnh đạo bộ tộc Lê-vi;

Xa-đốc lãnh đạo con cháu A-rôn.

18 Ê-li-hu, anh của Đa-vít lãnh đạo bộ tộc Giu-đa;

Ôm-ri, con trai của Mi-ca-ên lãnh đạo bộ tộc Y-sa-ca.

19 Dít-ma-hia, con trai Ô-ba-đia lãnh đạo bộ tộc Sa-bu-luân;

Giê-ri-mốt, con trai A-ri-ên lãnh đạo Nép-ta-li;

20 Ô-sê, con trai A-xa-xia lãnh đạo bộ tộc Ép-ra-im;

Giô-ên, con trai Phê-đa-gia lãnh đạo nửa bộ tộc Ma-na-se;

21 Ghi-đô, con trai Xa-cha-ri lãnh đạo nửa bộ tộc Ma-na-se tại Ga-la-át;

Gia-a-xi-ên, con trai Áp-ne lãnh đạo bộ tộc Bên-gia-min. 22 A-xa-rên, con trai Giê-rô-ham lãnh đạo bộ tộc Đan.

Đó là những người lãnh đạo các bộ tộc Y-sơ-ra-ên.

23 Vua Đa-vít không lấy số người từ hai mươi tuổi trở xuống vì CHÚA hứa rằng Ngài sẽ làm cho dân Y-sơ-ra-ên đông như sao trên trời. 24 Giô-áp, con trai Xê-ru-gia bắt đầu kiểm kê nhưng không hoàn tất được; vì việc này mà cơn thịnh nộ giáng xuống Y-sơ-ra-ên và người không ghi con số đó vào sử biên niên của vua Đa-vít.

25 Ách-ma-vết, con trai A-đi-ên coi sóc các kho của vua; Giô-na-than, con trai U-xi-gia coi sóc các kho ở đồng ruộng, ở các thành, ở các thôn làng và đồn lũy. 26 Ết-ri, con trai Kê-lúp cai quản những nông dân canh tác đất đai. 27 Sim-ri, người Ra-ma cai quản những vườn nho; Xáp-đi, người Xê-pham cai quản những sản phẩm từ vườn nho và dự trữ rượu nho. 28 Ba-anh-Ha-nan, người Ghê-đe, cai quản những cây ô liu và cây vả trong vùng Sơ-phê-la. Giô-ách cai quản các kho dầu ô liu. 29 Sít-trai, người Sa-rôn coi sóc các bày bò nuôi ở Sa-rôn; Sa-phát, con trai Át-lai, coi sóc các đàn bò nuôi nơi các thung lũng. 30 Ô-binh, người Ích-ma-ên, coi sóc lạc đà; Giê-đia, người Mê-rô-nốt coi sóc các lừa; 31 Gia-xít, người Ha-ga-rít coi sóc các bầy chiên. Tất cả những người này là viên chức quản lý sản nghiệp của vua Đa-vít. 32 Giô-na-than, cậu của Đa-vít làm cố vấn, một người sáng suốt và thông thái; Giê-hi-ên, con trai Hác-mô-ni chăm sóc các hoàng tử. 33 A-hi-tô-phen là cố vấn của vua; Hu-sai, người Ạt-kít, là bạn của vua. 34 Sau A-hi-tô-phen là Giê-hô-gia-đa, con trai Bê-na-gia, rồi đến A-bia-tha. Giô-áp là thống tướng quân đội hoàng gia.

Footnotes:

  1. 26:18 Nt: parbar: Không rõ nghĩa
Read More
Rô-ma 4:13-5:5

Lời Hứa Thực Hiện Qua Đức Tin

13 Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay cho dòng dõi người rằng người sẽ thừa hưởng thế giới không phải bởi tuân giữ Kinh Luật nhưng bởi sự công chính đến từ đức tin. 14 Vì nếu nhờ tuân giữ Kinh Luật mà thừa hưởng cơ nghiệp thì đức tin thành vô ích, và lời hứa trở nên vô hiệu lực. 15 Vì Kinh Luật gây ra thịnh nộ, ở đâu không có Kinh Luật thì cũng không có sự vi phạm.

16 Cho nên bởi đức tin thì lời hứa mới dựa trên ân sủng và được bảo đảm cho toàn thể dòng dõi, không phải chỉ cho dòng dõi sống theo Kinh Luật mà cho cả dòng dõi có đức tin như Áp-ra-ham, tổ phụ của tất cả chúng ta, 17 như Kinh Thánh chép: “Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc.”[a] Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng người đã tin, Đấng làm cho kẻ chết sống lại và định những điều chưa có như có rồi.[b]

18 Người vẫn tin trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng, nên người trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế;” 19 người không giảm sút đức tin khi thấy thân thể mình cũng như dạ bà Sa-ra như đã chết, vì người đã gần một trăm tuổi; 20 Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời 21 và hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được. 22 Vì thế người được kể là công chính. 23 Câu: “người được kể là công chính” không phải được ghi lại chỉ vì một mình người mà thôi, 24 nhưng cũng vì chúng ta nữa, những người Ngài sẽ kể là công chính, là những người tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, Chúa chúng ta, từ chết sống lại, 25 Ngài bị nộp cho chết vì tội lỗi chúng ta và được làm cho sống lại để chúng ta được xưng công chính.

Kết Quả Của Sự Xưng Công Chính

Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. Cũng nhờ Ngài chúng ta được vào trong ân sủng này, là ân sủng mà chúng ta hiện đang đứng vững và hân hoan về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời.

Không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn, kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện, tôi luyện làm cho hy vọng, và hy vọng không làm hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.

Footnotes:

  1. 4:17 Sáng 17:5
  2. 4:17 Ctd: khiến cái chưa hiện hữu thành hiện hữu
Read More
Thánh Thi 14

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

14 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:
    Không có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm.
    Không có ai làm điều thiện.
CHÚA từ trên trời
    Nhìn xuống loài người.
Để xem thử có ai khôn ngoan,
    Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng?
Tất cả đều lầm lạc;
    Chúng nó cùng nhau đều bại hoại.
Không có ai làm điều thiện,
    Dù một người cũng không.
Phải chăng tất cả kẻ làm ác đều thiếu hiểu biết?
    Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh,
    Cũng chẳng cầu khẩn CHÚA.
Kìa, chúng sẽ bị kinh hoàng.
    Vì Đức Chúa Trời ở cùng hội người công chính.
Các người làm hỏng kế hoạch của kẻ khốn cùng.
    Nhưng CHÚA là nơi họ trú ẩn.
Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến.
    Khi CHÚA đem phu tù của dân Ngài trở về.
    Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ.

Read More
Châm Ngôn 19:17

17 Người nào nhân từ đối với người nghèo là cho CHÚA vay mượn;
    Ngài sẽ đền đáp cho việc lành của người.

Read More
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Subscribe
Mark as complete
Mark as incomplete
Unpause and Continue Reading