A A A A A
Bible Book List

4 Moseboken 23-25 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

23 Bileam sa: ”Bygg sju altaren åt mig och gör i ordning sju unga tjurar och sju baggar till offer!” Balak gjorde som Bileam sa och tillsammans offrade de en ung tjur och en bagge på varje altare.

Sedan sa Bileam till kungen: ”Stå här vid ditt brännoffer, så ska jag gå åt sidan och se om Herren vill visa sig för mig. Vad han än avslöjar för mig ska du få veta.”

Bileam gick upp på en kal höjd och Gud visade sig där för honom. ”Jag har gjort i ordning sju altaren och jag har låtit offra en ung tjur och en bagge på varje altare”, sa Bileam.

Då gav Herren Bileam ett budskap och befallde honom att gå och tala det till Balak.

När Bileam kom tillbaka, stod kungen bredvid brännoffren tillsammans med alla hövdingarna i Moab och Bileam stämde upp sin siarsång:

”Balak har fört mig hit från Arams land,
    kungen i Moab från bergen i öster.
’Kom’ sa han, ’förbanna Jakob åt mig!
    Låt din vrede uppväckas mot Israel!’
Men hur skulle jag kunna förbanna
    vad Gud inte har förbannat?
Hur kan jag fördöma ett folk
    som Herren inte har fördömt?
Jag ser dem från klippornas topp,
    jag iakttar dem från höjderna.
De bor avskilt och vill inte jämföra sig med andra.
10     Vem kan mäta dem som är som sandkorn?
Det går inte att räkna ens en fjärdedel av dem.
    Om jag bara kunde få dö som de rättfärdiga!
Ja, låt mig få sluta som de!”

11 ”Vad är det du har gjort mot mig?” frågade Balak Bileam. ”Jag hämtade dig för att förbanna mina fiender och nu har du välsignat dem!” 12 Men Bileam svarade: ”Hur skulle jag kunna säga något annat än det som Herren har befallt mig?”

Bileam välsignar Israel för andra gången

13 ”Följ med mig till en annan plats”, sa Balak till honom. ”Där kommer du att se en annan del av folket men inte dem alla. Därifrån ska du förbanna dem åt mig.”

14 Balak tog med sig Bileam till Väktarplatån på toppen av Pisga. Där byggde han sju altaren och på vart och ett av dem offrade han en ung tjur och en bagge.

15 Sedan sa Bileam till Balak: ”Stå här vid ditt brännoffer medan jag går för att möta honom där borta.”

16 Och Herren visade sig för Bileam och talade om för honom vad han skulle säga och befallde honom att gå tillbaka till Balak och framföra det. 17 Bileam återvände till Moabs kung och hövdingar som stod bredvid sitt brännoffer. ”Vad har Herren sagt?” frågade Balak. 18 Bileam stämde upp sin siarsång:

”Res dig, Balak,
    och lyssna på mig, du Sippors son!
19 Inte är väl Gud en människa,
    så att han skulle kunna ljuga?
Han ändrar sig inte som människor gör.
    Gör han inte det han säger?
    Fullföljer han inte det han lovar?
20 Jag har fått befallning att välsigna.
    Gud har välsignat dem och jag kan inte ändra det.

21 Ingen olycka[a] syns i Jakob,
    han ser ingen ofärd i Israel.
Herren deras Gud är med dem.
    Han hyllas med jubelrop som kung bland dem.
22 Gud har lett dem ut ur Egypten.
    Israel äger styrka som en vildoxe.
23 Ingen svartkonst kan komma över Jakob,
    och ingen spådom ska drabba Israel.
För nu ska det sägas om Jakob och Israel:
    ’Vad har inte Gud gjort!’
24 Det folket reser sig upp som en lejoninna
    och vilar inte förrän de har ätit upp sitt byte
och druckit de slagnas blod.”

25 Då sa Balak till Bileam: ”Om du inte tänker förbanna dem, kunde du väl åtminstone låta bli att välsigna dem!” 26 Men Bileam svarade Balak: ”Sade jag inte till dig att jag måste göra allt som Herren befaller?”

Bileam välsignar Israel för tredje gången

27 Då sa Balak till Bileam: ”Kom! Jag ska ta dig med till en annan plats. Kanske vill Gud låta dig förbanna dem åt mig därifrån.”

28 Han tog Bileam med sig till berget Pegor med utsikt över Jeshimon 29 och än en gång bad Bileam kungen att bygga sju altaren och att göra i ordning sju unga tjurar och sju baggar till offer.

30 Balak gjorde som Bileam sa och offrade en ung tjur och en bagge på varje altare.

24 Bileam förstod nu att Herren tänkte välsigna Israel, så han avstod från att söka tecken som han gjort vid de tidigare tillfällena och såg i stället mot öknen. När han lyfte blicken, såg han Israel lägrat efter de olika stammarna. Då kom Guds Ande över Bileam och han stämde upp sin siarsång:

”Så talar Bileam, Beors son,
    mannen som kan se klart[b],
han som hört vad Gud säger,
    sett det som den Väldige har visat honom,
han som faller ner inför honom, och vars ögon öppnas:

Hur sköna är inte dina tält, Jakob,
    och dina boningar, Israel!

Som gröna dalar sträcker de sig ut,
    som trädgårdar vid flodstranden,
som aloeträd planterade av Herren själv,
    som cedrar vid vattnet.
Vatten ska flöda ur deras hinkar,
    och deras sådd ska vara välbevattnad.[c]

Deras kung ska bli större än Agag.
    Deras kungarike är upphöjt.

Gud har lett honom ut ur Egypten.
    Han har styrka som en vildoxe,
och ska sluka folken som står honom emot.
    Han ska bryta sönder fiendernas ben.
Han ska skjuta dem med vassa pilar.
    Han vilar som ett lejon,
som en lejoninna som ingen vågar störa.

Välsignad är den som välsignar dig,
    och förbannad den som förbannar dig!”

10 Nu blev Balak rasande. Han slog ihop händerna och sa: ”Jag skickade efter dig för att du skulle förbanna mina fiender och i stället har du nu välsignat dem tre gånger! 11 Ge dig i väg härifrån! Gå hem! Jag hade planerat att ge dig en riklig belöning, men nu har Herren berövat dig den förmånen.”

12 Bileam svarade Balak: ”Men jag sa ju till dina sändebud som du skickade, 13 att om du så gav mig hela ditt palats fyllt med silver och guld, så kunde jag ändå inte gå förbi Herrens ord och säga ett enda ord av mig själv, vare sig gott eller ont! Jag kan bara säga det som Herren befaller. 14 Nu ska jag gå tillbaka till mitt eget folk, men först vill jag tala om för dig vad detta folk kommer att göra med ditt folk i framtiden.”

Bileam välsignar Israel för fjärde gången

15 Bileam stämde upp sin siarsång:

”Så talar Bileam, Beors son, en man
    vars ögon är öppna.
16 Så talar han som hör Guds ord
    och får kunskap från den Högste.
Han ser vad den Väldige visat honom.
    Han faller ner inför honom och hans ögon öppnas.

17 Jag ser honom, men inte nu,
    jag skådar honom, men inte nära.
En stjärna ska komma från Jakob,
    en spira höjas från Israel.
Den krossar Moabs tinningar
    och hjässan på alla Sets söner.
18 Israel ska äga hela Edom och Seir,
    sina fiender.
Israels makt ska bli stor.
19     Från Jakob ska en härskare stå upp
och förgöra de överlevande i staden.”

20 Sedan såg Bileam Amalek och stämde upp sin siarsång:

”Amalek var den förste bland folken,
    men hans öde är fördärv.”

21 Därefter såg han keniterna och stämde upp sin siarsång:

”Din boning är så trygg
    och ditt näste är placerat bland klipporna.
22 Men ändå ska Kain[d] utrotas,
    när Assur ska föra dig bort i fångenskap.”

23 Han stämde upp sin siarsång:

”Vem kan komma undan med livet i behåll när Gud gör detta?
24     Skepp ska komma från kittéernas kust
och kuva både Assur och Ever.
    De måste också ödeläggas.”

25 Bileam återvände sedan hem, och Balak gick åt sitt håll.

Israeliterna tillber Baal

25 Medan Israel befann sig i Shittim, började folket bedriva otuktigt sexuellt umgänge med moabitiska flickor som inbjöd dem att delta i deras avgudars offermåltider. Folket åt och tillbad deras avgudar.

Så slöt sig Israel till Baal-Pegor. Herren brann av vrede över sitt folk och han befallde Mose: ”Grip och avrätta alla folkets ledare och låt deras döda kroppar synas[e] inför allt folket så att Herrens vrede vänds bort från Israel!”

Mose gav då domarna befallning om att låta avrätta alla dem som tillbett Baal-Pegor.

Men en av de israelitiska männen tog med sig en midjanitisk flicka in i lägret mitt framför ögonen på Mose och hela den israelitiska menigheten där de stod gråtande vid ingången till uppenbarelsetältet. När Pinechas, Elasars son och prästen Arons sonson, fick se detta, gick han från menigheten, tog sitt spjut och följde efter mannen in i tältet. Han borrade spjutet rakt genom israelitens kropp och in i flickan. Omedelbart upphörde den hemsökelse som drabbat Israel, men dessförinnan hade 24 000 personer fått sätta livet till.

10 Då talade Herren till Mose: 11 ”Eftersom Pinechas, son till Elasar, har vänt min vrede från israeliterna, för han brann av samma lidelse som jag bland dem, utrotade jag inte israeliterna i min lidelse. 12 Tillkännage därför att jag sluter ett fredsförbund med honom. 13 För honom och hans ättlingar ska detta vara ett bestående prästerligt förbund, eftersom han brann av lidelse för sin Gud och skaffade försoning åt Israel.”

14 Den israelitiske mannen som blev dödad tillsammans med den midjanitiska flickan hette Simri och var son till Salu, en av ledarna i Simons stam. 15 Den dödade flickan hette Kosbi och var dotter till Sur, en av de midjanitiska furstarna.

16 Herren talade till Mose igen: 17 ”Midjaniterna är era fiender. Döda dem! 18 De betraktar er som fiender och lurar er genom sin listighet som det blev med Pegor och deras syster[f] Kosbi, dottern till den midjanitiske hövdingen, som dödades när hemsökelsen drabbade er för Pegors skull.”

Footnotes:

 1. 23:21 Eller: orätt.
 2. 24:3 se klart – det hebreiska uttryckets innebörd är osäker.
 3. 24:7 Enligt andra handskrifter: Folk ska bäva för Israels makt, hans arm ska härska över många folk. Enligt Septuaginta: En man ska komma av hans säd och härska över många folk.
 4. 24:22 Syftar på keniterna i v. 21.
 5. 25:4 Grundtextens exakta innebörd är osäker.
 6. 25:18 Behöver inte syfta på någon direkt biologisk släktskap utan kan betyda rent allmänt landsmaninna.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Markus 7:14-37 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

14 Sedan kallade Jesus till sig folket på nytt och sa: ”Hör på allihop och försök att förstå. 15 Det är inte det som kommer in i människan utifrån som gör henne oren,[a] utan det är det som kommer ut från människan som gör henne oren.”[b]

17 När Jesus sedan hade lämnat folkhopen och kommit hem igen, frågade hans lärjungar honom om liknelsen.

18 ”Förstår inte ni heller?” frågade han. ”Inser ni inte att det som kommer in i en människa utifrån aldrig kan göra henne oren? 19 Det går ju inte in i hennes hjärta, utan passerar bara genom magen och kommer ut på avträdet.” Med detta förklarade Jesus all mat ren.[c]

20 Sedan tillade han: ”Det som kommer ut ur människan gör henne oren. 21 Inifrån, ifrån människohjärtan, kommer ju onda tankar, sexuell omoral, stöld, mord, 22 otrohet i äktenskapet, egoism, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högfärd och allt annat oförstånd. 23 Allt detta onda kommer inifrån, och det är det som gör människan oren.”

En icke-judisk kvinnas tro

(Matt 15:21-28)

24 Sedan gick han därifrån och kom till trakten av Tyros[d], där han tog in i ett hus. Han ville inte att det skulle bli känt, men det gick inte att hemlighålla. 25 En kvinna, som hade en dotter som var besatt av en oren ande, fick höra om honom och kom genast dit och kastade sig ner för Jesus fötter. 26 Det var en grekisk[e] kvinna, av syrisk-fenikisk härkomst. Hon bad att han skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter.

27 Jesus sa till henne: ”Låt först barnen bli mättade, för det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” [f]

28 Hon svarade: ”Det är sant, Herre, men till och med hundarna under bordet får äta av de smulor som barnen lämnar.”

29 ”Eftersom du säger så”, sa han, ”gå hem igen, för den onda anden har lämnat din dotter.”

30 När hon kom hem, låg flickan i sängen, och den onda anden var borta.

Jesus botar en döv man med talsvårigheter

(Matt 15:29-31)

31 Från Tyros område gick Jesus vidare till Sidon och sedan till Galileiska sjön via Tiostadsområdet. 32 Där kom man till honom med en döv man, som också hade talsvårigheter, och man bad att Jesus skulle lägga sin hand på honom.

33 Jesus ledde honom då undan från folket och satte fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. 34 Sedan såg han upp mot himlen, suckade djupt och sa: ”Effata![g]” (det betyder: Öppna dig!) 35 Och genast kunde mannen höra perfekt, och han talade klart och tydligt.

36 Jesus förbjöd folket att berätta vad som hade hänt. Men ju mer han förbjöd dem, desto mer spred de nyheten. 37 De var fulla av förvåning och sa: ”Allt han gör är fantastiskt! Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala.”

Footnotes:

 1. 7:15 Lagen har en mängd regler om vad man får och inte får äta, jfr 3 Mos 11. Här är det dock frågan om att äta med otvättade händer, inte maten i sig.
 2. 7:15 En del handskrifter har med en extra vers: …gör er orena. 16 Lyssna noga och försök att förstå!
 3. 7:19 Eller: avträdet, och detta gör all mat ren.
 4. 7:24 Tyros låg i Fenikien, cirka åtta mil från Kafarnaum.
 5. 7:26 Enligt Matt 15:22 också kanaaneisk.
 6. 7:27 Jesus verkade främst bland judarna, som efter hans död och uppståndelse skulle sprida budskapet om honom till jordens alla folk. Men då och då gjorde Jesus ett undantag. Jfr Matt 8:5-13, där han botar en romersk soldats tjänare.
 7. 7:34 Effata är arameiska, ett av de språk som talades i Israel på den här tiden.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes