Add parallel Print Page Options

Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.

Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az õ atyjaiknak családjaiban. A Thóla [fiai] erõs hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala.

Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind fõemberek valának.

És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és [sok] fiuk [is].

Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erõs hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestõl.

Benjámin [fiai:] Bela, Béker és Jediáel, hárman.

Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt fõember az õ nemzetségökben, erõs hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának.

Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai.

Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erõs hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának.

10 Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.

11 Ezek mind Jédiáel fiai, családfõk, erõs hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra.

12 Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia.

13 Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai.

14 Manasse fiai: Aszriel, kit szüle [az õ felesége.] Az õ ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját.

15 Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak.

16 Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.

17 Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt.

18 Az õ huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát.

19 Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.

20 Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát.

21 Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák.

22 Efraim azért, az õ atyjok sokáig siratá õket, a kihez elmennek vala az õ atyjafiai, és õt vigasztalják vala.

23 Beméne azért az õ feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az õ házában.

24 Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felsõ Bethoront és Uzen-Seérát építé.

25 Réfah is az õ fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán.

26 Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma.

27 Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.

28 Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezõvárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezõvárosai, Sikem és ennek mezõvárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezõvárosokig;

29 És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezõvárosai, Thaanák és ennek mezõvárosai, Megiddó és ennek mezõvárosai, Dór és ennek mezõvárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai.

30 Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az õ hugok.

31 Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt.

32 Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az õ hugokat.

33 Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai.

34 Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.

35 Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál.

36 Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra.

37 Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.

38 Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.

39 Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.

40 Ezek mind Áser fiai, családfõk, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az õ nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.

Benjámin pedig nemzé Belát, az õ elsõszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot,

Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket.

(Belának fiai voltak: Adár, Géra és Abihúd,

Abisua, Naamán, Ahóah.)

Gérát, Sefufánt és Hurámot.

Ezek az Ehud fiai: (Ezek voltak fõemberek a Géba [város]ában lakó nemzetség között, kiket fogságba vittek Manahátba.

Nevezetesen Naamánt és Ahiját és Gérát vitték fogságba): nemzé pedig Uzzát és Akhihúdot.

Saharáim pedig nemzé a Moáb mezején, minekutána eltaszítá feleségeit, Husimot és Baarát;

Nemzé [Hódes] nevû feleségétõl Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot,

10 Jéust is, Sokját és Mirmát. Ezek az õ fiai; fõemberek az õ nemzetségökben.

11 Husimtól nemzé Abitúbot és Elpaált.

12 Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer; ez építé Onót és Lódot és ennek mezõvárosait.

13 Béria, Séma, (ezek voltak fõk az Ajalonban lakozó nemzetségek közt, és ezek ûzték vala el Gáthnak lakóit),

14 Ahio, Sasák, Jeremót,

15 Zebádia, Arád, Ader.

16 Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai.

17 Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.

18 Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai.

19 Jákim, Zikri, Zabdi,

20 Eliénai, Silletai, Eliel,

21 Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai.

22 Jispán, Eber, Eliel,

23 Abdon, Zikri, Hanán,

24 Hanánja, Elám, Anatótija,

25 Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai,

26 Samsérai, Sehárja, Atália.

27 Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai.

28 Ezek voltak a családfõk az õ nemzetségök szerint, fõemberek és ezek laktak Jeruzsálemben.

29 Gibeonban pedig laktak Gibeonnak atyja; az õ feleségének neve Maaka [vala.]

30 És az õ elsõszülötte Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nádáb;

31 Gedor, Ahio és Zéker,

32 És Miklót, [a ki] nemzé Simámot. Ezek is testvéreiknek átellenében, Jeruzsálemben laktak testvéreikkel.

33 Nér pedig nemzé Kist; Kis nemzé Sault, Saul nemzé Jonathánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbaált.

34 Jonathán fia: Méribbaál; Méribbaál nemzé Mikát.

35 Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és Akház.

36 Akház nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet és Zimrit; Zimri nemzé Mósát;

37 Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa, ennek fia Elása, ennek fia Asel.

38 Továbbá Aselnek hat fia volt, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek mind Asel fiai.

39 Az õ testvérének Eseknek fiai ezek: Ulám az õ elsõszülötte, Jéus második és Elifélet harmadik.

40 És az Ulám fiai erõs hadakozó férfiak, kézívesek voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek a Benjámin fiai közül valók [voltak.]