Add parallel Print Page Options

146  Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!

Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!

Kimegyen a lelke; visszatér földébe, [és] aznapon elvesznek az õ tervei.

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az õ Istenében;

A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hûségét örökké;

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezõknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.

Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.

10 Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékrõl nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!

147  Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!

Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit;

Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi.

Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.

Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.

Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!

A ki beborítja az eget felhõvel, esõt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken;

A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.

10 Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;

11 Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.

12 Dicsõitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!

13 Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat.

14 Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.

15 Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az õ rendelete!

16 Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port.

17 Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az õ fagya elõtt?

18 Kibocsátja szavát s szétolvasztja õket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.

19 Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.

20 Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

148  Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat az égbõl; dicsérjétek õt a magas helyeken!

Dicsérjétek õt angyalai mind; dicsérjétek õt minden õ serege!

Dicsérjétek õt: nap és hold; dicsérjétek õt mind: fényes csillagai!

Dicsérjétek õt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!

Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk.

Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól.

Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind!

Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik;

Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok;

10 Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;

11 Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák!

12 Ifjak és szûzek, vének gyermekekkel:

13 Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!]

14 És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

149  Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje õt a kegyesek gyülekezete!

Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!

Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.

Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.

Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.

Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben;

Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!

Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.

Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

150  Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek Istent az õ szent helyén; dicsérjétek õt az õ hatalmának boltozatán!

Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint!

Dicsérjétek õt kürt-zengéssel; dicsérjétek õt hárfán és cziterán;

Dicsérjétek õt dobbal és tánczczal, dicsérjétek õt hegedûkkel és fuvolával;

Dicsérjétek õt hangos czimbalommal, dicsérjétek õt harsogó czimbalommal.

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!