A A A A A
Bible Book List

4 Mosebok 1-2 Svenska 1917 (SV1917)

Och HERREN talade till Mose i Sinais öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land; han sade:

»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter deras släkter och efter deras familjer, vart namn räknat särskilt, allt mankön, var person för sig;

alla stridbara män i Israel, de män som äro tjugu år gamla eller därutöver, dem skolen I inmönstra efter deras häravdelningar, du och Aron.

I skolen därvid taga till eder en man av var stam, den som är huvudman för sin stams familjer.

Och dessa äro namnen på de män som skola biträda eder: av Ruben: Elisur, Sedeurs son;

av Simeon: Selumiel, Surisaddais son;

av Juda: Naheson, Amminadabs son;

av Isaskar: Netanel, Suars son;

av Sebulon: Eliab, Helons son;

10 av Josefs barn: av Efraim: Elisama, Ammihuds son; av Manasse: Gamliel, Pedasurs son;

11 av Benjamin: Abidan, Gideonis son;

12 av Dan: Ahieser, Ammisaddais son;

13 av Aser: Pagiel, Okrans son;

14 av Gad: Eljasaf, Deguels son;

15 av Naftali: Ahira, Enans son.»

16 Dessa voro ombud för menigheten, hövdingar för sina fädernestammar, huvudmän för Israels ätter.

17 Och Mose och Aron togo till sig dessa namngivna män;

18 och sedan de hade församlat hela menigheten på första dagen i andra månaden, blev folket infört i förteckningen efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, var person för sig,

19 allt såsom HERREN hade bjudit Mose; och han mönstrade dem i Sinais öken.

20 Och avkomlingarna av Rubens, Israels förstföddes, söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

21 så många av Rubens stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiosex tusen fem hundra.

22 Avkomlingarna av Simeons söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, så många som inmönstrades, vart namn räknat särskilt, var person för sig, alla av mankön som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

23 så många av Simeons stam som inmönstrades, utgjorde femtionio tusen tre hundra.

24 Avkomlingarna av Gads söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

25 så många av Gads stam som inmönstrades, utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra femtio.

26 Avkomlingarna av Judas söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

27 så många av Juda stam som inmönstrades, utgjorde sjuttiofyra tusen sex hundra.

28 Avkomlingarna av Isaskars söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

29 så många av Isaskars stam son inmönstrades, utgjorde femtiofyra tusen fyra hundra.

30 Avkomlingarna av Sebulons söner upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

31 så många av Sebulons stam som inmönstrades, utgjorde femtiosju tusen fyra hundra.

32 Avkomlingarna av Josefs söner: Avkomlingarna av Efraims söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

33 så många av Efraims stam som inmönstrades; utgjorde fyrtio tusen fem hundra.

34 Avkomlingarna av Manasses söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

35 så många av Manasse stam som inmönstrades, utgjorde trettiotvå tusen två hundra.

36 Avkomlingarna av Benjamins söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

37 så många av Benjamins stam som inmönstrades, utgjorde trettiofem tusen fyra hundra.

38 Avkomlingarna av Dans söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

39 så många av Dans stam som inmönstrades, utgjorde sextiotvå tusen sju hundra.

40 Avkomlingarna av Asers söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

41 så många av Asers stam som inmönstrades, utgjorde fyrtioett tusen fem hundra.

42 Avkomlingarna av Naftalis söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

43 så många av Naftali stam som inmönstrades, utgjorde femtiotre tusen fyra hundra.

44 Dessa voro de inmönstrade, de som blevo inmönstrade av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män, som företrädde var och en sin stamfamilj.

45 Och alla de av Israels barn som inmönstrades, efter deras familjer, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män i Israel,

46 alla dessa inmönstrade utgjorde sex hundra tre tusen fem hundra femtio.

47 Men leviterna i sin fädernestam blevo icke inmönstrade med de övriga.

48 Ty HERREN talade till Mose och sade:

49 Levi stam allenast skall du icke inmönstra, och du skall icke räkna antalet av dem med de övriga israeliterna;

50 utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och alla dess tillbehör. De skola bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst därvid; och runt omkring tabernaklet skola de hava sitt läger.

51 När tabernaklet skall bryta upp, skola leviterna nedtaga det, och när tabernaklet skall slås upp, skola leviterna uppsätta det; men om någon främmande kommer därvid, skall han dödas.

52 De övriga israeliterna skola lägra sig var och en i sitt läger, och var och en under sitt baner, efter sina häravdelningar;

53 men leviterna skola lägra sig runt omkring vittnesbördets tabernakel, för att icke förtörnelse må komma över Israels barns menighet; och leviterna skola iakttaga vad som är att iakttaga vid vittnesbördets tabernakel.

54 Och Israels barn gjorde så; de gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit Mose.

Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:

Israels barn skola lägra sig var och en under sitt baner, vid de fälttecken som höra till deras särskilda familjer; runt omkring uppenbarelsetältet skola de lägra sig så, att de hava det framför sig.

På framsidan, österut, skall Juda lägra sig under sitt baner, efter sina häravdelningar: Juda barns hövding Naheson, Amminadabs son

med de inmönstrade som utgöra hans här, sjuttiofyra tusen sex hundra man.

Bredvid honom skall Isaskars stam lägra sig: Isaskars barns hövding Netanel, Suars son,

med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiofyra tusen fyra hundra man.

Därnäst Sebulons stam: Sebulons barns hövding Eliab, Helons son,

med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiosju tusen fyra hundra man.

De inmönstrade som tillhöra Juda läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åttiosex tusen fyra hundra man, delade i sina häravdelningar. De skola vid uppbrott tåga främst.

10 Ruben skall lägra sig under sitt baner söderut, efter sina häravdelningar: Rubens barns hövding Elisur, Sedeurs son,

11 med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiosex tusen fem hundra man.

12 Bredvid honom skall Simeons stam lägra sig: Simeons barns hövding Selumiel, Surisaddais son,

13 med de inmönstrade som utgöra hans här, femtionio tusen tre hundra man.

14 Därnäst Gads stam: Gads barns hövding Eljasaf, Reguels son

15 med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiofem tusen sex hundra femtio man.

16 De inmönstrade som tillhöra Rubens läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtioett tusen fyra hundra femtio man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i andra rummet.

17 Sedan skall uppenbarelsetältet med leviternas läger hava sin plats i tåget, mitt emellan de övriga lägren. I den ordning de lägra sig skola de ock tåga, var och en på sin plats, under sina baner.

18 Efraim skall lägra sig under sitt baner västerut, efter sina häravdelningar: Efraims barns hövding Elisama, Ammihuds son,

19 med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtio tusen fem hundra man.

20 Bredvid honom skall Manasse stam lägra sig: Manasse barns hövding Gamliel, Pedasurs son,

21 med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiotvå tusen två hundra man.

22 Därnäst Benjamins stam: Benjamins barns hövding Abidan, Gideonis son,

23 med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiofem tusen fyra hundra man.

24 De inmönstrade som tillhöra Efraims läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åtta tusen ett hundra man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i tredje rummet.

25 Dan skall lägra sig under sitt baner norrut, efter sina häravdelningar: Dans barns hövding Ahieser, Ammisaddais son,

26 med de inmönstrade som utgöra hans här, sextiotvå tusen sju hundra man.

27 Bredvid honom skall Asers stam lägra sig: Asers barns hövding Pagiel, Okrans son,

28 med de inmönstrade som utgöra hans har, fyrtioett tusen fem hundra man.

29 Därnäst Naftali stam: Naftali barns hövding Ahira, Enans son,

30 med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiotre tusen fyra hundra man.

31 De inmönstrade som tillhöra Dans läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtiosju tusen sex hundra man. De skola vid uppbrott tåga sist, under sina baner.

32 Dessa voro, efter sina familjer, de av Israels barn som inmönstrades. De som inmönstrades i lägren, efter sina häravdelningar, utgjorde tillsammans sex hundra tre tusen fem hundra femtio man.

33 Men leviterna blevo icke inmönstrade med de övriga israeliterna, ty så hade HERREN: bjudit Mose.

34 Och Israels barn gjorde så; alldeles så, som HERREN hade bjudit Mose, lägrade de sig under sina baner, och så tågade de ock, var och en i sin släkt, efter sin familj.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes