A A A A A
Bible Book List

Matteus 1-4 Svenska 1917 (SV1917)

Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;

Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;

Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon;

Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai;

Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias' hustru;

Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf;

Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias;

Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias;

10 Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias;

11 Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.

12 Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;

13 Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor;

14 Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud;

15 Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob;

16 Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

17 Så utgöra släktlederna från Abraham intill David tillsammans fjorton leder, och från David intill dess att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien fjorton leder, och från det att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien intill Kristus fjorton leder.

18 Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande.

19 Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne.

20 Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: »Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.

21 Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»

22 Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade:

23 »Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss).

24 När Josef hade vaknat upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog sin hustru till sig.

25 Och han kände henne icke, förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus.

När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem

och sade: »Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava kommit för att giva honom vår hyllning.»

När konung Herodes hörde detta, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.

Och han församlade alla överstepräster och skriftlärde bland folket och frågade dem var Messias skulle födas.

De svarade honom: »I Betlehem i Judeen; ty så är skrivet genom profeten:

'Och du Betlehem, du judiska bygd, ingalunda är du minst bland Juda furstar, ty av dig skall utgå en furste som skall vara en herde för mitt folk Israel.'»

Då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig.

Sedan lät han dem fara till Betlehem och sade: »Faren åstad och forsken noga efter barnet; och när I haven funnit det, så låten mig veta detta, för att också jag må komma och giva det min hyllning.»

När de hade hört konungens ord, foro de åstad; och se, stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem, till dess att den kom över det ställe där barnet var. Där stannade den.

10 Och när de sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.

11 Och de gingo in i huset och fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föllo de ned och gåvo det sin hyllning; och de togo fram sina skatter och framburo åt det skänker: guld, rökelse och myrra.

12 Sedan fingo de, genom en uppenbarelse i drömmen, befallning att icke återvända till Herodes; och de drogo så en annan väg tillbaka till sitt land.

13 Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: »Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det.»

14 Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig om natten, och drog bort till Egypten.

15 Där blev han kvar intill Herodes' död, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade: »Ut ur Egypten kallade jag min son.»

16 När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden, som han hade fått genom att utfråga de vise männen.

17 Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias, när han sade:

18 »Ett rop hördes i Rama, gråt och mycken jämmer; det var Rakel som begrät sina barn, och hon ville icke låta trösta sig, eftersom de icke mer voro till.»

19 Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten,

20 och sade: »Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och begiv dig till Israels land; ty de som traktade efter barnets liv äro nu döda.»

21 Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig, och kom så till Israels land.

22 Men när han hörde att Arkelaus regerade över Judeen; efter sin fader Herodes, fruktade han att begiva sig dit; och på grund av en uppenbarelse i drömmen drog han bort till Galileens bygder.

23 Och när han hade kommit dit, bosatte han sig i en stad som hette Nasaret, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeterna, att han skulle kallas nasaré.

Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken

och sade: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Det var om denne som profeten Esaias talade, när han sade: »Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.'»

Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.

Och från Jerusalem och hela Judeen och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom

och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: »I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?

Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen.

Och menen icke att I kunnen säga vid eder själva: 'Vi hava ju Abraham till fader'; ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.

10 Och redan är yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat i elden.

11 Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.

12 Han har sin kastskovel i handen, och han skall noga rensa sin loge och samla in sitt vete i ladan; men agnarna skall han bränna upp i en eld som icke utsläckes.»

13 Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes, vid Jordan, för att låta döpa sig av honom;

14 men denne ville hindra honom och sade: »Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig?»

15 Då svarade Jesus och sade till honom: »Låt det nu så ske; ty det höves oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då tillstadde han honom det.

16 Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.

17 Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»

Därefter blev Jesus av Anden förd upp i öknen, för att han skulle frestas av djävulen.

Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han omsider hungrig.

Då trädde frestaren fram och sade till honom: »Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd.»

Men han svarade och sade: »Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.'»

Därefter tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom uppe på helgedomens mur

och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'»

Jesus sade till honom: »Det är ock skrivet: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'»

Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet

och sade till honom: »Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.»

10 Då sade Jesus till honom: »Gå bort, Satan; ty det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'»

11 Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.

12 Men när han hörde att Johannes hade blivit satt i fängelse, drog han sig tillbaka till Galileen.

13 Och han lämnade Nasaret och begav sig till Kapernaum, som ligger vid sjön, på Sabulons och Neftalims område, och bosatte sig där,

14 för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias, när han sade:

15 »Sabulons land och Neftalims land, trakten åt havet till, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen --

16 det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus; ja, de som sutto i dödens ängd och skugga, för dem gick upp ett ljus.»

17 Från den tiden begynte Jesus predika och säga: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

18 Då han nu vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder, kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.

19 Och han sade till dem: »Följen mig så skall jag göra eder till människofiskare.»

20 Strax lämnade de näten och följde honom.

21 När han hade gått därifrån ett stycke längre fram, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de jämte sin fader Sebedeus sutto i båten och ordnade sina nät; och han kallade dem till sig.

22 Och strax lämnade de båten och sin fader och följde honom.

23 Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.

24 Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla sjuka som voro hemsökta av olika slags lidanden och plågor, alla som voro besatta eller månadsrasande eller lama; och han botade dem.

25 Och honom följde mycket folk ifrån Galileen och Dekapolis och Jerusalem och Judeen och från landet på andra sidan Jordan.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes