A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 113-115 Hungarian Károli (KAR)

113  Dicsérjétek az Urat.
Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,

Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!

Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!

Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsõsége túl van az egeken.

Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?

A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;

A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szûkölködõt kivonszsza a sárból,

Hogy odaültesse õket a fõemberek közé, az õ népének fõemberei közé;

A ki beülteti a meddõt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!

114  Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:

Júda lõn az õ szentséges [népe] és Izráel az õ királysága.

A tenger látá õt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.

A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.

Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?

Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?

Indulj meg te föld az Úr orczája elõtt, a Jákób Istene elõtt,

A ki átváltoztatja a kõsziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.

115  Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsõséget, a te kegyelmedért és hívségedért!

Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az õ Istenök?

Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.

Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.

Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;

Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;

Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az õ torkukkal.

Hasonlók legyenek azokhoz készítõik, [és] mindazok, a kik bíznak bennök!

Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa õ.

10 Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa õ.

11 A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa õ.

12 Az Úr megemlékezik mi rólunk [és] megáld [minket]; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.

13 Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.

14 Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.

15 Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.

16 Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.

17 Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.

18 De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

1 Korintusi 6 Hungarian Károli (KAR)

Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok elõtt törvénykezni, és nem a szentek elõtt?

Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?

Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?

Azért ha életszükségre való dolgok felõl van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.

Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az õ atyjafiai között?

Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek elõtt?

Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tûritek inkább a kárt?

Sõt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak.

Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörõk, se pulyák, se férfiszeplõsítõk,

10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

12 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.

13 Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett.] Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett,] hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

14 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az õ hatalma által.

15 Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.

16 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.

17 A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek õ vele.

18 Kerüljétek a paráznaságot. Minden bûn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentõl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

20 Mert áron vétettetek meg; dicsõítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes