A A A A A
Bible Book List

Predikaren 7-9 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Vem vet vad som är bra för människan i livet, under de få och meningslösa dagar hon vandrar här som en skugga? Och vem kan tala om för människan vad som kommer att hända under solen efter att hon är borta?

Visa levnadsråd

Ett gott rykte är bättre än den dyrbaraste parfym,
    och dödsdagen är bättre än födelsedagen.
Det är bättre att gå till ett sorgehus än till ett festställe,
    för det är varje människas öde,
och det bör varje levande betänka.
    Att sörja är bättre än att skratta,
för ett nedstämt ansikte gör gott för hjärtat.[a]
    Den vises tankar är i sorgehuset
men dårens på nöjesställen.
    Det är bättre att bli kritiserad av en vis man
än att lyssna på dårars sång.
    Som törnris som sprakar under grytan
är dårens skratt.
    Även det är meningslöst.

Rofferi gör en vis man till en dåre,
    och mutor fördärvar hans sinne.

Slutet är bättre än början,
    tålamod är bättre än högmod.
10 Var inte för snabb med att reta upp dig,
    för förargelse bor i dårars hjärtan.

11 Säg inte: ”Varför var det bättre förr?”
    för det är inte av vishet du ställer den frågan.
12 Vishet är lika bra som ett arv,
    en förmån för dem som ser solen.
13 Visheten beskyddar, och det gör även pengar,
    men fördelen med kunskapen
är att visheten ger sin ägare liv.

14 Se på Guds gärningar:

Vem kan göra rakt
    vad han har gjort krokigt?
15 Var glad under de goda tiderna,
    men inse i onda tider att Gud har gjort dem båda,
och människan kan inte utforska
    vad som kommer härefter.
16 I mitt meningslösa liv har jag sett
att den rättfärdige går under i sin rättfärdighet
    och den gudlöse lever länge i sin ondska.
17 Var inte alltför rättfärdig eller alltför vis.
    För varför skulle du fördärva dig själv?
18 Var inte alltför gudlös,
    och var inte en dåre.
Varför skulle du dö i förtid?
19     Det bästa är att gripa tag i det ena
utan att släppa det andra.
    Den som fruktar Gud slipper hamna i ytterligheter.

20 För den vise är visheten en större styrka
    än tio mäktiga män i staden.

21 Det finns ingen rättfärdig på jorden
    som gör gott och aldrig syndar.

22 Bry dig inte om vartenda ord som sägs av andra,
    så slipper du höra när din tjänare förbannar dig.
23 Du vet ju inom dig hur ofta du själv har förbannat andra.

24 Allt detta har jag prövat med visheten.

Jag sa: ”Jag vill bli vis”,
    men det övergick min förmåga.
25 Vad visheten än är, så är den långt borta
    och mycket grundläggande –
vem kan någonsin finna den?
26     Sedan beslöt jag att försöka lära känna,
utforska och söka visheten och meningen,
    för att inse att det onda är oförnuft och dårskapen vanvett.

27 Jag fann att bittrare än döden är en kvinna,
    vars hjärta är snaror och nät,
och vars händer är bojor.
    Den som är god inför Gud undgår henne,
men syndaren blir hennes fånge.

28 ”Se vad jag funnit,” säger Predikaren,

”jag har lagt det ena till det andra
    för att finna en mening,
29 som jag har sökt men inte funnit:
Jag har funnit en ärbar[b] man bland tusen,
men jag har inte funnit en enda ärbar kvinna bland dem.

30 Se, bara detta har jag funnit:
    Gud skapade människorna rättsinniga,
    men själva söker de allt annat.”

Att leva vist

(8:1—12:14)

Vem är som den vise
    som vet förklaringen till saker och ting?
Visheten lyser upp en människas ansikte
    och förvandlar hennes stränga uppsyn.

Jag säger:[c] Lyd kungen, så som du med ed svurit inför Gud att göra. Ha inte bråttom bort ur kungens närhet, och låt dig inte bli inblandad i något ont, för han gör som han vill. Kungens ord har en stor auktoritet, och vem kan säga till honom: ”Vad gör du?”

Den som lyder hans bud drabbas inte av något ont.
    Den vise känner till tid och domslut.
Det finns tid och domslut för allting,
    och människans ondska vilar tungt på henne.

Eftersom ingen vet vad som kommer att hända,
    vem kan tala om för henne vad som ska ske?
Ingen har makt över vinden,
    ingen kan hindra den.
Ingen har heller makt över sin dödsdag,
    och ingen kommer undan striden.
Ondskan kan inte rädda sina utövare.

Orättvisor

Allt detta har jag sett när jag betraktat det som sker under solen i en tid då en människa utövar makt över en annan, till sin egen olycka. 10 Jag har sett onda människor bli begravda, de som brukade komma och gå på den heliga platsen, och som sedan prisades i staden där de gjorde detta.[d] Även detta är meningslöst.

11 När domen inte genast fälls över det onda, kommer människorna att vilja göra ännu mer ont. 12 Men även om en syndare begår hundra onda gärningar och ändå får leva länge, så vet jag att det kommer att gå bra för dem som fruktar Gud. 13 Det går inte bra för den onde, och hans liv förlängs inte heller likt skuggan, eftersom han inte fruktar Gud.

14 Meningslöst är det som händer här på jorden: Det finns rättfärdiga som får vad de onda förtjänar och onda som får vad de rättfärdiga förtjänar. Även detta är meningslöst.

Arbetsglädje är en gåva från Gud

15 Då lovordade jag glädjen, eftersom det inte finns något bättre för människan under solen än att hon äter och dricker och är glad. Det är det som följer henne i hennes möda under den tid som Gud låter henne leva under solen.

Alla har samma väg att gå

16 När jag åtog mig att lära känna visheten och betrakta all den verksamhet som pågår på jorden – varken dag eller natt unnar man sig någon sömn – 17 då insåg jag att allt som Gud har gjort under solen är bortom människans fattningsförmåga. Hur människan än anstränger sig för att komma underfund med det, fattar hon det inte. Även om den vise säger sig veta, kan han ändå inte fatta.

Människans lott

Allt detta har jag begrundat och kommit fram till: De rättfärdiga och visa och deras gärningar är i Guds hand. Om en människa har kärlek eller hat framför sig vet hon inte. Samma öde drabbar alla, den rättfärdige och den gudlöse, den gode och rene och den orene, den som offrar och den som inte gör det.

Det går den gode
    som det går syndaren,
likaså den som svär en ed
    och den som är rädd för att svära.

Det finns ett ont i allt som sker under solen: alla har samma öde. Människornas hjärtan är fulla av ondska, och dårskap bor inom dem livet igenom, och sedan förenar de sig med de döda. Så länge någon lever finns det hopp. Även en levande hund är bättre än ett dött lejon.

De levande vet att de kommer att dö,
    men de döda vet ingenting.
De har ingen belöning att vänta,
    och man ska inte ens komma ihåg dem.
Deras kärlek, hat och avund är över,
    och de ska aldrig mer befatta sig med det som händer under solen.

Så ät ditt bröd med glädje, och drick ditt vin med glatt hjärta, för detta uppskattar Gud. Klä dig alltid i vita kläder, och låt inte olja fattas på ditt huvud. Lev lycklig tillsammans med den kvinna du älskar, alla dagar i ditt meningslösa liv, som Gud har gett dig under solen, i alla dina meningslösa dagar. För detta är din lott i livet och i din möda under solen. 10 Vad du än gör så gör det med all din kraft, för i dödsriket, dit du går, finns inget arbete, inga planer, ingen kunskap och ingen visdom.

11 Vidare såg jag under solen:
    Det är inte de snabba som vinner loppet
eller den starkaste som segrar i striden,
    inte heller de visa som har bröd,
inte de kloka som blir rika
    och inte de lärda som lyckas.
Nej, alla är de beroende av rätt tid och tillfälle.

12 En människa har inte heller kunskap om sin tid.

Likt fiskar som fångas i ett nät,
    eller som fåglar som fastnar i en snara,
så snärjs människorna i onda tider
    som plötsligt kommer över dem.

Vishet och dårskap

13 Också ett annat exempel på stor visdom såg jag under solen, och den gjorde starkt intryck på mig: 14 Det fanns en liten stad med få invånare, och dit kom en mäktig kung med sin armé och belägrade den med stora befästningar. 15 I staden fanns det en vis men fattig man, och han räddade staden med sin vishet. Men sedan var det ingen som kom ihåg honom. 16 Då sa jag: ”Vishet är bättre än styrka.” Men den fattiges vishet blir föraktad, och ingen fäster sig vid vad han säger.

17 Den vises ord i stillhet är starkare
    än ropen från den som för dårarnas talan.
18 Vishet är bättre än vapen,
    men en syndare fördärvar mycket gott.

Footnotes:

  1. 7:4 Tanken är antingen att människan mår bra av att sörja öppet, eller: …trots att ansiktet är nedstämt kan man vara vid gott mod.
  2. 7:29 ärbar är i bägge fallen ett tillägg för att lyfta fram grundtextens innebörd, där man resp. kvinna i detta sammanhang står för något dygdigt, ärovärt.
  3. 8:2 Grundtextens innebörd är osäker; säger finns inte där.
  4. 8:10 Grundtexten har blev bortglömda i stället för prisades; översättningen följer här andra hebreiska handskrifter samt Septuaginta och andra gamla översättningar.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Korintierbrevet 13 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Slutliga förmaningar

13 Det här är tredje gången jag kommer till er. ”Det krävs två eller tre vittnen för varje sak som ska avgöras.”[a] Vid mitt andra besök varnade jag, och varnar nu igen när jag är frånvarande, både dem som har syndat och alla andra: när jag kommer till er ska jag inte skona någon.

Ni vill ju ha bevis för att det är Kristus som talar genom mig. Han är inte svag inför er, utan han visar sin kraft hos er. Det är sant att han var svag när han korsfästes, men han lever genom Guds kraft. Också vi är svaga i honom, men ni ska leva tillsammans med honom genom Guds kraft som ni ska få uppleva.

Pröva er själva, om ni är i tron, testa er själva. Inser ni inte i er själva att Jesus Kristus är i er? Om inte, då består ni inte provet. Men jag hoppas att ni i alla fall ska inse att vi har bestått det.

Vi ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont, men inte för att det ska visa sig att vi har bestått provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan spelar det ingen roll om det ser ut som att vi inte bestod provet. Vi kan ju inte sätta oss emot sanningen utan bara vara för den. Vi gläder oss nämligen när vi är svaga men ni starka. Det är ju just det som är vår bön, att ni ska bli alltmer fullkomliga.

10 Det är också därför jag skriver detta till er redan nu, så att jag ska slippa vara sträng mot er när jag kommer, i kraft av den myndighet Herren har gett mig för att bygga upp och inte riva ner.

Slutönskan

11 Och så till sist, syskon: Var glada! Sträva efter det fullkomliga, rätta er efter mina förmaningar, var eniga och lev i frid med varandra. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er.

12 Hälsa varandra med en helig kyss.[b] Alla de heliga hälsar till er.

13 Nåd från Herren Jesus Kristus, kärlek från Gud, och den heliga Andens gemenskap åt er alla.

Footnotes:

  1. 13:1 Se 5 Mos 19:15.
  2. 13:12 Se not till Rom 16:16.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes