A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 100-102 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Glädje över Herren som kung

100 En tacksägelsepsalm.

Höj jubel till Herren, hela jorden!
Tjäna Herren med glädje!
    Kom inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud!
    Han har skapat oss, och inte vi själva.
    Vi är hans folk, får i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse,
    in till hans förgårdar med lovsång.
    Prisa honom och välsigna hans namn.
För Herren är god, hans nåd varar i evighet,
    och hans trofasthet från generation till generation.

En god kungs bön

101 Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.
    Jag vill sjunga en lovsång till dig!
Jag vill leva ett klanderfritt liv.
    När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.
Det som är ont och fördärvligt
    vill jag inte sträva efter – 
jag hatar dem som handlar trolöst
    och vill inte bli inblandad i något sådant.
Falskhet vill jag hålla långt från mig,
    och det onda vill jag inte veta av.

Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.
    Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,
    och de ska få bo hos mig.
Den som lever ett klanderfritt liv
    ska få vara i min tjänst.

Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,
    och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet
    och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.

Ångerpsalm; tröst i nöden

102 Bön av en betryckt och svag som utgjuter sin klagan inför Herren.

Herre, hör min bön!
    Låt mitt rop om hjälp nå dig!
Dölj dig inte för mig när jag är i nöd.
    Lyssna, och skynda dig att svara mig när jag ropar.

För mina dagar försvinner som rök,
    och det brinner i mitt inre som en glöd.
Mitt innersta är förtorkat,
    vissnat som gräs.
    Jag glömmer att äta min mat,
och min suckan har gjort
    att jag magrat till bara skinn och ben.
Jag är som en pelikan[a] långt ute i vildmarken,
    som en uggla bland ruiner.
Jag ligger vaken,
    jag är som en ensam fågel på taket.
Mina fiender hånar mig dag efter dag
    och använder mig i svordomar.
10 Jag äter aska som bröd
    och blandar min dryck med tårar,
11 för din vredes och förbittrings skull.
    Du har gripit mig och stött bort mig.
12 Mitt liv är som kvällsskuggan,
    jag vissnar som gräset.

13 Men du, Herre, regerar i evighet,
    och från generation till generation ska man komma ihåg dig.
14 Du ska gripa in
    och visa nåd mot Sion.
Nu är det dags att visa medlidande med det,
    nu har den tiden kommit.
15 Dina tjänare älskar dess stenar,
    de lider av att se det ligga i grus.
16 Folken ska frukta Herrens namn
    och kungarna på jorden din härlighet,
17 när Herren bygger upp Sion på nytt
    och visar sig i sin härlighet.
18 Han ska lyssna till de nödlidandes böner
    och inte förakta vad de ber om.

19 Detta ska skrivas ner för kommande generationer,
    för att folk som han kommer att skapa[b] ska prisa Herren.
20 För han blickar ner från sin heliga höjd,
    Herren ser ner till jorden.
21 Han hör den fångnes klagan
    och befriar de dödsdömda.
22 Herrens namn ska förkunnas i Sion
    och hans lov i Jerusalem,
23 när folk och riken samlas
    för att tjäna honom.

24 Han har gjort mig kraftlös trots att jag är i mina bästa år.
    Han har förkortat min levnadstid.
25 Jag säger:
    ”Min Gud, ryck inte bort mig mitt i livet,
    du som själv lever från generation till generation!
26 För länge sedan lade du jordens grund,
    och himlarna är dina händers verk.
27 De ska försvinna, men du består.
    De är alla som utslitna kläder som du byter ut,
        och de försvinner.
28 Men du är densamme,
    och dina år ska aldrig ta slut.
29 Dina tjänares barn ska leva vidare hos dig,
    och deras efterkommande bestå inför dig.”

Footnotes:

  1. 102:7 Det hebreiska ordets betydelse är osäker, förutom att det är någon sorts oren fågel.
  2. 102:19 Eller har skapat.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Korintierbrevet 1 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Hälsning

Från Paulus, som genom Guds vilja är kallad att vara apostel[a] åt Kristus[b] Jesus, och från vår bror Sosthenes.

Till Guds församling i Korinth, till dem som helgats i Kristus Jesus och kallats att vara heliga, tillsammans med alla dem överallt som åkallar vår Herre Jesus Kristus namn, hans, som är både deras och vår Herre.

Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd i Kristus Jesus. Tack vare honom har ni utrustats med all rikedom i både tal och kunskap, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått ett så stadigt fäste hos er. Därför saknas det inget i era olika nådegåvor medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska visa sig igen. Han ska också hjälpa er att hålla fast vid er tro ända till slutet, så att ni är utan skuld på vår Herre Jesus Kristus dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Splittring i församlingen

10 Men nu uppmanar jag er, syskon, att för vår Herre Jesus Kristus skull, se till att ni är eniga och inte delar upp er i olika grupperingar. Var eniga i ert sätt att tänka och resonera. 11 Jag har nämligen hört ifrån dem som bor i Chloes hus att ni har börjat bråka, mina syskon. 12 Jag menar att var och en av er säger: ”Jag följer Paulus”, eller ”Jag följer Apollos[c]”, eller ”Jag följer Kefas[d]”, eller ”Jag följer Kristus”. 13 Inte kan väl Kristus delas upp? Det var väl inte Paulus som korsfästes för er skull? Och ni döptes väl inte i Paulus namn? 14 Jag är tacksam för att jag inte har döpt några andra än Crispus och Gaius bland er. 15 Därför kan ingen säga att ni har döpts i mitt namn. 16 Jo, jag har faktiskt döpt Stefanas och hans familj också. Men några andra vet jag inte att jag har döpt. 17 Kristus sände mig ju inte för att döpa, utan för att förkunna evangelium, men inte med någon vältalig vishet, som skulle ta bort kraften i budskapet om Kristus kors.

Guds vishet är dårskap för den som inte tror

18 Budskapet om korset är dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det Guds kraft. 19 Det står skrivet:

”Jag ska förgöra de visas vishet
    och de förståndigas förstånd ska jag sätta åt sidan.” [e]

20 Så var finns nu de visa? Och de skriftlärda och denna tidsålderns tänkare? Har inte Gud gjort denna världens vishet till dårskap? 21 I sin vishet lärde inte världen känna Gud i hans vishet, och därför bestämde Gud att genom dårskapen i vår förkunnelse rädda dem som tror. 22 Judarna kräver tecken och grekerna söker vishet. 23 Men vi förkunnar den korsfäste Kristus, som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, vare sig de är judar eller greker, är Kristus Guds kraft och Guds vishet. 25 Guds dårskap är visare än människorna och hans svaghet starkare än människorna.

26 Syskon, tänk på hur det var när ni själva blev kallade. Det var inte många av er som mänskligt sett räknades som visa, inte många som hade inflytande eller kom från en fin familj. 27 Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon, för att de visa skulle få skämmas, och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon, för att de starka skulle få skämmas. 28 Det som har låg status och som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud, för att göra om intet det som anses vara något, 29 för att ingen ska kunna skryta inför Gud.

30 Det är tack vare honom som ni är i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår befrielse, 31 som det står skrivet: ”Den som vill skryta, ska skryta över Herren.”[f]

Footnotes:

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:12 Apollos står omtalad i Apg 18:24-28; 19:1.
  4. 1:12 Kefas är arameiska och betyder klippa, det namn Jesus gav sin lärjunge Simon. Jfr Joh 1:42. Petrus är den grekiska översättningen.
  5. 1:19 Se Jes 29:14.
  6. 1:31 Se Jer 9:24.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes