A A A A A
Bible Book List

3 Moseboken 14 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Rening efter spetälska

14 Herren talade till Mose: ”Detta är lagen som gäller en spetälsk som ska förklaras ren. Han ska föras till prästen som ska gå ut till den sjuke utanför lägret och undersöka honom. Om den spetälske har blivit botad, ska prästen skaffa två levande rena fåglar och sedan ta lite cederträ, karmosinrött garn och några kvistar isop för den som ska förklaras ren. Prästen ska sedan låta slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten. Den andra fågeln ska levande doppas i blodet av fågeln som slaktades över det friska vattnet, tillsammans med cederträet, det karmosinröda garnet och isopen. Sedan ska prästen sju gånger stänka blodet på mannen som blivit botad från sin spetälska och han ska förklara honom ren och sedan låta den levande fågeln flyga sin väg.

Därefter ska mannen som blivit ren tvätta sina kläder, raka av sig allt hår och bada, så att han blir ren innan han får återvända till lägret. Men han måste vänta ytterligare sju dagar innan han får gå in i sitt tält. På den sjunde dagen ska han på nytt raka av sig allt hår och skägg och båda ögonbrynen, tvätta sina kläder och bada, och efter att han rakat av allt sitt hår ska han vara ren.

10 På den åttonde dagen ska han ta två felfria lamm av hankön, ett felfritt årsgammalt lamm av honkön, nio liter fint mjöl blandat med olja till matoffer och ytterligare en halv liter olja[a]. 11 Sedan ska prästen som förklarar honom ren ställa mannen och hans offer inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet.

12 Prästen ska ta ett av lammen och oljan och offra det till Herren som ett skuldoffer genom att lyfta upp det inför Herren. 13 Sedan ska han slakta lammet där man slaktar syndoffer- och brännofferdjur på en helig plats. Skuldoffret ska sedan ges åt prästen, precis som när man bär fram syndoffer. Det är högheligt. 14 Prästen ska ta blodet från skuldoffret och stryka det på högra örsnibben på den som renas och också på hans högra hands tumme och på högra fotens stortå.

15 Därefter ska prästen ta oljan, hälla den i sin vänstra hand, 16 doppa sitt högra pekfinger i den och stänka den med sitt finger inför Herren sju gånger. 17 En del av oljan som prästen har kvar i handen ska han stryka på mannens högra örsnibb, på hans högra hands tumme och stortån på hans högra fot ovanpå blodet från skuldoffret. 18 Resten av oljan i hans hand ska användas för att smörja mannens huvud. På så sätt ska prästen skaffa mannen försoning inför Herren.

19 Sedan ska prästen bära fram syndoffret och skaffa försoning för den som ska renas från sin orenhet. Efteråt ska prästen slakta brännofferdjuret 20 och offra det tillsammans med matoffret på altaret för att skaffa försoning för honom, som därefter blir ren.

21 Om han är så fattig att han inte har råd med två lamm, får han bära fram bara ett lamm av hankön för skuldoffret. Detta ska lyftas upp som ett offer till försoning för honom. Vidare ska han som matoffer bära fram tre liter fint mjöl blandat med olja och dessutom en halv liter olja.

22 Han ska också bära fram två turturduvor eller två unga duvor efter vad han har råd till och använda en av dem till syndoffer och den andra till brännoffer. 23 Han ska på den åttonde dagen av sin rening föra fram dem till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet inför Herren. 24 Prästen ska ta skuldofferlammet och den halva litern olja och lyfta upp dem som ett lyftoffer inför Herren. 25 Sedan ska han slakta skuldofferlammet och stryka en del av dess blod på högra örat på den som ska renas, på hans högra tumme och på stortån på hans högra fot.

26 Sedan ska prästen hälla av oljan i sin vänstra hand 27 och med sitt högra pekfinger stänka av den sju gånger inför Herren. 28 Därefter ska han stryka en del av oljan från sin hand på mannens högra örsnibb, högra tumme och högra stortå ovanpå blodet från skuldoffret. 29 Det som är kvar av oljan i hans hand ska han hälla ut över huvudet på den som ska renas till försoning för honom inför Herren.

30 Sedan ska han offra en av turturduvorna eller av de två unga duvorna efter vad man haft råd med. 31 En av dem är för syndoffret och den andra för brännoffret tillsammans med matoffret. Prästen ska skaffa försoning åt den som ska renas inför Herren.” 32 Detta är lagen för dem som har blivit renade från spetälska men inte har möjlighet att bära fram de offer som vanligen fordras för reningen.

Spetälska på hus

33 Sedan talade Herren till Mose och Aron: 34 ”När ni kommer in i Kanaans land som jag har gett er och jag låter något hus där angripas av spetälskemögel, 35 ska ägaren till huset rapportera det för prästen och säga: ’Det ser ut som om det skulle vara mögel i mitt hus.’

36 Prästen ska då ge order om att huset utryms innan han undersöker det för att inte alltsammans ska anses som orent. Sedan ska han gå in och undersöka huset. 37 Om han hittar gröna eller röda fläckar på husets väggar och de tycks vara under väggens yta, 38 ska han gå ut därifrån och hålla huset stängt i sju dagar. 39 På den sjunde dagen ska prästen komma tillbaka och undersöka husets väggar igen. Om fläckarna har spritt sig på väggen 40 ska prästen ge order om att riva bort de angripna stenarna och kasta bort dem på en oren plats utanför staden. 41 Sedan ska han ge order om att man skrapar hela huset invändigt. Den avskrapade putsen ska kastas på en oren plats utanför staden. 42 Andra stenar ska ersätta dem som tagits bort och man ska putsa huset med ny lera.

43 Men om fläckarna framträder igen efter det att man har ersatt de gamla stenarna och putsen, 44 ska prästen komma tillbaka och undersöka huset. Om han ser att fläckarna har spritt sig är det mögel och huset är orent. 45 Då ska huset rivas. Alla stenar, allt timmer och puts ska bäras ut ur staden till en oren plats.

46 Den som går in i huset medan det är stängt ska vara oren till kvällen. 47 Den som sover eller äter i huset ska tvätta sina kläder.

48 Men om fläckarna inte har kommit tillbaka när prästen kommer igen för att inspektera det efter att det har blivit putsat, då ska han förklara huset rent. Då är möglet borta. 49 För att rena huset måste han ta två fåglar, cederträ, karmosinrött garn och några kvistar isop. 50 En av fåglarna ska han slakta över ett lerkärl med friskt vatten. 51 Sedan ska han doppa cederträet, isopen, det karmosinröda garnet och den levande fågeln i blodet efter den fågel som slaktats samt i det friska vattnet och bestänka huset sju gånger. 52 På så sätt ska han rena huset med fågelns blod, med det friska vattnet, med den levande fågeln, cederträt, isopen och det karmosinröda garnet. 53 Sedan ska han låta den levande fågeln flyga bort över fälten utanför staden. Så skaffar han försoning för ett hus och renar det.”

54 Detta är alltså lagen om all spetälska, skorv, 55 spetälskemögel i kläder och hus 56 och svullnader, utslag och ljusa fläckar på huden. 57 Genom den kan man avgöra om något är orent eller rent. Detta är lagen om spetälska.

Footnotes:

  1. 14:10 Måtten nio liter fint mjöl (tre tiondels efa) och en halv liter olja (en log) är beräknade utifrån att en efa var 30 liter (har varierat mellan 20 och 40 liter) och att en log motsvarar en halv liter.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Matteus 26:51-75 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

51 En av de män som var med Jesus drog då sitt svärd och högg örat av översteprästens tjänare. 52 Men Jesus sa till honom: ”Stoppa tillbaka svärdet! De som använder svärd, kommer själva att falla för svärd. 53 Inser du inte att jag skulle kunna be min Fader att skicka mer än tolv arméer med änglar för att hjälpa mig, och att han genast skulle göra det? 54 Men hur skulle det då gå i uppfyllelse som förutsagts i Skriften, att allt detta måste hända?”

55 Sedan vände sig Jesus till folkhopen och sa: ”Som mot en farlig brottsling har ni kommit med svärd och klubbor för att gripa mig! Varje dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. 56 Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter ska gå i uppfyllelse.[a]

I samma stund övergav alla hans lärjungar honom och flydde.

Jesus förhörs av det judiska rådet

(Mark 14:53-65; Luk 22:54-55; 22:63-71; Joh 18:12-13; 18:19-24)

57 De som hade arresterat Jesus förde honom nu till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och folkets ledare hade samlats. 58 Petrus följde efter på avstånd, ända in på gården till översteprästens palats. Där slog han sig sedan ner bland tjänarna för att se vad som skulle hända.

59 Översteprästerna och hela det judiska rådet[b] försökte hitta falska vittnesberättelser som skulle räcka för att döma Jesus till döden. 60 Men de hittade inga, trots att det fanns många som var villiga att vittna falskt.

Till slut kom två 61 som sa: ”Vi har hört den här mannen säga: ’Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar.’ ”

62 Då reste sig översteprästen och sa till Jesus: ”Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?” 63 Men Jesus teg.

Då sa översteprästen: ”Inför den Gud som lever besvär jag dig att du talar om för oss om du är Messias, Guds Son.”

64 Jesus svarade: ”Det är du själv som kallar mig det. Men jag säger er, att efter detta ska ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.[c]

65 Då slet översteprästen sönder sina kläder och ropade: ”Han har hädat! Vi behöver väl inga fler vittnen! Ni har själva hört hädelsen. 66 Vad anser ni?” De ropade tillbaka: ”Han förtjänar döden!”

67 Sedan spottade de Jesus i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Några gav honom också örfilar 68 och sa: ”Du som är Messias, visa nu att du är en profet! Avslöja vem som slog dig.”

Petrus förnekar att han känner Jesus

(Mark 14:66-72; Luk 22:54-62; Joh 18:16-18; 18:25-27)

69 Under tiden satt Petrus ute på gården. En tjänsteflicka kom då fram till honom och sa: ”Du var väl också tillsammans med den där Jesus från Galileen!” 70 Men Petrus nekade inför alla och sa: ”Jag vet inte ens vad du pratar om.”

71 Sedan gick han ut i porten, och där fick en annan tjänsteflicka syn på honom. ”Den här mannen var tillsammans med Jesus från Nasaret”, sa hon till dem som stod runt omkring. 72 Men Petrus nekade igen, ja, han till och med svor på det: ”Jag känner inte den där mannen!”

73 Efter en stund kom de som stod där fram till honom och sa: ”Visst är du en av dem. Det hörs på din dialekt.” 74 Petrus svor då igen och bedyrade: ”Jag känner inte den mannen.” Och i samma stund gol tuppen.

75 Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: ”Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger.” Och han gick ut och grät bittert.

Footnotes:

  1. 26:56 Jfr Sak 13:7.
  2. 26:59 Det judiska rådet, Sanhedrin, hade cirka 70 medlemmar, och bestod av alla de religiösa och politiska ledarna i Israel. Rådet fungerade under den romerska ockupationen som domstol, men hade också rätt att besluta i vissa politiska frågor.
  3. 26:64 Se Ps 110:1 och Dan 7:13.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes