A A A A A
Bible Book List

Salmenes 97-99 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

97 Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig!

Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring.

Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever.

Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn.

Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære.

Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder!

Sion hører det og gleder sig, og Judas døtre fryder sig over dine dommer, Herre!

For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder.

10 I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.

11 Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet.

12 Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!

98 En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham.

Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine.

Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse.

Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang!

Lovsyng Herren til citar, til citar og med sangens røst,

til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn!

Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der!

Strømmene klappe i hender, fjellene juble alle sammen

for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

99 Herren er blitt konge, folkene bever, han som troner over kjeruber, jorden ryster.

Herren er stor i Sion, og ophøiet er han over alle folkene.

De skal prise ditt navn, det store og forferdelige; hellig er han.

Og i sin styrke elsker kongen rettferd; du har grunnfestet rettvishet, du har gjort rett og rettferdighet i Jakob.

Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans føtters skammel! Hellig er han.

Moses og Aron var blandt hans prester, og Samuel blandt dem som påkalte hans navn; de ropte til Herren, og han svarte dem.

I en skystøtte talte han til dem; de holdt hans vidnesbyrd og den lov han gav dem.

Herre vår Gud, du svarte dem; du var dem en Gud som tilgav dem, men også en hevner over deres gjerninger.

Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans hellige berg! For hellig er Herren vår Gud.

Romerne 16 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

16 Jeg anbefaler eder Føbe, vår søster, som er menighets-tjenerinne i Kenkreæ,

at I tar imot henne i Herren, som det sømmer sig for de hellige, og går henne til hånde i alt som hun måtte trenge eders hjelp i; for hun har også gått mange til hånde, ja mig selv.

Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus,

de som har våget sitt eget liv for mitt, og som ikke alene jeg takker, men også alle menigheter av hedningene,

og hils menigheten i deres hus. Hils Epenetus, min elskede, som er Asias førstegrøde for Kristus.

Hils Maria, som har arbeidet meget for eder.

Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus.

Hils Amplias, min elskede i Herren.

Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og Stakys, min elskede.

10 Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem av Aristobulus' hus.

11 Hils Herodion, min frende. Hils dem av Narkissus' hus som er i Herren.

12 Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils Persis, den elskede, som har arbeidet meget i Herren.

13 Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og hans og min mor.

14 Hils Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, og brødrene hos dem.

15 Hils Filologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas, og alle de hellige hos dem.

16 Hils hverandre med et hellig kyss! Alle Kristi menigheter hilser eder.

17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;

18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter.

19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde.

20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

21 Timoteus, min medarbeider, og Lukius og Jason og Sosipater, mine frender, hilser eder.

22 Jeg Tertius, som nedskriver brevet, hilser eder i Herren.

23 Gajus, min og hele menighetens vert, hilser eder. Erastus, byens regnskapsfører, og broderen Kvartus hilser eder.

24 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle! Amen.

25 Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider,

26 men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet,

27 ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes