Add parallel Print Page Options

89 Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.

90 Nemzedékrõl nemzedékre van a te igazságod, te erõsítetted meg a földet és áll az.

91 A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.

92 Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörûségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.

93 Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.

94 Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.

95 Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, [de] én a te bizonyságaidra figyelek.

96 Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.

97 Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.

99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.

100 Elõrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.

101 Minden gonosz ösvénytõl visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.

102 Nem távoztam el a te ítéleteidtõl, mert te oktattál engem.

103 Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesbb] az az én számnak!

104 A te határozataidból leszek értelmes, gyûlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.

105 Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

106 Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.

107 Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.

108 Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek elõtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.

109 Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedrõl el nem feledkezem.

110 Tõrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.

111 A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.

112 Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha [és] mindvégig.

113 Az állhatatlanokat gyûlölöm, de a te törvényedet szeretem.

114 Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.

115 Távozzatok tõlem gonoszok, hogy megõrizzem az én Istenemnek parancsolatait.

116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.

117 Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.

118 Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtõl elhajolnak, mert az õ álnokságuk hazugság.

119 Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.

120 Borzad testem a tõled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtõl.

121 Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!

122 Légy kezes a te szolgádért az õ javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.

123 Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.

124 Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!

125 Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!

126 Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.

127 Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.

128 Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyûlölöm.

129 Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megõrzi azokat.

130 A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, [és] oktatja az együgyûeket.

131 Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.

132 Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelõin.

133 Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!

134 Oltalmazz meg az emberek erõszakosságától, hogy megõrizzem a te határozataidat!

135 A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!

136 Víznek folyásai erednek az én szemeimbõl azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.

137 Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.

138 A te bizonyságaidat igazságban és hûségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.

139 Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedrõl az én ellenségeim.

140 Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.

141 Kicsiny vagyok én és megvetett, [de] a te határozataidról el nem feledkezem.

142 A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.

143 Nyomorúság és keserûség ért engem, [de] a te parancsolataid gyönyörûségeim nékem.

144 A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!

145 Teljes szívbõl kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.

146 Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megõrzöm a te bizonyságaidat.

147 Hajnal elõtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.

148 Szemeim megelõzik az éjjeli õrséget, hogy a te beszédedrõl gondolkodjam.

149 Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!

150 Közelgetnek [hozzám] az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtõl messze távoztak.

151 Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.

152 Régtõl fogva tudom a te bizonyságaid felõl, hogy azokat örökké állandókká tetted.

153 Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedrõl nem felejtkezem el!

154 Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!

155 Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törõdnek a te rendeléseiddel.

156 Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.

157 Sokan vannak az én háborgatóim és üldözõim, [de] nem térek el a te bizonyságaidtól.

158 Láttam a hûteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.

159 Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!

160 A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.

161 A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; [de] a te igédtõl félt az én szívem.

162 Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.

163 A hamisságot gyûlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.

164 Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.

165 A te törvényed kedvelõinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.

166 Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.

167 Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.

168 Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van elõtted.

169 Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.

170 Jusson elõdbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!

171 Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.

172 Nyelvem a te beszédedrõl énekel, mert minden parancsolatod igaz.

173 Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!

174 Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörûségem.

175 Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!

176 Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!

Read full chapter