A A A A A
Bible Book List
Prev Day Next Day

This plan was paused on

Unpause and Continue Reading

Today's audio is from the NLT. Switch to the NLT to read along with the audio.

1 Chronicles 26:12-27:34; Romans 4:13-5:5; Psalm 14; Proverbs 19:17 (nuBibeln (Swedish Contemporary Bible))

1 Krönikeboken 26:12-27:34

12 Avdelningarna för dörrvaktarna, uppdelade efter deras huvudmän, hade, liksom deras släktingar, i uppgift att tjänstgöra i Herrens hus. 13 De kastade lott om varje port, ung som gammal, familj för familj.

14 Lotten för den östra porten föll på Shelemja. De kastade sedan lott för hans son Sakarja, en vis rådgivare, och lotten gav honom den norra porten.

15 Oved-Edom fick den södra porten, och hans söner fick ansvaret för förrådsrummen. 16 Den västra porten och Shalleketporten[a] vid övre vägen fick Shuppim och Hosa.

Vaktposter fanns på alla sidor: 17 Dagligen sex leviter i öster, fyra i norr, fyra i söder och två vid förråden, 18 vid tillbyggnaden[b] i väster fyra på vägen och två vid själva tillbyggnaden.

19 Detta var dörrvaktarnas avdelningar, av Korachs och Meraris släkter.

Andra uppgifter

20 Leviterna, deras bröder[c], ansvarade för skattkammaren i Guds hus och förråden för det som blivit helgat. 21 Ladans ättlingar, Gershons släkt genom Ladan, som var familjeöverhuvuden för gersoniten Ladan, var Jechiel, 22 dvs. Jechiels ättlingar, Setam och hans bror Joel. De hade ansvaret för skatterna i Herrens hus.

23 Från Amrams, Jishars, Hebrons och Ussiels släkter 24 var Shuvael, son till Gersom och sonson till Mose, överuppsyningsman över skatterna. 25 Hans släktingar genom Elieser var dennes son Rechavja, hans son Jesaja, hans son Joram, hans son Sikri och hans son Shelomot. 26 Denne Shelomot och hans bröder ansvarade för förråden för det som helgats av kung David, av familjeöverhuvudena, av de högre och lägre officerarna och befälhavarna över hären. 27 En del av krigsbytet helgade de till underhåll av Herrens hus. 28 Shelomot och hans bröder var också ansvariga för allt det som helgats av siaren Samuel, av Saul, Kishs son, av Avner, Ners son, och av Joav, Serujas son. Alla de heliga gåvorna var överlämnade åt Shelomots och hans släktingars omsorg.

29 Kenanja av Jishars släkt och hans söner tilldelades uppgifter utanför templet som tjänstemän och domare.

30 Av Hebrons släkt utsågs Hashavja och 1 700 av hans släktingar från Hebron, alla dugliga män, att förvalta Israel på västra sidan av Jordan, till allt arbete åt Herren och till kungens tjänst. 31 Enligt hebroniternas släktregister var Jeria deras överhuvud. I Davids fyrtionde regeringsår gjordes en genomgång av registren, och man fann dugliga män bland dem i Jaser i Gilead. 32 Jeria hade 2 700 släktingar, dugliga män och familjeöverhuvuden, som kung David satte över Rubens och Gads stammar och den ena halvan av Manasses stam, för att sköta alla Guds och kungens angelägenheter.

Befälhavare i armén

27 Förteckning över israeliterna, familjeöverhuvuden, högre och lägre befälhavare, deras officerare, som tjänade kungen i allt som hade med avdelningarna att göra, och som var i tjänst en månad var under årets alla månader. Varje avdelning bestod av 24 000 man:

Befälhavare över första avdelningen, som tjänstgjorde under första månaden, var Jishbaal, Savdiels son. Hans avdelning bestod av 24 000 man. Jishbaal hörde till Peres släkt och hade högsta befälet över alla officerare i hären som tjänstgjorde under första månaden.

Befälhavare över andra månadens avdelning var Dodaj av Achoachs släkt, fursten Miklot var befälhavare över sin avdelning som bestod av 24 000 man.

Den tredje befälhavaren, för tredje månaden, var Benaja, översteprästen Jojadas son. Hans avdelning bestod av 24 000 man. Denne Benaja var en hjälte bland de trettio och hade befälet över de trettio. Hans son Ammisavad hade befälet över hans avdelning.

Den fjärde, för fjärde månaden, var Asael, Joavs bror, och senare hans son Sevadja. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

Den femte, för femte månaden, var befälhavaren Shamhut av Serachs ätt. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

Den sjätte, för sjätte månaden, var Ira, Ickeshs son, från Tekoa. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

10 Den sjunde, för sjunde månaden, var Heles från Pelet av Efraims stam. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

11 Den åttonde, för åttonde månaden, var Sibbekaj av Hushas släkt, som hörde till Serachs ätt. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

12 Den nionde, för nionde månaden, var Avieser från Anatot i Benjamins stam. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

13 Den tionde, för tionde månaden, var Mahraj från Netofa av Serachs ätt. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

14 Den elfte, för elfte månaden, var Benaja från Piraton av Efraims stam. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

15 Den tolfte, för tolfte månaden, var Heldaj från Netofa, som hörde till Otniels släkt. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

Stamledare

16 Furstarna för Israels stammar var:

Elieser, Sikris son, för Rubens stam,

Shefatja, Maakas son, för Simons stam,

17 Hashavja, Kemuels son, för Levis stam, och Sadok för Aron,

18 Elihu, en av Davids bröder, för Judas stam,

Omri, Mikaels son, för Isaskars stam,

19 Jishmaja, Obadjas son, för Sebulons stam,

Jerimot, Asriels son, för Naftalis stam,

20 Hosea, Asasjas son, för efraimiterna,

Joel, Pedajas son, för ena hälften av Manasses stam,

21 Jiddo, Sakarjas son, för andra hälften av Manasses stam, den som var i Gilead,

Jaasiel, Avners son, för Benjamins stam,

22 Asarel, Jerochams son, för Dans stam.

Dessa var ledarna för Israels stammar.

23 David tog inte med i folkräkningen dem som var tjugo år eller yngre, för Herren hade lovat att israeliterna skulle bli lika oräkneliga som himlens stjärnor. 24 Joav, Serujas son, påbörjade folkräkningen men avslutade den aldrig, för Guds vrede kom över Israel, och slutsumman blev aldrig införd i kung Davids krönika.

Tjänstemän i riket

25 Asmavet, Adiels son, hade ansvaret för de kungliga förråden.

Jonatan, Ussias son, ansvarade för förråden på landsbygden, i städer, byar och vakttorn.

26 Esri, Keluvs son, hade ansvaret för alla som arbetade med jordbruk ute på fälten.

27 Shimi från Rama hade ansvaret för vingårdarna och Savdi från Shefam för vinförråden i vingårdarna.

28 Baal Hanan från Geder hade ansvaret för kungens olivplanteringar och för mullbärsfikonträden på låglandet i väster.

Joash var ansvarig för oljeförråden.

29 Shitraj från Sharon var ansvarig för boskapen som betade i Sharon och Shafat, Adlajs son, för boskapen i dalarna.

30 Ovil, ismaeliten, var ansvarig för kamelerna, Jechdeja från Meronot för åsnorna 31 och hagarén Jasis för småboskapen.

Dessa män var uppsyningsmän över kung Davids egendom.

32 Davids farbror, Jonatan, var rådgivare. Han var en vis och skriftlärd man[d]. Jechiel, Hakmonis son, tjänstgjorde för kungens söner.

33 Achitofel var också rådgivare till kungen. Hushaj från Erek var kungens vän. 34 Achitofel efterträddes av Jojada, Benajas son, och av Evjatar.

Joav var överbefälhavare för kungens här.

Footnotes:

  1. 26:16 Denna port står inte omtalad någon annanstans, och det hebreiska ordets betydelse är okänd.
  2. 26:18 Det hebreiska ordet Parbar kan kanske också tolkas som ett namn. Det förekommer endast här och betydelsen är osäker.
  3. 26:20 Översättningen här är gjord med hjälp av Septuaginta. Den masoretiska texten är svårförståelig: leviterna, Achia…, men även där kan Achia härledas från ett ord som betyder bror.
  4. 27:32 Eller: vis man och kungens sekreterare
Read More
Romarbrevet 4:13-5:5

Löftet till Abraham gäller alla som tror

13 Det var alltså inte genom lagen som Abraham och hans ättlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. 14 Om nämligen de som lever efter lagen är arvingar, då skulle tron vara meningslös, och löftet skulle inte gälla. 15 Lagen för med sig vrede. Där ingen lag finns, där finns ingen överträdelse. 16 Därför är tron grunden för att det ska vara av nåd och löftet gälla för alla hans efterkommande, både för dem som har lagen och dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, 17 som det står skrivet: ”Jag ska låta dig bli far till många folk.”[a] I Guds ögon är han vår far, för han trodde på den Gud som gör de döda levande och kallar på sådant som inte finns till som om det redan fanns till.

18 Trots att det inte fanns något hopp, hoppades Abraham ändå och trodde, och så blev han far till många folk, så som det var sagt: ”Så talrika ska dina efterkommande bli.”[b] 19 Därför vacklade Abraham inte i sin tro, trots att han var omkring hundra år gammal och tänkte att hans kropp var utan livskraft, och trots att hans hustru Sara aldrig hade kunnat få barn och nu var alldeles för gammal.

20 Han tvivlade aldrig i otro på Guds löfte, för hans tro gav honom styrka, och han ärade Gud. 21 Han var helt övertygad om att Gud kan göra vad som helst som han lovat, 22 och därför räknades han som rättfärdig.

23 Men utsagan att han ”räknades som rättfärdig” skrevs inte ner bara med tanke på honom. 24 Den gäller även oss. Vi ska också räknas som rättfärdiga, eftersom vi tror på Gud, han som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. 25 Han utlämnades ju till att dö för våra synder och uppväcktes igen för att vi skulle bli rättfärdiga.

Räddade genom tron på Jesus Kristus

När vi nu har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. På grund av tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet.

Men inte bara det, vi är också stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet gör oss uthålliga. Och uthålligheten ger fasthet och fastheten hopp. Och hoppet gör oss inte besvikna, för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga Anden som han har gett oss.

Footnotes:

  1. 4:17 Se 1 Mos 17:5.
  2. 4:18 Se 1 Mos 15:5.
Read More
Psaltaren 14

Gudsförnekelsens dårskap

(Ps 53)

14 För körledaren. Av David.

Dåren säger för sig själv: ”Det finns ingen Gud!”
    De är onda, deras handlingar är fördärvliga,
    det finns ingen som gör det goda.

Från himlen ser Herren ner på människorna
    för att se om det finns någon med förstånd,
    någon som frågar efter Gud.
Men alla har vänt sig bort,
    alla är lika korrumperade.
Det finns ingen som gör det goda,
    inte en enda.

Förstår de då ingenting, alla de som gör orätt,
    de som äter mitt folk som man äter bröd,
    de som inte ber till Herren?
Men de ska bli skräckslagna,
    för Gud är hos de rättfärdiga.
Ni hånar den fattiges planer,
    men Herren är hans tillflykt.

O, att det från Sion kom räddning för Israel!
    När Herren återupprättar sitt folk från dess fångenskap
ska Jakob glädja sig och Israel jubla.

Read More
Ordspråksboken 19:17

17 Den som visar nåd mot de fattiga lånar till Herren,
    och får en belöning av honom för det.

Read More
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Subscribe
Mark as complete
Mark as incomplete
Unpause and Continue Reading