A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 97-99 Hungarian Károli (KAR)

97  Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.

Felhõ és homályosság van körülte; igazság és jogosság az õ székének erõssége.

Tûz jár elõtte, és köröskörül elégeti az õ szorongatóit.

Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld.

A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr elõtt, az egész földnek Ura elõtt.

Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden nép látja az õ dicsõségét.

Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak elõtte mind az istenek.

Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!

Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!

10 A kik szeretitek az Urat, gyûlöljétek a gonoszt! Megõrzi õ az õ kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébõl megszabadítja õket.

11 Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívûekre öröm.

12 Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az õ szentséges emlékezetét!

98  Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette õt az õ jobbkeze és az õ szentséges karja.

Tudtul adta az Úr az õ szabadítását; a népek elõtt megjelentette az õ igazságát.

Megemlékezett az õ kegyelmérõl és Izráel házához való hûségérõl; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.

Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!

Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;

Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr elõtt!

Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.

A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek

Az Úr elõtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.

99  Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld!

Nagy az Úr a Sionon, és magasságos õ minden nép felett.

Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent az!

És tisztesség a királynak, a ki szereti a jogosságot! Te megerõsítetted az egyenességet; jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban.

Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az õ lábainak zsámolya elé; szent õ!

Mózes és Áron az õ papjaival, és Sámuel az õ nevét segítségül hívókkal egybe, segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá õket.

Felhõ-oszlopban szólt vala hozzájok; megõrizték az õ bizonyságtételét és rendeletét, a melyet adott vala nékik.

Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad õket, kegyelmes Isten voltál hozzájok; de bosszúálló az õ hiábavalóságaik miatt.

Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az õ szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!

Rómaiakhoz 16 Hungarian Károli (KAR)

16  Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója:

Hogy fogadjátok õt az Úrban szentekhez illendõen, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert õ is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is.

Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban.

A kik az én életemért a saját nyakukat tették le; a kiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is.

És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az õ házokban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, a ki Akhája zsengéje a Krisztusban.

Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk.

Köszöntsétek Andronikust és Juniát az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, a kik híresek az apostolok között, a kik nálamnál is elõbb voltak a Krisztusban.

Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban.

Köszöntsétek Orbánt, a mi munkatársunkat a Krisztusban, és Stakhist az én szerelmesemet.

10 Köszöntsétek Apellest, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Aristóbulus [háznépébõl valókat.]

11 Köszöntsétek Heródiont az én rokonomat. Köszöntsétek a Nárcissus [háznépébõl] azokat, a kik az Úrban vannak.

12 Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálódnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Persist, ki sokat munkálódott az Úrban.

13 Köszöntsétek Rufust, ki kiválasztott az Úrban, és az õ anyját, a ki az enyém is.

14 Köszöntsétek Ásinkritust, Flégont, Hermást, Pátrobást, Merkuriust, és az atyafiakat, kik velök vannak.

15 Köszöntsétek Filológust és Juliát, Néreust és az õ nénjét, és Olimpást és minden szenteket, kik velök vannak.

16 Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.

17 Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, a kik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el.

18 Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az õ hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.

19 Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban.

20 A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.

21 Köszöntenek titeket Timótheus, az én munkatársam, és Luczius, Jáson, és Sosipáter az én rokonaim.

22 Köszöntelek titeket az Úrban én Tertius, ki e levelet írtam.

23 Köszönt titeket Gájus, a ki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszönt titeket Erástus a városnak kincstartója, és Kvártus atyafi.

24 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájan ti veletek. Ámen.

25 Annak pedig, a ki titeket megerõsíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök idõtõl fogva el volt hallgatva,

26 Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,

27 Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsõség mindörökké. Ámen.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes