A A A A A
Bible Book List

Salmenes 80-85 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

80 Til sangmesteren; efter "Liljer"[a]; et vidnesbyrd av Asaf; en salme.

Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en hjord! Du som troner over kjerubene, åpenbar dig i herlighet!

Vekk op ditt velde for Efra'im og Benjamin og Manasse, og kom oss til frelse!

Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

Herre, Gud, hærskarenes Gud hvor lenge har du latt din vrede ryke uten å ense ditt folks bønn!

Du har gitt dem tårebrød å ete og tårer å drikke i fullt mål.

Du gjør oss til en trette for våre naboer, og våre fiender spotter med lyst.

Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

Et vintre tok du op fra Egypten, du drev hedningefolk ut og plantet det.

10 Du ryddet op for det, og det festet sine røtter og fylte landet.

11 Fjell blev skjult av dets skygge, og Guds sedrer av dets grener.

12 Det strakte ut sine grener til havet og sine skudd bort imot elven.

13 Hvorfor har du revet ned dets hegn, så alle de som går forbi på veien, plukker av det?

14 Svinet fra skogen gnager på det, og hvad som rører sig på marken, eter av det.

15 Gud, hærskarenes Gud, vend tilbake, sku ned fra himmelen og se og ta dig av dette vintre

16 og vern om det som din høire hånd har plantet, og om den sønn du har utvalgt dig!

17 Det er brent med ild, det er avhugget; for ditt åsyns trusel går de under.

18 La din hånd være over den mann som er ved din høire hånd, over den menneskesønn du har utvalgt dig,

19 så vil vi ikke vike fra dig! Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn!

20 Herre, Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

81 Til sangmesteren, efter Gittit[b]; av Asaf.

Juble for Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud!

Stem i sang og la pauken lyde, den liflige citar tillikemed harpen!

Støt i basun i måneden[c], ved fullmånen, på vår høitids dag!

For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud.

Han satte det til et vidnesbyrd i Josef da han[d] drog ut gjennem Egyptens land. - Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente:[e]

Jeg fridde hans skulder fra byrden, hans hender slapp fri fra bærekurven.

I nøden ropte du, og jeg fridde dig ut; jeg svarte dig, skjult i tordenskyen, jeg prøvde dig ved Meriba-vannene. Sela.

Hør, mitt folk, og jeg vil vidne for dig! Israel, o, at du vilde høre mig:

10 Det skal ikke være nogen fremmed gud hos dig, og du skal ikke tilbede utlendingens gud.

11 Jeg er Herren din Gud, som førte dig op av Egyptens land; lukk din munn vidt op, at jeg kan fylle den!

12 Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel vilde ikke lyde mig.

13 Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, forat de skulde vandre i sine egne onde råd.

14 O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier!

15 Om en liten stund vilde jeg da ydmyke deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere.

16 De som hater Herren, skulde smigre for dem, og deres tid skulde vare evindelig.

17 Og han skulde fø dem med den beste hvete, og jeg skulde mette dig med honning fra klippen.

82 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder[f] holder han dom:

Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela.

Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!

Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd!

De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler.

Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner.

Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle.

Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!

83 En sang, en salme av Asaf.

Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud!

For se, dine fiender larmer, og de som hater dig, løfter hodet.

Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner.

De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu.

For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot dig inngår de pakt,

Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagarenene,

Gebal og Ammon og Amalek, Filistea tillikemed innbyggerne av Tyrus.

Også Assur har gitt sig i lag med dem, de er blitt Lots barns arm. Sela.

10 Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kison!

11 De blev ødelagt ved En-Dor, de blev til gjødsel for jorden.

12 La det gå dem, deres ypperste menn, som Oreb og som Se'eb, og alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna,

13 dem som sier: Vi vil ta oss Guds boliger til eie!

14 Min Gud, gjør dem som en støvhvirvel, som agner for vinden!

15 Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brand,

16 således forfølge du dem med din storm og forferde du dem med ditt stormvær!

17 Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre!

18 La dem blues og forferdes til evig tid, la dem bli til skamme og gå under!

19 Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!

84 Til sangmesteren, efter Gittit[g]; av Korahs barn; en salme.

Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud!

Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel efter Herrens forgårder; mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud.

Spurven har jo funnet sig et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger - dine alter, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud!

Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love dig. Sela.

Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de hvis hu står til de jevne veier[h].

Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse[i].

De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion.

Herre, Gud, hærskarenes Gud, hør min bønn! Vend øret til, Jakobs Gud! Sela.

10 Gud, vårt skjold, se til og sku din salvedes åsyn!

11 For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen; jeg vil heller stå ved dørtreskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt.

12 For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

13 Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig.

85 Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

Du har fordum, Herre, vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap ophøre.

Du tok bort ditt folks misgjerning, du skjulte all deres synd. Sela.

Du tok bort all din harme, du lot din brennende vrede vende om.

Vend om til oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet!

Vil du evindelig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt?

Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede sig i dig?

Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse!

Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap.

10 Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, forat herlighet skal bo i vårt land.

11 Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre.

12 Sannhet skal vokse op av jorden, og rettferd skue ned fra himmelen.

13 Herren skal også gi det som godt er, og vårt land gi sin grøde.

14 Rettferd skal gå frem for hans åsyn og stadig følge i hans spor.

Footnotes:

  1. Salmenes 80:1 SLM 45, 1.
  2. Salmenes 81:1 SLM 8, 1.
  3. Salmenes 81:4 2MO 12, 2 fg.
  4. Salmenes 81:6 d.e. Josef.
  5. Salmenes 81:6 5MO 4, 33 fg. 5, 22 fg.
  6. Salmenes 82:1 SLM 82, 6.
  7. Salmenes 84:1 SLM 8, 1.
  8. Salmenes 84:6 d.e. veiene til Guds hus.
  9. Salmenes 84:7 d.e. endog de største trengsler blir dem til velsignelse.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes