A A A A A
Bible Book List

2 Krönikeboken 27 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Jotam regerar i Juda

27 Jotam var tjugofem år gammal när han blev kung i Jerusalem, och han regerade där i sexton år. Hans mor hette Jerusa och var dotter till Sadok.

Han följde sin fars goda exempel, men han syndade inte som Ussia gjort genom att bränna rökelse i templet. Men folket fortsatte med sina ogudaktiga handlingar.

Jotam byggde upp Övre porten i templet och även murarna på höjden, där templet var beläget.

Han byggde städer i berglandskapet i Juda och anlade befästningar och torn på de skogklädda höjderna.

Hans krig mot ammoniterna var så framgångsrikt att han under de följande tre åren fick en årlig skatt på hundra talenter i silver (ca 3,75 ton), 10.000 säckar vete och 10.000 säckar korn av dem.

Han blev mycket mäktig, därför att han var noga med att vandra på Herrens vägar.

Allt övrigt som är att säga om hans liv, hans krig och annat han företog sig, finns att läsa i Israels och Juda kungars krönika.

Jotam började sin regering när han var tjugofem år gammal och regerade i sexton år i Jerusalem.

När han hade dött blev han begravd i Jerusalem, och hans son Ahas blev kung efter honom.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

Jesaja 9-12 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Profetia om Messias

Men denna mörka och hopplösa tid ska inte vara för alltid. Sebulons och Naftalis land har drabbats av Guds dom, men i framtiden ska dessa områden i Galileen och landet längs Jordan bli hedrat.

Folket som vandrar i mörker ska få se ett stort ljus. Över alla dem som bor i dödsskuggans land ska ett klart ljus lysa.

Israel ska bli mäktigt igen och fyllt av glädje. Man ska glädjas som under skördetiden och som när man efter en vunnen strid delar upp krigsbytet.

För Gud ska lossa kedjorna som binder hans folk och bryta sönder piskan som misshandlar deras ryggar, på samma sätt som han besegrade midjaniternas stora här med Gideons lilla armé.

På denna fridens dag ska det inte längre finnas något kvar som påminner om krig. Allt sådant ska brännas upp, skon som krigaren bar i striden, och manteln som sölades ner av blod.

Ett barn har blivit fött åt oss. Vi har fått en son av kunglig ätt. Regeringsmakten ska vila på hans axlar, och han ska kallas 'Underbar Rådgivare

Hans väldiga fridsrike ska aldrig upphöra att växa. Han ska regera från Davids tron i fullkomlig godhet och rättvisa, och han ska låta alla nationer i världen få uppleva rättvisa och fred. Detta kommer att ske därför att Herren, härskarornas Gud, har bestämt det!

8-10 Herren har talat till det stolta Israel, som säger att även om landet nu ligger i ruiner, ska vi bygga upp det så att det blir ännu bättre än det var. Det som var av tegel ska byggas upp i huggen sten, och vi ska ersätta de nerhuggna mullbärsfikonträden med cedrar!

11-12 Herrens svar på detta skryt är att dra samman era fiender mot er, arameerna i öster och filisteerna i väster, och med vidöppna gap ska de sluka Israel. Men inte ens då ska Herrens vrede mot er gå över. Han ska fortfarande ha sin arm lyft, beredd att slå.

13 Inte ens efter all denna bestraffning kommer ni att göra bättring och vända er till honom, härskarornas Gud.

14-15 Därför kommer Herren att en dag i ett enda slag göra av med Israels förnäma ledare och alla deras lögnaktiga profeter.

16 De har lett Herrens folk vilse.

17 Därför kan Herren inte glädja sig över deras unga män och inte bevisa barmhärtighet mot änkor och föräldralösa, för de är alla ogudaktiga och fulla av lögn. Hans vrede tar inte slut, utan hans hand är lyft för att slå dem allesammans.

18 Han ska bränna upp all denna ogudaktighet, dessa törnen och tistlar, som en väldig skog i ett moln av svart rök.

19-20 Landet ska färgas svart av branden, av Herrens, härskarornas Guds, vrede. Folket blir till bränsle på elden. Bröder kommer att slåss och stjäla varandras mat, men ändå får ingen nog. Ja, till slut ska de till och med äta sina egna!

21 Manasse ska kämpa mot Efraim och Efraim mot Manasse, och tillsammans ska de vända sig mot Juda. Men inte ens efter detta ska det vara slut på Guds vrede. Fortfarande ska hans hand vila tung över dem för att krossa dem.

Gud ska straffa Assyrien

10 Ve de domare som är orättfärdiga, och ve dem som utfärdar orättvisa lagar,

så att det inte finns någon rättvisa för fattiga, änkor och föräldralösa, säger Herren.

Vad tänker ni göra den dag då jag besöker er och låter förödelse drabba er från ett avlägset land? Vem ska ni då vända er till för att få hjälp? Var ska ni förvara era skatter, så att de är i trygghet?

Jag tänker inte hjälpa er. Ni kommer att stappla fram som fångar eller ligga bland de slagna. Och inte heller då kommer det att vara slut på min vrede, utan min hand ska fortfarande vara knuten mot er för att slå er.

5-6 Assyrien ska bli min vredes gissel! Dess militära styrka ska vara mitt vapen mot denna gudlösa nation, som är dömd till undergång. Assyrien ska göra mitt folk till slavar och plundra dem och trampa dem under sina fötter.

Men den assyriske kungen ska inte förstå att det är jag som har sänt honom. Han ska i stället mena att hans anfall mot mitt folk är en del av hans plan att erövra världen.

Han kommer att förklara att alla hans furstar snart ska bli kungar, som var och en regerar över ett besegrat land.

Vi ska besegra Kalno, precis som vi gjorde med Karkemis, kommer han att säga. Hamat kommer att falla för oss precis som Arpad gjorde. Vi ska ödelägga Samaria på samma sätt som Damaskus.

10 Ja, vi har besegrat kungariken med avgudar mycket större än de som finns i Jerusalem och Samaria.

11 När vi har besegrat Samaria och dess avgudar, ska vi fortsätta mot Jerusalem och de avgudar som finns där.

12 När Herren använt sig av kungen i Assyrien för att fullborda sin plan, kommer han att vända sig mot honom och straffa honom för hans högmod

13 och därför att han har skrutit om sin makt och sagt: Med kraft och vishet har vi vunnit alla dessa segrar. Vi har flyttat på nationers gränser, avsatt deras kungar och fört bort deras skatter.

14 Med makt har vi plundrat dem på deras rikedomar och lagt kungariken under oss, som man plundrar ett fågelbo på ägg. Ingen kunde röra ett finger för att hindra oss och ingen vågade protestera!

15 Men Herren säger: Kan en yxa lyfta sig själv över den som använder den? Är sågen större än den som sågar? Skulle en käpp eller en klubba på egen hand kunna slå den som lyfter den?

16 Därför att du skryter på detta sätt, du assyriske kung, ska Herren, härskarornas Gud, sända pest bland dina stolta trupper och slå dem.

17 Han som är Israels ljus och dess Helige ska vara den eld som brinner och förtär dig och ditt folk som tistlar och törne på en enda dag för att du ödelade Israels land.

18 Assyriens stora armé är som en väldig skog, men ändå ska den förstöras. Herren ska utrota assyrierna som när en sjuk människa tynar bort.

19 Bara några få i denna väldiga armé ska bli kvar, ja, så få att ett litet barn ska kunna räkna dem!

20 Till slut ska då den kvarleva som återstår i Israel och i Juda tro på Herren, den Helige i Israel, i stället för att vara rädda för assyrierna.

21 En kvarleva ska återvända till den mäktige Guden.

22 Även om Israel nu är så många som sandkornen på stranden, ska bara ett fåtal av folket bli kvar och vända om till Herren vid den tiden. Gud har bestämt sig för att låta en rättvis förödelse drabba dem.

23 Ja, Herren, härskarornas Gud, har redan beslutat att låta ett straff komma över dem.

24 Därför, säger Herren, härskarornas Gud: Ni, mitt folk i Jerusalem, ska inte vara rädda för assyrierna, när de förtrycker er på samma sätt som egyptierna gjorde för länge sedan.

25 Det kommer inte att pågå så länge. Snart ska min vrede mot er vara över, och då kommer den i stället att vända sig mot dem för att förgöra dem.

26 Herren, härskarornas Gud, kommer att slå dem med sin piska i en strid, liknande den då Gideon segrade över Midjan vid Orebs klippa, eller som när Gud dränkte egyptiernas armé i havet.

27 På den dagen ska Gud göra slut på ert slaveri. Ni har då blivit så starka att han ska låta er bryta sönder slavoket.

28-29 Se, nu kommer de, härarna från Assyrien! Nu är de vid Ajat, och nu vid Migron. De lämnar en del av sin utrustning i Mikmas och går över passet och stannar i Geba över natten. I staden Rama är folk rädda. Alla som bor i Gibea, Sauls stad, flyr för sina liv.

30 Ni kan ropa i skräck, ni som bor i Gallim! Varna Laisa! Den väldiga hären är på väg! Du arma Anatot, vilket öde är det inte som väntar dig!

31 Folket i Madmena flyr bort, och invånarna i Gebim förbereder sig för flykt.

32 Men fienden stannar i Nob för resten av dagen. Han knyter näven mot Jerusalem och berget Sion.

33 Men se, se vad Herren gör! Härskarornas Gud hugger ner detta mäktiga träd! Han förgör varenda en i hela denna väldiga armé, både hög och låg, officer och menig.

34 Han, den Allsmäktige, hugger ner fienden som man hugger träd i Libanons skogar.

Ett nytt skott

11 Davids kungliga familj ska skäras av och huggas ner som ett träd. Men från den avhuggna roten ska ett skott växa upp, en ny gren från den gamla roten.

Herrens Ande ska vila över honom, visdomens, förståndets och kraftens Ande, Herrens kunskaps och fruktans Ande.

Hans lust ska vara att lyda Herren. Han ska inte döma efter det som ögonen ser, efter falska bevis eller rykten,

utan han ska försvara de fattiga och de som blivit utnyttjade. Han ska döma deras förtryckare.

Han ska vara klädd i rättfärdighet och sanning.

På den dagen ska varg och lamm vila bredvid varandra, och leoparder och killingar ska umgås i fred. Kalvar och gödboskap ska vara trygga bland lejon, och ett litet barn ska leda dem.

Kor ska beta bland björnar, björnungar och kalvar ligga bredvid varandra och lejon äta gräs som kor.

Småbarn ska krypa omkring bland giftiga ormar, och om ett av dem sticker handen i ett ormbo, ska det inte skadas.

Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller skadligt, för på samma sätt som vattnet fyller havet, ska jorden vara full av Herrens kunskap.

10 På den dagen ska han som är arvtagaren till kung David vara ett frälsningens banér för hela världen. Folken ska söka sig till honom, för landet där han bor kommer att vara en underbar plats.

11 Då ska Herren föra tillbaka resten av sitt folk för andra gången. De ska återvända till Israels land från Assyrien, Övre och Nedre Egypten, Etiopien, Elam, Babylonien, Hamat och länderna utmed kusterna.

12 För folken ska han resa ett banér att samlas omkring. Han ska samla de förskingrade israeliterna från jordens alla ändar.

13 Då ska äntligen avundsjukan mellan Juda och Israel ta slut, så att de inte längre kommer att ligga i krig med varandra.

14 Tillsammans ska de anfalla de folk som tagit deras land i besittning, filisteerna i väster och i öster de folk som bor där. Med förenade styrkor ska de besegra dem och ockupera Edom, Moab och Ammon.

15 Herren ska låta en torr väg leda genom Röda havet och en het vind blåsa över Eufrat så att den delas i sju småfloder som går att ta sig över till fots.

16 Han ska göra en rak väg från Assyrien för dem som finns kvar där och vill vända tillbaka hem därifrån, på samma sätt som han gjorde för länge sedan, när Israel vände tillbaka från Egypten.

Lovsång till Herren

12 Då ska du säga: Jag vill prisa dig, Gud! Du var arg på mig, men nu tröstar du mig.

Ja, Gud har kommit för att hjälpa mig! Jag ska lita på honom och inte vara rädd, för Herren är min starkhet och min sång. Han ska bli min frälsning.

Med glädje ska jag dricka ur frälsningens källa!

När den underbara dagen är inne, kommer du att säga: Tacka Herren! Prisa hans namn! Tala om för världen vad han har gjort och upphöj honom!

Sjung till Herrens ära, för det han har gjort.

Gör det känt över hela världen. Prisa honom alla ni som bor i Jerusalem, för den Helige i Israel, han som bor bland er, är stor och mäktig.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes