Add parallel Print Page Options

Vă sfătuiesc dar eu(A), cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi(B) într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu(C) toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii(D). Este un(E) singur trup, un(F) singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde(G) a chemării voastre. Este un(H) singur Domn, o(I) singură credinţă, un singur botez(J). Este un(K) singur Dumnezeu şi Tată al tuturor(L), care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. Dar fiecăruia(M) din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis: „S-a suit(N) sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor”. Şi(O) acest: „S-a suit”, ce înseamnă decât că înainte Se pogorâse în părţile mai de jos ale pământului? 10 Cel ce S-a pogorât este acelaşi cu Cel ce S-a(P) suit mai presus de toate cerurile, ca(Q) să umple toate lucrurile. 11 Şi El(R) a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti(S), pe alţii păstori(T) şi învăţători(U) 12 pentru(V) desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru(W) zidirea trupului(X) lui Hristos, 13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi(Y) a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare(Z), la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14 ca să nu mai fim copii(AA), plutind(AB) încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt(AC) de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în(AD) mijloacele de amăgire, 15 ci, credincioşi(AE) adevărului, în dragoste, să(AF) creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel(AG) ce este Capul, Hristos. 16 Din(AH) El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste. 17 Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să(AI) nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în(AJ) deşertăciunea gândurilor lor, 18 având mintea întunecată(AK), fiind străini(AL) de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi(AM) inimii lor. 19 Ei(AN) şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au(AO) dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20 Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21 dacă(AP), cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22 cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să(AQ) vă dezbrăcaţi de omul(AR) cel vechi care se strică după(AS) poftele înşelătoare 23 şi să vă înnoiţi(AT) în duhul minţii voastre 24 şi să(AU) vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut(AV) după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care le dă adevărul. 25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună(AW) aproapelui său adevărul”, pentru că suntem(AX) mădulare unii altora. 26 „Mâniaţi-vă(AY) şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 27 şi să nu(AZ) daţi prilej diavolului. 28 Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze(BA) cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui(BB) lipsit. 29 Niciun(BC) cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul(BD) bun, pentru(BE) zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. 30 (BF) nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin(BG) care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării(BH). 31 Orice(BI) amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire(BJ) şi orice fel(BK) de răutate să piară din mijlocul vostru. 32 Dimpotrivă, fiţi(BL) buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă(BM) unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.