A A A A A
Bible Book List

Kolosserbrevet 1-4 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Från Paulus, utvald av Gud och utsänd av Jesus Kristus, och från broder Timotheos.

Till de trofasta kristna bröderna, Guds folk i staden Kolossai.Jag önskar att Gud, Herrens Jesu Kristi Far och vår Far, ska slösa sina välsignelser över er och fylla er med sin frid.

Paulus ber för de troende i Kolossai

När vi ber för er tackar vi alltid honom,

för vi har hört om er stora tro på Herren och hur mycket ni älskar hans folk.

Ni ser också fram mot det glädjefulla hopp ni har i himlen, och det har ni gjort ända sedan det glada budskapet första gången predikades för er.

Samma goda nyheter som kom till er, går nu ut över hela världen. Överallt förvandlar de människors liv på samma sätt som ni blev förvandlade när ni hörde dem första gången och lärde er förstå Guds stora godhet mot syndare.

Det var vår älskade medarbetare Epafras som kom med de goda nyheterna till er. Han är en Jesu Kristi tjänare som har gjort mycket för oss och är till stor hjälp för oss också här.

Det är han som har berättat för oss om er stora kärlek till andra människor, en kärlek som den helige Ande har gett er.

Ända sedan vi först hörde talas om er, har vi bett att Gud ska hjälpa er förstå vad han vill att ni ska göra och ge er vishet i andliga frågor.

10 Då kan ni alltid leva så som Gud vill, och han blir ärad genom er. Då kan ni göra gott mot andra och lära känna Gud bättre för varje dag.

11 Vi ber också att ni ska bli fyllda av hans mäktiga kraft, så att ni kan fortsätta framåt vad som än händer, alltid fyllda av Herrens glädje.

12 Var alltid tacksamma till Fadern, som låter också er få del av allt det underbara som tillhör dem som lever i ljusets rike.

13 Han har befriat oss från det mörker och den hopplöshet som tillhör Satans välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

14 Det var genom att Sonen friköpte oss med sitt blod som vi blev fria och fick våra synder förlåtna.

Allt lyder under Kristus

15 Kristus är den synliga bilden av den osynliga Guden och han fanns till innan Gud hade skapat någonting.

16 Ja, Kristus är i själva verket skaparen. Han har skapat allt i himlen och på jorden, både det vi kan se och det vi inte kan se, andevärldens kungar och riken, härskare och ledare. Allt skapades av Kristus för att tjäna honom.

17 Han fanns till före allt annat, och det är hans makt som håller ihop allting.

18 Han är huvudet för den kropp som består av hans folk, det vill säga församlingen. Kristus är den förste som har uppstått från döden, och därför är han den främste i allt.

19 Gud ville nämligen att allt som finns i honom själv också skulle finnas hos Sonen.

20 Det var genom hans död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat, i himlen och på jorden, att komma till honom, och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor.

21 Detta gäller också er, som en gång var så långt borta från honom. Ni var hans fiender och hatade honom och var skilda från honom genom era onda tankar och handlingar. Men nu har han på nytt gjort er till sina vänner.

22 Han gjorde det när hans Son led döden med sin kropp på korset, och genom denna död har Kristus nu fört er in i gemenskapen med Gud. Nu står ni inför honom utan att kunna anklagas för något. Det finns inget kvar som han ens kan klandra er för. I hans ögon är ni utan synd och skuld.

23 Det enda kravet är att ni helt och fullt tror på de goda nyheterna att Jesus dog för er och att ni är fasta och starka i Herren och inte förlorar det hopp som detta glädjebud ger er. Det nådde var och en av er, och nu sprids det över hela världen. Och jag, Paulus, har glädjen att få berätta om dessa nyheter för andra.

Paulus uppgift

24 Men en del av mitt arbete består också i att lida för ert bästa. Jag är glad över det, för på så sätt hjälper jag till att fullfölja det lidande som ännu återstår för Kristi kropp som är församlingen.

25 Gud har gett mig i uppdrag att hjälpa hans församling och att låta hans ord bli känt också bland dem som inte är judar.

26-27 För generation efter generation har han hållit denna plan hemlig, men nu vill han avslöja den för dem som älskar honom och lever för honom. Rikedomen och härligheten i denna plan gäller både judar och alla andra folk. Och detta är hemligheten: att Kristus i era hjärtan är ert hopp om en evig härlighet.

28 Därför berättar vi om Kristus för alla som vill lyssna, överallt dit vi kommer. Och vi gör vårt yttersta när vi förmanar och undervisar. Med vishet försöker vi att föra var och en fram till fullkomlig mognad i Kristus.

29 Det är detta jag arbetar för, och jag gör det fylld av Kristi mäktiga kraft som verkar i mig.

Jag skulle önska att ni bara visste hur mycket jag har kämpat i bön för er och för församlingen i Laodikeia. Ja, jag har också bett för alla andra vänner som ännu inte känner mig personligen.

Jag har bett att Gud ska ge er glädje och uppmuntran, en gemenskap full av kärlek och att ni ska förstå vilken möjlighet Gud har gett oss för att vi ska få del av den djupa visdom och kunskap som finns i Kristus.

I honom finns nämligen all vishet och kunskap gömd.

Jag berättar detta så att ingen ska kunna lura er att tro något annat.

Även om jag är långt borta från er, så är mitt hjärta hos er, och jag är lycklig och glad över att ni gör så stora framsteg och att er tro på Kristus är så stark.

Ett nytt liv i Kristus

6-7 Ni litade på att Kristus skulle frälsa er. Ha samma grundmurade förtroende för honom vad det än gäller i ert liv. Då får det stadga och tron kommer att växa. Låt era liv flöda över av glädje och tacksamhet för allt han gjort.

Låt inte andra förstöra er tro och er glädje med sina filosofiska funderingar, eller med meningslösa spekulationer som inte bygger på Kristi ord utan på människors tankar och idéer.

För i Kristus finns Guds fullkomlighet i mänsklig gestalt.

10 Därför har ni allt, när ni har Kristus, och Gud lever i er. Han är den störste av alla och han råder över alla makter och härskare i världen.

11 När ni kom till Kristus, befriade han er från era onda begär, inte genom ett kroppsligt ingrepp utan genom en andlig operation ? er andliga omskärelse i Kristus.

12 I dopet dog nämligen er gamla onda natur tillsammans med honom och begravdes med honom. Sedan gick ni tillsammans med honom från döden in i ett nytt liv, eftersom ni trodde på den Guds kraft som lät Kristus uppstå från döden.

13 Ni var döda i era synder och hade ännu inte övervunnit era syndiga begär. Men då fick ni del av Kristi liv, och han förlät er alla era synder.

14 Han drog ett streck över allt som anklagade er och förstörde ert syndaregister genom att spika fast det vid Kristi kors.

15 Därför finns det inte längre någon möjlighet för Satan att anklaga er för synd. Inför hela världen visade Gud att Kristus triumferade över ondskans alla osynliga andemakter när han dog på korset.

Från död till liv

16 Därför ska ni inte låta någon kritisera er för vad ni äter eller dricker eller för att ni inte firar de judiska festerna och högtiderna, nymånadsdagarna eller sabbaterna.

17 Allt detta var bara tillfälliga regler, som upphörde att gälla när Kristus kom. De var bara skuggor av verkligheten - av Kristus själv.

18 Låt ingen beröva er segern för att ni vägrar att tillbe änglar, som en del säger att ni måste göra. De påstår att de har sett syner och tycker därför att ni också borde ha gjort det. Det enda man kan säga om dessa högfärdiga män är att de har en mycket livlig fantasi.

19 De vill inte underordna sig Kristus, som är församlingens huvud och som alla vi som är hans lemmar är förenade med. Det är från Kristus, huvudet, som hela kroppen med sina leder får kraft och sammanhållning och växer som Gud vill.

20 Ni har ju dött med Kristus, och blivit fria från att vara slavar under denna världens uppfattningar och normer, som bara går ut på att försöka göra gott och lyda diverse regler. Varför är ni fortfarande bundna till dem?

21 Varför känner ni er fortfarande tvingade att inte äta, smaka eller ens vidröra vissa maträtter?

22 Sådana regler är bara mänskliga påhitt, för maten är till för att ätas.

23 Visst verkar det riktigt med regler som kräver disciplin och uppoffring av kroppen. Men de har ingen kraft att besegra en människas onda tankar och begär utan gör henne bara högfärdig.

Lev det nya livet

Ni fick liv igen när Kristus uppstod från döden. Rikta därför blicken mot glädjen och de rika skatterna i himlen, där Kristus sitter på hedersplatsen vid Guds högra sida.

Ha himlen i era tankar och använd inte er tid till att oroa er över saker och ting som hör jorden till, utan tänk på vad som ska komma.

Ni borde ha lika lite begär efter detta jordiska liv som en död människa har. Ert verkliga liv finns i himlen med Kristus och Gud.

Och när Kristus, som är vårt verkliga liv, kommer tillbaka, ska ni dela den härlighet som omger honom.

Därför ska ni sluta upp med att synda. Döda de onda begär som döljer sig inom er. Håll er borta från sexuell synd och orena tankar, och se till att ni inte grips av penningbegär för det är det samma som avgudadyrkan,

och Guds vrede kommer att drabba dem som håller på med sådant.

Ni ägnade er åt det när ni fortfarande var en del av den här världen,

men nu är det dags att kasta bort vredens, hatets, förbannelsens och det smutsiga språkets orena kläder.

Ljug inte för varandra! Ert gamla jag, med all dess ondska, sysslade med sådant. Nu har det dött och är borta.

10 Nu lever ni ett helt nytt liv, där man hela tiden lär sig mer och mer, och blir alltmer lik Kristus, som skapade detta nya liv i er.

11 I det livet är sådant som nationalitet, hudfärg och social ställning betydelselöst och utan intresse. Det enda som betyder något är förhållandet till Kristus. Han är allt, och han finns i allt och alla.

12 Gud har utvalt er, och han har gett er detta nya liv på grund av sin stora kärlek och omsorg om er. Därför bör ni visa medkänsla, godhet och vänlighet mot andra. Ansträng er inte för att synas, utan visa tålamod och håll er i bakgrunden.

13 Var alltid beredda att förlåta. Tänk inte illa om någon enda människa. Kom ihåg att Herren har förlåtit er. Därför måste ni förlåta andra.

14 Låt era liv vara fyllda av kärlek för den är det band som håller samman hela församlingen i fullständig harmoni.

15 Låt den frid som Kristus ger alltid behärska era liv, för det är både er skyldighet och er förmån som medlemmar i hans kropp. Och var alltid tacksamma!

16 Kom ihåg vad Kristus undervisade om, och låt hans ord få breda ut sig bland er. Det är ju bara hans ord som gör er visa och förståndiga. Då kan ni vägleda och undervisa andra. Och sjung psalmer och sånger och andliga visor med tacksamhet och av hela hjärtat till Guds ära.

17 Och vad ni än säger eller gör, gör det i Herren Jesu namn, och tacka alltid Gud vår Far för vad Jesus har gjort.

Relationer i familj och arbete

18 Ni hustrur ska underordna er era män, för det förväntar sig Herren av er.

19 Och ni män ska älska era hustrur, och inte vara hårda och ovänliga mot dem.

20 Ni barn måste alltid lyda era föräldrar, för det är Herrens vilja.

21 Och ni föräldrar, gräla inte så mycket på era barn att de tappar självförtroendet.

22 Ni slavar måste alltid lyda era jordiska herrar, inte bara när de råkar se er! Var inte ögontjänare! Lyd dem villigt, därför att ni älskar Herren och därför att ni vill göra det han önskar.

23 Arbeta flitigt och ordentligt och med gott humör vad ni än gör. Gör det för Herren och inte för människor.

24 Kom ihåg att det är Herren Kristus som ska ge er lön och av hans arv ska ni få del. I själva verket är det honom som ni arbetar för.

25 Och om ni inte gör ert bästa för honom, kommer också er lön att bli därefter, för Gud behandlar alla lika.

Ni slavägare måste vara rättvisa mot alla era slavar. Se till att de får vad de ska ha. Och kom alltid ihåg att ni också har en Herre i himlen som noga följer vad ni gör.

Tröttna inte i er bön, utan håll ut! Förvänta er att Gud ska svara er och glöm inte att tacka honom.

Glöm inte heller att be för oss att Gud ska ge oss många möjligheter att predika Kristi goda nyheter, för vars skull jag sitter här i fängelset.

Be att jag ska få mod att tala fritt och att jag kan göra det så enkelt och klart som möjligt.

Ta vara på alla möjligheter att berätta de goda nyheterna för andra. Uppträd alltid förståndigt i era kontakter med andra människor.

Tänk på vad ni säger, så att ni kan ge de rätta svaren till alla som frågar.

Personliga hälsningar

Vår högt älskade broder Tychikos kommer att berätta för er hur jag har det. Han arbetar hårt och tjänar Herren tillsammans med mig.

Jag skickar iväg honom på denna speciella resa bara för att få veta hur ni har det och för att han ska trösta och uppmuntra er.

Jag skickar också Onesimos till er, en trofast och kär broder, en av era egna. Han och Tychikos kommer att berätta de senaste nyheterna för er.

10 Aristarchos, som sitter i fängelset här tillsammans med mig, hälsar er hjärtligt och det gör också Markus som är kusin med Barnabas. Och som jag sagt förut: Ge Barnabas ett riktigt varmt välkomnande om han kommer till er.

11 Jesus, som också kallas Justus, skickar även han sina hälsningar. Dessa är de enda judar som arbetar med mig här som tror på Jesus, och ni kan inte ana vilken uppmuntran de har varit för mig.

12 Epafras, Jesu Kristi tjänare, sänder sina varma hälsningar. Han ber med stort allvar för er att Gud ska göra er starka och fullkomliga, och att ni ska förstå vad som är hans vilja i allt ni gör.

13 Jag kan försäkra er om att han har kämpat mycket för er i sina böner och likaså för de kristna i Laodikeia och Hierapolis.

14 Vår käre Lukas, läkaren, sänder sina hälsningar, och likaså Demas.

15 Hälsa till de kristna i Laodikeia och till Nymfas och den grupp som samlas i hans hem.

16 Vill ni förresten skicka det här brevet vidare till Laodikeia, när ni har läst det? Och läs själva det brev som jag skrev till dem.

17 Och säg till Archippos: Se till att du gör allt det som Herren har sagt till dig att göra.

18 Här skriver jag min egen hälsning med min egen handstil. Kom ihåg mig här i fängelset! Välsignelse från Gud till er alla!HälsningarPaulus

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

Filemonbrevet Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Från Paulus, som sitter i fängelse därför att jag har predikat de goda nyheterna om Jesus Kristus, och från broder Timotheos.Till vår älskade medarbetare Filemon, och till den församling som samlas i ditt hem,

och till vår syster Apfia och till Archippos, som i likhet med mig kämpar för evangeliet med full kraft.

Jag önskar er välsignelse och frid från Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus.

Jag tackar alltid Gud när jag ber för dig, käre Filemon,

eftersom jag ständigt hör om din tro på Herren Jesus Kristus och om din kärlek till honom och hans folk.

Det är min bön att den tro du delar med dig till andra ska sätta spår också i deras liv, när de hos dig ser det goda som kommer från Jesus Kristus.

Jag har själv fått mycket uppmuntran och glädje av din kärlek, min bror. Du har ofta inspirerat dina kristna medsyskon och givit dem nytt mod.

Paulus vädjan för Onesimos

8-9 Nu vill jag be dig om en tjänst. Ja, jag skulle faktiskt kunna kräva det av dig i Kristi namn, för det är något du bör göra. Jag är nu en gammal man och sitter dessutom i fängelse för Jesu Kristi skull, men föredrar ändå att fråga dig, eftersom jag älskar dig.

10 Min bön är att du visar vänlighet mot mitt barn Onesimos, som jag har vunnit för Herren under min fångenskap.

11 Hans namn betyder ju den som är till nytta, men trots det så har han väl inte varit till någon större glädje för dig tidigare. Nu däremot kommer han att bli till verklig nytta för oss båda två.

12 När jag nu sänder honom tillbaka till dig är det som om jag sände en del av mig själv.

13 Jag skulle helst velat ha honom kvar här, där jag nu sitter fängslad för att ha predikat de goda nyheterna. På så sätt skulle du ha varit mig till hjälp genom att han tjänade mig i ditt ställe.

14 Men jag ville inte göra det utan ditt medgivande. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja.

15 Kan du inte se på det som att han rymde från dig för en kort tid, för att sedan komma tillbaka till dig för alltid?

16 Nu är han inte längre bara en slav, utan någonting mycket mer. Han är en älskad bror, särskilt för mig. Och hur mycket mer kommer han inte att betyda också för dig, för han är inte bara din tjänare, utan också din bror i Kristus.

17 Om jag verkligen är din vän, så ge Onesimos samma välkomnande som du skulle ha gett mig.

18 Om han har skadat dig på något sätt genom sin flykt eller stulit från dig, så skriv upp det på min räkning.

19 Jag ska betala tillbaka det, och som du ser garanterar jag, Paulus, personligen detta genom min underskrift. Vad du, som har funnit tron på Jesus Kristus genom mig, å din sida är skyldig mig ska jag inte nämna.

20 Käre Filemon, låt nu mig få nytta av dig! Om du gör mig denna tjänst för Kristi skull blir jag verkligen glad.

21 Jag har skrivit det här brevet till dig eftersom jag är övertygad om att du kommer att göra vad jag än ber dig om och till och med mer än så!

22 Så ber jag dig om en sak till: Ha ett rum i ordning åt mig, för jag hoppas att Gud ska svara på dina böner och låta mig komma till dig snart.

23 Min medfånge Epafras, som också sitter här för att han har predikat om Jesus Kristus, skickar sina hälsningar.

24 Det gör också mina medarbetare, Markus, Aristarchos, Demas och Lukas.

25 Herrens, Jesu Kristi, nåd ska vara med er och leda er.Paulus

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes