Add parallel Print Page Options

Darurile duhovniceşti

12 În ce priveşte(A) darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. Când eraţi păgâni, ştiţi că(B) vă duceaţi la idolii(C) cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. De aceea vă spun că(D) nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni(E) nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. Sunt(F) felurite daruri, dar este acelaşi(G) Duh; sunt(H) felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care(I) lucrează totul în toţi. Şi(J) fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească(K) despre înţelepciune; altuia, să vorbească(L) despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh; altuia(M), credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul(N) tămăduirilor prin acelaşi Duh; 10 altuia(O), puterea să facă minuni; altuia, prorocia(P); altuia(Q), deosebirea duhurilor; altuia, felurite(R) limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. 11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă(S) fiecăruia în parte cum(T) voieşte.

Mădularele trupului

12 Căci, după cum(U) trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa(V) este şi Hristos. 13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un(W) singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie(X) iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi(Y) am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. 14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15 Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 16 Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18 Acum dar, Dumnezeu a pus(Z) mădularele în trup, pe fiecare aşa cum(AA) a voit El. 19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. 21 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi”. 22 Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. 23 Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, 24 pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, 25 pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 26 Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 27 Voi(AB) sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele(AC) lui. 28 Şi Dumnezeu(AD) a rânduit în Biserică întâi apostoli(AE); al doilea proroci(AF); al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor(AG); apoi pe cei ce au darul(AH) tămăduirilor, ajutorărilor(AI), cârmuirilor(AJ) şi vorbirii în felurite limbi. 29 Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? 30 Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? 31 Umblaţi dar(AK) după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.