A A A A A
Bible Book List

Jobs 38-40 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

38 Og Herren svarte Job ut av et stormvær og sa:

Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand?

Nuvel, omgjord dine lender som en mann! Så vil jeg spørre dig, og du skal lære mig.

Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det!

Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den?

Hvor blev dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnesten,

mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd?

Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv,

da jeg gjorde skyer til dets klædebon og skodde til dets svøp

10 og merket av en grense for det og satte bom og dører

11 og sa: Hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge sig?

12 Har du i dine dager befalt morgenen å bryte frem, har du vist morgenrøden dens sted,

13 forat den skulde gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige rystes bort fra den?

14 Jorden tar da form likesom ler under seglet, og tingene treder frem som et klædebon,

15 og de ugudelige unddras sitt lys[a], og den løftede arm knuses.

16 Er du kommet til havets kilder, og har du vandret på dypets bunn?

17 Har dødens porter vist sig for dig, og har du sett dødsskyggens porter?

18 Har du sett ut over jordens vidder? Si frem dersom du kjenner alt dette!

19 Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og mørket - hvor er dets sted,

20 så du kunde hente det frem til dets område, så du kjente stiene til dets hus?

21 Du vet det vel; dengang blev du jo født, og dine dagers tall er stort.

22 Er du kommet til forrådskammerne for sneen, og har du sett forrådshusene for haglet,

23 som jeg har opspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag?

24 Hvad vei følger lyset når det deler sig, og østenvinden når den spreder sig over jorden?

25 Hvem har åpnet renner for regnskyllet og vei for lynstrålen

26 for å la det regne over et øde land, over en ørken hvor intet menneske bor,

27 for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro?

28 Har regnet nogen far? Eller hvem har avlet duggens dråper?

29 Av hvis liv er vel isen gått frem, og himmelens rim - hvem fødte det?

30 Vannet blir hårdt som sten, og havets overflate stivner.

31 Kan du knytte Syvstjernens bånd, eller kan du løse Orions lenker?

32 Kan du føre Dyrekretsens stjernebilleder frem i rette tid, og Bjørnen med dens unger[b] - kan du styre deres gang?

33 Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden?

34 Kan din røst nå op til skyen, så en flom av vann dekker dig?

35 Kan du sende ut lynene, så de farer avsted, så de sier til dig: Se, her er vi?

36 Hvem har lagt visdom i de mørke skyer, eller hvem har lagt forstand i luftsynet?

37 Hvem teller skyene med visdom, og himmelens vannsekker - hvem heller vannet ut av dem,

38 når støvet flyter sammen til en fast masse, og jordklumpene henger fast ved hverandre?

39 Jager du rov for løvinnen, og metter du de grådige ungløver,

når de dukker sig ned i sine huler og ligger på lur i krattet?

Hvem lar ravnen finne sin mat, når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit uten føde?

Kjenner du tiden når stengjetene føder, og gir du akt på hindenes veer?

Teller du månedene til de skal bære, og vet du tiden når de føder?

De bøier sig, føder sine unger og blir fri for sine smerter.

Deres unger blir kraftige og vokser op ute på marken; de løper bort og kommer ikke tilbake til dem.

Hvem har gitt villeslet dets frihet, hvem løste dets bånd,

det som jeg gav ørkenen til hus og saltmoen til bolig?

10 Det ler av byens ståk og styr; driverens skjenn slipper det å høre.

11 Hvad det leter op på fjellene, er dets beite, og det søker efter hvert grønt strå.

12 Har vel villoksen lyst til å tjene dig? Vil den bli natten over ved din krybbe?

13 Kan du binde villoksen med rep til furen[c]? Vil den harve dalene efter dig?

14 Kan du stole på den, fordi dens kraft er så stor, og kan du overlate den ditt arbeid?

15 Kan du lite på at den fører din grøde hjem, og at den samler den til din treskeplass?

16 Strutsen flakser lystig med vingene; men viser dens vinger og fjær moderkjærlighet?

17 Nei, den overlater sine egg til jorden og lar dem opvarmes i sanden,

18 og den glemmer at en fot kan klemme dem itu, og markens ville dyr trå dem i stykker.

19 Den er hård mot sine unger, som om de ikke var dens egne; den er ikke redd for at dens møie skal være spilt.

20 For Gud nektet den visdom og gav den ingen forstand.

21 Men når den flakser i været, ler den av hesten og dens rytter.

22 Gir du hesten styrke? Klær du dens hals med bevrende man?

23 Lar du den springe som gresshoppen? Dens stolte fnysen er forferdelig.

24 Den skraper i jorden og gleder sig ved sin kraft; så farer den frem mot væbnede skarer.

25 Den ler av frykten og forferdes ikke, og den vender ikke om for sverd.

26 Over den klirrer koggeret, blinkende spyd og lanse.

27 Med styr og ståk river den jorden op, og den lar sig ikke stagge når krigsluren lyder.

28 Hver gang luren lyder, sier den: Hui! Og langt borte værer den striden, høvedsmenns tordenrøst og hærskrik.

29 Skyldes det din forstand at høken svinger sig op og breder ut sine vinger mot Syden?

30 Er det på ditt bud at ørnen flyver så høit, og at den bygger sitt rede oppe i høiden?

31 Den bor på berget og har nattely der, på tind og nut.

32 Derfra speider den efter føde; langt bort skuer dens øine.

33 Dens unger drikker blod, og hvor der er lik, der er den.

34 Og Herren blev ved å svare Job og sa:

35 Vil du som klandrer den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, må svare på dette!

36 Da svarte Job Herren og sa:

37 Nei, jeg er for ringe; hvad skulde jeg svare dig? Jeg legger min hånd på min munn.

38 En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mere til orde - ja to ganger, men jeg gjør det ikke mere.

40 Og Herren svarte Job ut av stormen og sa:

Omgjord dine lender som en mann! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig.

Vil du endog gjøre min rettferdighet til intet? Vil du dømme mig skyldig, så du får rett?

Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans?

Pryd dig med majestet og høihet og klæ dig i glans og herlighet!

La din vrede strømme frem og se på alle overmodige og ydmyk dem!

Se på alle overmodige og bøi dem og tred de ugudelige ned der de står!

Skjul dem alle i støvet, bind deres ansikter fast i mørket!

Da skal også jeg prise dig, fordi din høire hånd kan hjelpe dig.

10 Se på Behemot[d], som jeg har skapt like så vel som dig; den eter gress som en okse.

11 Se hvad kraft den har i sine lender, og hvad styrke den har i sine bukmuskler!

12 Den strekker sin hale som en seder; senene i dens lår er sammenslynget.

13 Dens ben er som kobberrør, dens knokler som jernstenger.

14 Den er den ypperste av Guds skapninger; av sin skaper fikk den sitt sverd[e].

15 Fjellene bærer fôr for den, og alle ville dyr leker der.

16 Under lotusbusker hviler den, i ly av rør og siv.

17 Lotusbusker gir den tak og skygge, piletrærne ved bekken omgir den.

18 Selv om strømmen går stri blir den ikke redd; den er trygg om så en Jordan fosser frem mot dens gap.

19 Kan nogen fange den så den ser det? Kan nogen dra en snare gjennem dens nese?

20 Kan du dra Leviatan[f] op med en krok og trykke dens tunge ned med et snøre?

21 Kan du sette en sivline i dens nese og gjennembore dens kjeve med en krok?

22 Vil den rette mange ydmyke bønner til dig eller tale blide ord til dig?

23 Vil den gjøre en pakt med dig, så du kan få den til din træl for all tid?

24 Kan du leke med den som med en fugl og binde den fast for dine små piker?

25 Kan et lag av fiskere kjøpslå om den, stykke den ut mellem kjøbmennene?

26 Kan du fylle dens hud med spyd og dens hode med harpuner?

27 Prøv å legge hånd på den! Den strid skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen!

28 Nei, den som våger slikt, hans håp blir sveket; allerede ved synet av den styrter han til jorden.

Footnotes:

  1. Jobs 38:15 d.e. mørket; JBS 24, 17.
  2. Jobs 38:32 JBS 9, 9.
  3. Jobs 39:13 d.e. tvinge den til å følge plogfuren.
  4. Jobs 40:10 flodhesten.
  5. Jobs 40:14 d.e. dens tenner.
  6. Jobs 40:20 krokodillen.

Apostlenes-gjerninge 16:1-21 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

16 Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var en disippel ved navn Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som hadde tatt ved troen, og av en gresk far;

han hadde godt lov av brødrene i Lystra og Ikonium.

Ham vilde Paulus ha med sig på reisen, og han tok og omskar ham for de jøders skyld som var på de steder; for de visste alle at hans far var greker.

Efter som de nu drog fra by til by, påla de brødrene å holde de bud som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem.

Så blev da menighetene styrket i troen, og vokste i tall for hver dag.

De drog nu igjennem Frygia og det galatiske land, fordi de blev hindret av den Hellige Ånd fra å tale ordet i Asia;

og da de var kommet bortimot Mysia, prøvde de på å fare til Bitynia, men Jesu Ånd gav dem ikke lov;

så drog de da utenom Mysia og drog ned til Troas.

Og et syn viste sig om natten for Paulus: Det stod en mann fra Makedonia og bad ham og sa: Kom over til Makedonia og hjelp oss!

10 Da han hadde sett synet, søkte vi straks å dra over til Makedonia; vi kunde skjønne at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem.

11 Vi seilte da ut fra Troas og styrte rett frem til Samotrake, og den næste dag til Neapolis,

12 og derfra til Filippi, som er den første by i den del av Makedonia og en romersk koloni; der i byen blev vi da nogen tid.

13 På sabbatsdagen gikk vi utenfor porten, til en elv hvor de pleide å samles til bønn, og vi satte oss der og talte til de kvinner som var kommet sammen.

14 Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus.

15 Da nu hun og hennes hus var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant I holder mig for å være en som tror på Herren, så kom inn i mitt hus og ta ophold der! Og hun nødde oss.

16 Men det skjedde engang vi drog ut til bedestedet, at vi møtte en trælkvinne som hadde en spådomsånd, og som hjalp sine herrer til stor inntekt ved å spå.

17 Hun fulgte efter Paulus og oss og ropte: Disse mennesker er den høieste Guds tjenere, som forkynner eder frelsens vei.

18 Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte sig om og sa til ånden: Jeg byder dig i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og den fór ut i samme stund.

19 Men da hennes herrer så at deres håp om inntekt var ute, tok de fatt på Paulus og Silas og slepte dem avsted til torvet for å stille dem for retten,

20 og de førte dem frem for styresmennene og sa: Disse mennesker forstyrrer rent vår by; de er jøder,

21 og forkynner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve efter, vi som er romere.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes