A A A A A
Bible Book List

1 Krönikeboken 1-3 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henok, Metushelach, Lemek och Noa. Noas söner var[a] Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10 Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11 Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12 patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13 Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14 till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15 hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16 arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17 Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18 Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19 Ever fick två söner, den ene hette Peleg[b] och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20 Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Eval, Avimael, Saba, 23 Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24 Sem, Arpakshad och Shelach,

25 Ever, Peleg, Regu,

26 Serug, Nachor, Terach,

27 Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28 Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29 Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31 Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32 Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33 Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34 Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35 Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36 Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37 Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38 Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39 Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40 Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41 Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42 Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43 Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44 När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45 När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46 När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47 När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48 När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49 När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50 När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51 Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52 Oholivama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mivsar, 54 Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Jakobs (Israels) ättlingar

(2:1—9:44)

(1 Mos 35:22-26)

Israels söner var

Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Asher.

Judas ättlingar

(Rut 4:18-19)

Judas söner var Er, Onan och Shela.

Dessa tre fick han med Bat-Shua[c], kanaaneiskan. Men Judas förstfödde son, Er, var ond i Herrens ögon och han dödade honom. Tamar, Judas sonhustru, födde honom Peres och Serach. Juda hade alltså fem söner.

Peres söner var Hesron och Hamul.

Serachs söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Darda, alltså sammanlagt fem.

Karmis son, Akar[d], var den som drog olycka över Israel när han förgrep sig på det som hade vigts åt förintelse.

Etan hade en son, Asarja.

Hesrons söner, som föddes åt honom, var Jerachmeel, Ram och Kalev[e].

Ram

(Rut 4:19-22)

10 Ram var far till Amminadav och Amminadav var far till Nachshon, judéernas furste. 11 Nachshon var far till Salma och Salma var far till Boas. 12 Boas var far till Oved och Oved var far till Jishaj.

13 Jishaj var far till Eliav, som var hans förstfödde, och sedan följde Avinadav, den andre, Shima, den tredje, 14 Netanel, den fjärde, Raddaj, den femte 15 Osem, den sjätte, och David, den sjunde. 16 Deras systrar var Seruja och Avigajil. Serujas tre söner var Avishaj, Joav och Asael. 17 Avigajil födde sonen Amasa, vars far var ismaeliten Jeter.

Kalev

18 Kalev, Hesrons son, fick barn med sin hustru Asuva och Jeriot[f]. Hennes söner var Jesher, Shovav och Ardon. 19 När Asuva dog, gifte sig Kalev med Efrat, som födde honom Hur. 20 Hur var far till Uri och Uri var far till Besalel.

21 Hesron gifte sig med dottern till Makir, Gileads far, när han var 60 år gammal och hon födde Seguv åt honom. 22 Seguv var far till Jair, som hade 23 städer i Gileads land. 23 Men Geshur och Aram erövrade av dessa Havvot Jair och även Kenat, med dess sextio kringliggande byar. Alla dessa var ättlingar till Makir, Gileads far.

24 Efter Hesrons död i Kalev-Efrata födde hans hustru Avia honom Ashchur, som sedan blev Tekoas far.[g]

Jerachmeel

25 Jerachmeels, Hesrons förstfödde sons, söner var Ram, den förstfödde, Buna, Oren, Osem och Achia. 26 Jerachmeel hade också en annan hustru som hette Atara. Hon födde Onam.

27 Rams, Jerachmeels förstföddes, söner var Maas, Jamin och Eker.

28 Onams söner var Shammaj och Jada.

Shammajs söner var Nadav och Avishur.

29 Avishurs hustru, som hette Avihajil, födde honom sönerna Achban och Molid.

30 Nadavs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös, 31 men Appajim fick sonen Jishi. Jishi fick sonen Sheshan och Sheshan fick Achlaj.

32 Jada, Shammajs bror, fick sönerna Jeter och Jonatan. Jeter dog utan barn, 33 men Jonatan fick sönerna Pelet och Sasa. Dessa var Jerachmeels ättlingar.

34 Sheshan hade inga söner utan bara döttrar. Han hade en egyptisk tjänare vid namn Jarcha. 35 Åt honom gav Sheshan sin dotter till hustru och hon födde Attaj åt honom.

36 Attaj var far till Natan och Natan till Savad. 37 Savad var far till Eflal och Eflal till Oved. 38 Oved var far till Jehu och Jehu till Asarja. 39 Asarja var far till Heles och Heles till Elasa. 40 Elasa var far till Sismaj och Sismaj till Shallum. 41 Shallum var far till Jekamja och Jekamja till Elishama.

Kalev

42 Kalevs, Jerachmeels brors, förstfödde son var Mesha. Han var far till Sif, som var far till Maresha, som var far till Hebron.

43 Hebrons söner hette Korach, Tappuach, Rekem och Shema. 44 Shema var far till Racham, som var far till Jorkoam. Rekem var far till Shammaj. 45 Shammaj fick sonen Maon, som var far till Bet-Sur.

46 Kalevs bihustru Efa födde honom Harran, Mosa och Gases. Harran var far till Gases.

47 Johdajs söner var Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa och Shaaf.

48 Kalevs bihustru Maaka födde honom Shever och Tirchana. 49 Hon födde också Shaaf, far till Madmanna, och Sheva, far till Makbena och Giva. Kalev hade också en dotter som hette Aksa.

50 Dessa var ättlingar till Kalev.

Hur, Efratas förstfödde son, fick sönerna Shoval, far till Kirjat-Jearim, 51 Salma, far till Betlehem, och Haref, far till Bet-Gader.

52 Ättlingar till Kirjat-Jearims far Shoval var Reaja och hälften av manachtéerna. 53 Kirjat-Jearims släkter var jitréerna, putéerna, shumatéerna och mishraéerna. Från dessa kom soratéerna och eshtauléerna.

54 Salmas ättlingar var Betlehem, netofatéerna, Atrot Bet Joav, den andra hälften av manachtéerna, soratéerna. 55 Från honom härstammar också de skriftlärdas familjer som bodde i Jabes, nämligen tiratéerna, shimatéerna och sukatéerna. Alla dessa var keniter som härstammade från Hammat, stamfadern i Rekavs släkt.

David

(2 Sam 3:2-5; 5:13-16; 1 Krön 14:4-7)

Davids söner, födda i Hebron var: Amnon, den förstfödde, född av Achinoam från Jisreel, den andre sonen Daniel, född av Avigajil från Karmel,

den tredje Absalom, son till Maaka, dotter till kung Talmaj i Geshur,

den fjärde Adonia, född av Haggit,

den femte Shefatja, född av Avital,

den sjätte Jitream, född av hustrun Egla.

Dessa sex söner föddes i Hebron, där David regerade i sju och ett halvt år.

Sedan regerade han från Jerusalem i ytterligare trettiotre år. Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shima, Shovav, Natan och Salomo, dessa fyra som Batseba[h], Ammiels dotter, födde.

David fick också Jivchar, Elishua, Elifelet, Nogah, Nefeg, Jafia, Elishama, Eljada och Elifelet, sammanlagt nio. Alla dessa var Davids söner, förutom sönerna med hans bihustrur, och deras syster var Tamar.

Salomo

10 Salomos son var Rehabeam,

vars son var Avia,

vars son var Asa,

vars son var Joshafat,

11 vars son var Joram,

vars son var Achasja,

vars son var Joash,

12 vars son var Amasja,

vars son var Asarja,

vars son var Jotam,

13 vars son var Achas,

vars son var Hiskia,

vars son var Manasse,

14 vars son var Amon

och vars son var Josia.

15 Josias söner var

Jochanan, den förstfödde,

Jojakim, den andre,

Sidkia, den tredje,

och Shallum, den fjärde.

16 Jojakim hade sonen

Jekonja

och sonen Sidkia.

Jekonja

17 Jekonja, som var tillfångatagen, hade söner som var Shealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama och Nedavja.

19 Pedajas söner var Serubbabel och Shimi.

Serubbabels söner var Meshullam och Hananja. De hade en syster som hette Shelomit. 20 Dessutom hade han sönerna Hashuva, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushav Hesed, alltså fem.

21 Hananjas ättlingar var Pelatja och Jesaja, samt Refajas, Arnans, Obadjas och Shekanjas söner.

22 Shekanjas ättlingar var Shemaja och Shemajas söner, Hattush, Jigal, Bariach, Nearja och Shafat, sammanlagt sex.

23 Nearjas tre söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam.

24 Eljoenajs sju söner var Hodavja, Eljashiv, Pelaja, Ackuv, Jochanan, Delaja och Anani.

Footnotes:

  1. 1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten.
  2. 1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela.
  3. 2:3 Eller Shuas dotter. Bat betyder dotter.
  4. 2:7 Se Jos. 7 där han kallas Akan. Namnet är förknippat med olycka, se Jos 7:24.
  5. 2:9 Mer exakt Keluvaj, som är en variant av namnet Kalev.
  6. 2:18 Jeriot kan också ha varit dotter till Kalev och Asuva; grundtexten är svårförståelig.
  7. 2:24 Grundtextens innebörd är osäker.
  8. 3:5 I den masoretiska texten Bat-Shua, en variant av namnet Batseba.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Johannes 5:25-47 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

25 Ja, sannerligen säger jag er: det kommer en stund, ja, den är faktiskt redan här, då de döda ska höra Guds Sons röst. Och de som hör den ska få liv. 26 Fadern har liv i sig själv, och han har också gett Sonen liv i sig själv. 27 Han har gett honom makten att döma, eftersom han är Människosonen. 28 Bli inte förvånade. Det kommer en stund då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst 29 och komma ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet, och de som har gjort det onda ska uppstå till dom.

30 Men jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer utifrån vad jag hör, och min dom är rättvis, eftersom jag inte söker min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

Vittnesbörd om Jesus

31 Om jag vittnar om mig själv, är inte mitt vittnesbörd trovärdigt. 32 Men det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att det han vittnar om mig är trovärdigt. 33 Ni har ju själva skickat några till Johannes, och han har vittnat för sanningen. 34 Jag har inget behov av någon människas vittnesbörd om mig, men jag berättar detta för att ni ska bli räddade. 35 Johannes var en brinnande lampa som lyste, och ni kunde glädjas åt hans ljus. 36 Jag har ett starkare vittnesbörd än Johannes. För de verk min Fader har gett mig att slutföra och som jag gör, de vittnar om att han har sänt mig. 37 Fadern själv, han som har sänt mig, har också vittnat om mig, men ni har inte hört hans röst eller sett hans gestalt, 38 och hans ord blir inte heller kvar i er, för ni tror inte på honom som han har sänt.

39 Ni forskar i Skrifterna, eftersom ni tror att de ger er evigt liv. Det är just de som vittnar om mig, 40 men ni vill inte komma till mig för att få liv.

41 Jag strävar inte efter att bli ärad av människor, 42 men jag vet att ni inte har Guds kärlek inom er. 43 Jag har kommit i min Faders namn, och ni vägrar att ta emot mig. Men om någon kommer i sitt eget namn, då tar ni emot honom. 44 Hur skulle ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra, ni som inte söker ära av honom som ensam är Gud? 45 Tänk inte att jag ska anklaga er inför min Fader. Nej, er anklagare är Mose, som ni sätter ert hopp till. 46 Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på mig, för det är mig han har skrivit om. 47 Men eftersom ni inte tror på det han har skrivit, så tror ni väl inte heller på det jag säger?”

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes