A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 27-29 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

27 Skryt inte över morgondagen,
    du vet ju inte vad den för med sig.

Låt någon annan prisa dig, gör det inte själv,
    utan en främling, inte din egen mun.

Stenen är tung och sanden en börda,
    men den dummes förargelse är tyngre än dessa båda.

Vreden är grym och raseriet en störtflod,
    men vem kan stå ut med svartsjuka?

Öppen kritik är bättre
    än dold kärlek.

Den älskades slag sker i trofasthet,
    men en fiende ger överflödiga kyssar.

Den mätte avskyr honung,
    men för den hungrige smakar det beska sött.

Som en fågel som flytt från sitt bo
    är den som fått fly från sitt hem.

Olja och rökelse gör hjärtat glatt,
    så kommer också ett inre välbefinnande från en väns råd.

10 Överge inte din egen eller din fars vän,
    och sök inte upp en släkting när du är i nöd.
    En nära granne är bättre än en bror långt borta.

11 Min son, bli vis och därmed min glädje.
    Då kan jag bemöta alla som ringaktar mig.

12 Den kloke ser faran och sätter sig i säkerhet.
    De okunniga går bara vidare och får sedan lida för det.

13 Ta manteln av den som gått i borgen för en främling,
    kräv pant av en okänd.

14 Om någon med hög röst välsignar sin medmänniska tidigt på morgonen,
    kommer det att tas som en förbannelse.

15 En tjatig kvinna är som
    ihållande takdropp en regnig dag.
16 Att hejda henne är som att försöka stoppa vinden
    eller hålla fast olja med handen.

17 Järn slipas mot järn
    och den ena människan mot den andra.

18 Den som vårdar ett fikonträd får äta dess frukt,
    och den som har omsorg om sin herre blir belönad.

19 Som ansiktet speglar sig i vattnet,
    så speglar människohjärtan sig i varandra.[a]
20 Dödsriket och avgrunden får aldrig nog,
    inte heller människans ögon.

21 Silver prövas i degeln och guld i smältugnen,
    men en människa prövas genom sitt rykte.

22 Du kan krossa den dumme i morteln och mala honom med kornen,
    men hans dårskap går aldrig ur honom.

23 Håll ett öga på hur fåren har det
    och ta väl hand om dina hjordar.
24 Rikedomar består inte för evigt,
    ej heller ett diadem från generation till generation.
25 När hö bärgas in och nytt gräs växer fram
    och foder samlas in från bergen,
26 då har du lamm så att du får kläder,
    getter för betalning av åkermark,
27 och gott om getmjölk till föda åt dig och din familj
    samt till livsuppehälle för dina tjänarinnor.

28 De onda flyr fastän ingen förföljer dem,
    men den rättfärdige är trygg som ett lejon.
Ett land i uppror har många härskare,
    men en förståndig och kunnig ledare får ordningen att råda.

En fattig herre som förtrycker de fattiga
    är ett slagregn som förstör skörden.

De som inte rättar sig efter lagen prisar de onda,
    men de som håller lagen bekämpar dem.

De onda förstår inte vad som är rätt,
    men de som söker Herren vet allt.

Det är bättre att vara fattig och leva ett klanderfritt liv
    än att vara rik och leva ohederligt.

Den som lyder lagen är en förståndig son,
    men den som gör sällskap med frossare skämmer ut sin far.

Den som ökar sin rikedom genom ocker och räntor
    samlar åt den som hjälper de fattiga.

Om någon inte vill lyssna till lagen,
    blir även hans bön avskyvärd.

10 Den som leder de rättsinniga in på en ond väg
    faller själv i sin egen grop,
    men de oförvitliga får ärva det goda.

11 Den rike håller sig själv för vis,
    men en fattig man med insikt genomskådar honom.

12 När de rättfärdiga triumferar är lyckan stor,
    men när de gudlösa regerar gömmer sig folket.

13 Den som döljer sin synd blir aldrig lycklig,
    men den som bekänner den och ångrar sig möts med barmhärtighet.

14 Lycklig är den som alltid fruktar,
    den som förhärdar sig drabbas av olycka.

15 Som ett rytande lejon eller en björn som går till anfall
    är en ond härskare över ett maktlöst folk.

16 En furste som saknar vett är en förtryckare,
    men den som hatar orätt vinning får leva länge.

17 En mördare är på flykt ända till sin död,
    och ingen får hjälpa honom.

18 Den som lever ett klanderfritt liv blir räddad,
    men den som går orätta vägar kommer plötsligt att falla.

19 Den som odlar sin mark har tillräckligt med mat,
    men den som jagar efter tomhet blir utfattig.

20 Den trogne får rika välsignelser,
    men den som snabbt försöker bli rik kommer att få sitt straff.

21 Det är inte rätt att vara partisk,
    men ändå gör många orätt för en bit bröd.

22 Den girige strävar ivrigt efter rikedom
    och vet inte att fattigdom väntar honom.

23 Den som tillrättavisar uppskattas
    mer än den som smickrar.

24 Den som stjäl från någon av sina föräldrar
    och säger: ”Vad är det för fel med det?”
    är inte bättre än en fördärvare.

25 Den girige skapar tvist,
    men att lita på Herren ger riklig belöning.

26 Den som litar på sig själv är en dåre,
    men den som lever vist kan vara trygg.

27 Den som ger åt de fattiga
    ska ingenting sakna,

men den som blundar för dem
    kommer att förbannas av många.

28 När de ogudaktiga kommer till makten gömmer sig folket,
    men när de försvinner lever de rättfärdiga upp.

29 Den som trots upprepad tillrättavisning
    inte ändrar sig och inte heller accepterar kritik,
får stora problem och kan inte räddas.

Då de rättfärdiga är många gläder sig folket,
    men när de gudlösa regerar suckar man.

Den som är vis gör sin far glad,
    men den som går till prostituerade slösar bort en förmögenhet.

Med rättvisa bygger en kung upp landet,
    men med allt ökade pålagor ruinerar han det.

Den som smickrar sin medmänniska
    breder ut ett nät för hans fötter.

Den onde snärjs i sin synd,
    men den rättfärdige kan sjunga och glädja sig.

Den rättfärdige känner till de fattigas rättigheter,
    men den gudlöse känner inget medlidande.

Hädare kan hetsa upp en hel stad,
    men de visa lugnar ner vreden.

Om den vise går till rätta med den dumme
    blir det bara ilska och skratt och ingen ro.

10 Blodtörstiga människor hatar den oskyldige
    och försöker ta den rättsinniges liv.[b]

11 En dåre ger fritt utlopp för sitt temperament,
    men den vise behärskar sig.

12 Om en regent lyssnar på lögner,
    har han snart bara skurkar i sin tjänst.

13 Den fattige och förtryckaren har det gemensamt
    att Herren ger bådas ögon ljus.

14 Om en kung skaffar de fattiga rätt
    kommer hans tron för alltid att bestå.

15 Tillrättavisningens ris ger vishet,
    men ett ouppfostrat barn skämmer ut sin mor.

16 När de ogudaktiga blir fler ökar synden,
    men de rättfärdiga ska se deras fall.

17 Uppfostra din son,
    så ska han ge dig förnöjsamhet och glädje.

18 Utan uppenbarelse blir folket förvildat,
    men lycklig är den som håller lagen.

19 En tjänare kan inte tillrättavisas med bara ord.
    Även om han förstår, lyder han inte.

20 Ser du en man som snabbt tar till orda,
    så finns det större hopp om en dåre än om honom.

21 Om man skämmer bort en tjänare redan från ungdomen,
    blir han till sist ett bekymmer[c].

22 En argsint man vållar strid,
    och den hetlevrade syndar ofta.

23 Högfärd leder till förödmjukelse,
    men den ödmjuke blir ärad.

24 Den som delar bytet med en tjuv hatar sig själv.
    Han ställs under ed men vittnar inte.

25 Människofruktan är en snara,
    men den som förtröstar på Herren är trygg.

26 Många söker audiens hos den styrande,
    men från Herren får var och en rättvisa.

27 De rättfärdiga avskyr den som gör orätt,
    och de gudlösa avskyr den som lever rätt.

Footnotes:

  1. 27:19 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 29:10 Eller: Blodtörstiga människor hatar den oskyldige, men de rättsinniga försöker rädda hans liv.
  3. 29:21 Det hebreiska ordets betydelse är okänd.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Korintierbrevet 10 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Paulus försvarar sitt uppdrag som apostel

10 Jag, Paulus, som är så vag när jag är hos er och modig när jag är långt borta, vädjar till er vid Kristus mildhet och godhet: låt mig få slippa använda mitt mod och min myndighet när jag kommer till er, vilket jag är beredd att göra om jag måste gå emot dem som menar att jag styrs av själviska motiv. Visserligen lever vi här i världen, men vi kämpar inte med världsliga metoder. Nej, de vapen vi använder är inte mänskliga utan har Guds mäktiga kraft, som kan bryta ner alla starka fästen. Vi bryter ner alla tankebyggnader, stolta argument och allt trotsigt som går emot kunskapen om Gud. Varje tanke tar vi till fånga och tvingar den att lyda Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydnad, så snart er lydnad blivit fullständig.

Ni betraktar allting på ett ytligt sätt. Om någon är övertygad om att han tillhör Kristus, bör han förstå att vi tillhör Kristus lika mycket som han.[a] Ja, även om jag skulle kunna skryta ännu mer med den myndighet vi har fått av Herren – en myndighet som är till för att bygga upp er, inte för att bryta ner – skulle jag inte behöva skämmas. Men jag vill inte att det ska verka som om jag är ute efter att skrämma er med mina brev. 10 En del säger ju: ”Hans brev är fulla av myndighet och kraft, men när han själv kommer hit, då är han ynklig och svag och inte mycket att lyssna på.” 11 Men den som talar på det viset måste förstå att vad vi brevledes är i ord, på långt avstånd, det är vi i våra handlingar när vi är hos er.

12 Vi kan inte tänka oss att jämföra eller likställa oss med de människor hos er som bara framhäver sig själva. De mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva – så oförståndigt! 13 Vi vill dock inte överdrivet berömma oss själva, utan hålla oss inom den gräns Gud har gett oss: att vi skulle nå fram ända till er. 14 Om vi inte hade kommit till er, då hade vi överdrivit. Men nu var vi ju de första som kom till er med evangeliet om Kristus. 15 Vi vill inte ta åt oss äran för det arbete som andra har uträttat. Men när er tro växer sig starkare, hoppas vi att kunna arbeta ännu mera bland er. 16 Sedan kan vi gå vidare och förkunna evangeliet i regioner bortom er. Då behöver vi inte riskera att skryta över sådant som andra har utfört. 17 ”Den som vill skryta, ska skryta över Herren.”[b] 18 Den som framhåller sig själv består inte provet; det gör den som Herren rekommenderar.

Footnotes:

  1. 10:7 Paulus syftade antagligen på den grupp i församlingen som nämns i 1 Kor 1:10-12, och på människor som spred falsk undervisning.
  2. 10:17 Se Jer 9:24.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes